Hei­li­ge Boon­tjes de toe­komst voor Ro­bin

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Wat ruim twee jaar ge­le­den be­gon als een lo­kaal pro­ject in Rot­ter­dam-West om las­ti­ge jon­ge­ren weer in het ga­reel te krij­gen is uit­ge­groeid tot een suc­ces. Tien­tal­len jon­ge­ren heb­ben dank­zij het pro­ject Hei­li­ge Boon­tjes de weg naar de maat­schap­pij ge­von­den. En nu is het pro­ject ook nog eens ge­no­mi­neerd voor de pres­ti­gi­eu­ze Hein Roet­hof­prijs.

So­ci­aal ma­ke­laar Rod­ney van den Hen­gel be­gon het pro­ject 2,5 jaar ge­le­den met po­li­tie­agent Mar­co den Dun­nen aan het Mei­nes­z­plein. Het idee: een kof­fie­zaak waar jon­ge­ren dis­ci­pli­ne en werk­rit­me wordt bij­ge­bracht. Die op­zet bleek te wer­ken en al snel werd een twee­de ves­ti­ging ge­o­pend in het voor­ma­li­ge po­li­tie­bu­reau aan het Een­drachts­plein.

„Die no­mi­na­tie is bij­zon­der”, ver­telt Rod­ney. „Hier­mee krij­gen we draag­vlak op mi­nis­te­ri­eel ni­veau. De kof­fie­con­su­ment weet ons goed te vin­den en dit is een ont­zet­tend mooie er­ken­ning voor het werk.” Vol­gens hem is het suc­ces van Hei­li­ge Boon­tjes de aan­pak. „Wij snap­pen waar de­ze jon­gens van­daan ko­men. Daar­naast ma­ken we een fan­tas­tisch pro­duct. Zo gaat de ge­meen­te Rot­ter­dam bij ons kof­fie in­ko­pen en ook an­de­re in­stel­lin­gen we­ten ons te vin­den. En dat heb­ben we maar mooi voor el­kaar ge­bokst.”

Een van de jon­gens die dank­zij Hei­li­ge Boon­tjes weer een toe­komst heeft is Ro­bin Schol­ten (27). Hij werkt nu als kof­fie­bran­der in vas­te dienst. „Vier jaar ge­le­den ging het heel slecht met me. Ik was pijp­fit­ter en zzp’er. Maar ik werd op­ge­licht door een op­dracht­ge­ver en ook pri­vé rom­mel­de het. Ik had veel stress en kreeg ook last van mijn slok­darm. Uit­ein­de­lijk kwam ik in een uit­ke­ring te­recht en ging het de ver­keer­de kant op.”

Na an­der­half jaar kwam hij on­der meer via zijn moe­der in con­tact met Rod­ney en Mar­co en zij be­slo­ten hem te gaan hel­pen. Ro­bin: „Dat heeft me uit de put ge­hol­pen. Vroe­ger werk­te ik voor geld, nu heeft wer­ken voor mij een be­lang­rij­ke be­te­ke­nis. Ik heb nu een vast con­tact als kof­fie­bran­der en leid an­de­re jon­gens op in het vak. We ma­ken hier een pracht­pro­duct. Als ik vroe­ger thuis­kwam was ik moe en on­ge­luk­kig, nu kom ik thuis met mooie ver­ha­len en een vol­daan ge­voel.”

En juist zijn ver­le­den helpt Ro­bin om an­de­re jon­ge­ren te mo­ti­ve­ren. „Ik kan voor hun een po­si­tief voor­beeld zijn. Daar­naast spreek ik hun taal, waar­door die­ge­ne zich re­laxed voelt en zich meer open­stelt. Als zij het ge­voel heb­ben ‘oké, de­ze go­zer is op­recht met mij’ dan kan ik be­ter tot ze door­drin­gen. Sa­men met de coa­ches kun­nen we zo’n jon­gen dan be­ter hel­pen.”

Zelf ziet Ro­bin de toe­komst weer heel zon­nig in. „Het is ont­zet­tend gaaf om jon­ge­ren nu zelf te hel­pen en op te lei­den. Ik wil graag een steun­pi­laar blij­ven voor Hei­li­ge Boon­tje. Mijn ver­le­den vol ne­ga­ti­vi­teit en cri­mi­na­li­teit heb ik he­le­maal los­ge­la­ten. Hier ligt mijn toe­komst.”

Voor Rod­ney is Ro­bin een van de ve­le goe­de voor­beel­den. „Jon­ge­ren die het goed doen wil­len we zo­veel mo­ge­lijk be­hou­den.” De no­mi­na­tie voor de prijs kan ook het vlieg­wiel zijn voor de ge­droom­de lan­de­lij­ke uit­rol. „We heb­ben het con­cept en dat wil­len we graag ko­pi­ë­ren naar an­de­re ste­den, maar dat moet lo­kaal wor­den op­ge­pakt door lo­ka­le men­sen die de jon­ge­ren daar ken­nen. Als ze de kof­fie­boon­tjes maar bij ons af­ne­men, want de kwa­li­teit moet wel goed blij­ven.” JOB HALKES j.halkes@tmg.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.