Jon­ge pa­pa her­kent doch­ter Eva niet

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina -

Alz­hei­mer Ne­der­land start van­daag een nieu­we cam­pag­ne ‘Alz­hei­mer SOCKS’ waar­in een gro­te rol is weg­ge­legd voor de im­pact van de­ze ziek­te op jon­ge men­sen. Eva speelt mee in cam­pag­ne­vi­deo van Alz­hei­mer SOCKS waar­in zij ‘een held op sok­ken’ is voor haar va­der Maar­ten. Alz­hei­mer en de­men­tie ko­men steeds va­ker voor bij men­sen on­der de 60. Toch kan ook Alz­hei­mer-spe­ci­a­list Prof. dr. Phi­lip Schel­tens van het VUmc geen dui­de­lij­ke cij­fers ge­ven.

,,Het is een las­ti­ge vraag”, re­a­geert Schel­tens. ,,We gaan er­van uit dat on­ge­veer tien pro­cent van de de­men­tie-ge­val­len men­sen be­treft, die jon­ger dan 60 jaar zijn. Dat zou neer­ko­men op zo’n twin­tig­dui­zend men­sen, maar het is een beet­je nat­te­vin­ger­werk.”

Schel­tens legt uit dat de juis­te dia­gno­se stel­len bij jon­ge men­sen met de­men­tie vaak het gro­te pro­bleem is. Ook in de ca­se Maar­ten van Ros­sum be­grijpt pro­fes­sor Schel­tens het pro­bleem voor de art­sen. ,,Het is voor een huis­arts heel on­waar­schijn­lijk om bij een jon­ge man als Maar­ten te den­ken aan de­men­tie. Zo’n ge­val komt hij ver­moe­de­lijk maar één keer in zijn loop­baan te­gen. Ie­mand van 31 jaar is uit­zon­der­lijk jong. Dus me­disch fa­len zou ik het in dit ge­val ab­so­luut niet wil­len noe­men. Een an­der pro­bleem bij Alz­hei­mer of de­men­tie is dat er geen spe­ci­fie­ke symp­to­men zijn. Bij de een zijn er ge­drags­ver­an­de­rin­gen en de an­der krijgt gro­te moei­te met spraak. Maar als de­ze klach­ten voort­du­ren, dan moet er al­tijd even se­ri­eus naar ge­ke­ken wor­den door een dok­ter.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.