Plas­tic schei­den? Dit is pas goed voor ’t mi­li­eu

GE­SCHEI­DEN PLAS­TIC GAAT ALS­NOG VERBRANDINGSOVEN IN

Metro Holland (Rotterdam) - - News - INGELISE DE VRIES nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

We zit­ten er net lek­ker in: plas­tic gaat bij het plas­tic en gft-af­val scheid je weer van het glas. We schei­den er flink op los. Maar plas­tic schei­den blijkt toch niet zo goed voor het mi­li­eu als we dach­ten, blijkt uit een rap­port van het CPB.

In Ne­der­land ver­za­me­len we op veel plek­ken plas­tic ver­pak­kin­gen apart. Voor­al fles­sen wor­den ge­re­cy­cled tot nieu­we plas­tic pro­duc­ten. Toch be­staat het groot­ste deel uit af­val dat niet ge­schikt is om op­nieuw te ge­brui­ken, zo­als pak­jes of fo­lie. Dat wordt dus als­nog ver­brand. Wat is er aan de hand? Als eer­ste pro­du­ce­ren we de af­ge­lo­pen vijf­tig jaar steeds meer kunst­stof dan daar­voor en dat blijft naar ver­wach­ting stij­gen. Het ge­bruik van al dat plas­tic zorgt voor ver­vui­ling van on­ze leef­om­ge­ving, zo­als de plas­tic soep in de zee, en de uit­stoot van CO2 wordt ho­ger.

Dat we af­val schei­den is niet kans­rijk. Een groot deel van het plas­tic af­val be­staat na­me­lijk uit een mix, een sa­men­stel­ling van al­ler­lei klei­ne soor­ten plas­tic, fo­lies. Met al die klei­ne fo­lies kan wei­nig wor­den ge­daan, waar­door de markt­prijs laag tot ne­ga­tief is. Daar­naast is kunst­stof dat uit ge­schei­den huis­hou­de­lijk af­val be­staat, ook nog erg duur. Een ver­be­te­ring kan wel wor­den ge­maakt, maar ook dat is weer duur­der. Als laat­ste zor­gen bio­plas­tic en re­cy­cling maar voor be­perk­te al­ter­na­tie­ven als grond­stof voor nieuw plas­tic. Het goe­de nieuws? Er is wel een klei­ne winst bij de re­duc­tie van CO2-uit­stoot. Veel is het he­laas niet, slechts 0,1 tot 0,15 pro­cent. Ook gaat het CPB kij­ken of het uit­brei­den van het sta­tie­geld­sys­teem een goe­de op­los­sing kan zijn. In Ber­lijn is dat al zo, ver­telt Me­tro-le­zer Eva. Ze ver­trok drie jaar ge­le­den naar Duits­land. „Je krijgt zelfs sta­tie­geld op drank­blik­jes, wat in de ver­pak­kings­prul­len­bak na­tuur­lijk al veel scheelt.”

„In Ne­der­land de­den we al­leen maar de ba­sis: pa­pier, glas en rest”, ver­telt de in­mid­dels Ber­lijn­se. „Ook om­dat het toen in on­ze wijk he­le­maal niet mo­ge­lijk ge­maakt werd. Toen we drie jaar ge­le­den naar Ber­lijn ver­huis­den en al­le mo­ge­lijk­he­den wer­den ge­ge­ven om uit­ge­breid ons af­val te schei­den, heb­ben we dat met­een ge­daan.” Hoe zit het in Ne­der­land? In veel ge­meen­ten is het ver­plicht om je af­val te schei­den, zo ook in Gro­nin­gen. „Af­val schei­den deed ik in voor het mi­li­eu en om­dat het hier ver­plicht is”, ver­telt Bet­tie uit Gro­nin­gen. „Bij plas­tic zak­ken zie je na­me­lijk al snel dat er iets an­ders in zit, dus dan ne­men ze het ook niet mee.” Dat het uit­ein­de­lijk niet veel voor het mi­li­eu uit­maakt, maakt voor Bet­tie niks uit: „Al­le beet­jes hel­pen!” Hid­de uit Amsterdam vindt het be­lang­rijk dat za­ken ge­re­cy­cled wor­den ter be­spa­ring van grond­stof­fen en mi­li­eu. Dat het wei­nig uit blijkt te ma­ken of je plas­tic scheidt of niet, ver­baast hem niet. „Ik heb er een tijd­je ge­le­den ook wel iets over ge­hoord, maar vind het wel ver­ba­zing­wek­kend dat ik nog niks ge­le­zen heb over een op­los­sing. Be­hal­ve sta­tie­geld en het dwin­gen tot het ge­bruik van min­der plas­tic, maar hoe dan?” In prin­ci­pe scheidt hij zijn af­val wel, maar smok­kelt wel zo nu en dan. „Als ik geen bak of doos voor pa­pier in huis heb gooi ik het wel eens in de vuil­nis­bak, maar glas smok­kel ik nooit.” Hoe be­last je het mi­li­eu min­der? Het mi­li­eu min­der be­las­ten zit bij­voor­beeld in eten. „Ver­vang twee keer per week vlees door een ve­ge­ta­risch al­ter­na­tief”, tipt het WNF. An­de­re tips zijn ko­ken met sei­zoens­groen­ten, ko­ken met het dek­sel op de pan en zo­dra de pas­ta kookt, het vuur uit­draai­en. De pas­ta wordt na­me­lijk ook gaar in het war­me wa­ter zon­der dat het con­stant kookt. Kun je echt niet zon­der vlees? Kies dan voor de bi­o­lo­gi­sche va­ri­ant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.