DJEMAA EL FNA

men­sen ko­men voor de Fes­ti­val Djemaa el Fna is een hit. 24.000 sfeer van Mar­ra­kesh. Op z’n Rot­ter­dams.

Metro Holland (Rotterdam) - - Uit -

24.000 be­zoe­kers naar Mu­se­um­park in de sfeer van Mar­ra­kesh met hap­jes, mu­ziek, co­me­dy, spo­ken word, li­te­ra­tuur en the­a­ter.

Oké, Djemaa el Fna heeft een se­ri­eus pro­gram­ma met een vuur­show als ope­ning, li­ve­mu­ziek, spo­ken word, the­a­ter, co­me­dy en leu­ke snuis­te­rij­en te koop. Maar wie de sfeer proeft tus­sen de wit­te ten­ten met ver­lei­de­lij­ke geu­ren, aan­ge­naam ge­prijs­de ge­recht­jes en ge­pas­si­o­neer­de koks, ont­houdt het fes­ti­val toch voor­al als een plek waar het goed en lek­ker eten is. De sfeer van het be­roem­de ge­lijk­na­mi­ge plein in Mar­ra­kesh hangt on­mis­ken­baar in het Mu­se­um­park. Met een beet­je goe­de wil, krijgt ook het to­ren­tje van Mu­se­um Boi­j­mans Van Beu­nin­gen er drie da­gen lang een Ma­rok­kaans tin­tje van. Stich­ting de Lood­sen, in het Mu­se­um­park ook ver­ant­woor­de­lijk voor de eve­ne­men­ten Plein­bios­coop en De Bouw, kost­te het veel tijd en moei­te om al die exo­ti­sche on­der­ne­mers ín het park te krij­gen en hen daar ver­liefd te la­ten wor­den op dit bij­zon­de­re fes­ti­val. Maar in vijf jaar tijd is dat meer dan ge­lukt. Na al­le ge­sprek­ken zijn er uit een veel­heid van aan­mel­din­gen on­ge­veer veer­tig kraam­huur­ders ge­se­lec­teerd die sa­men ga­rant staan voor een di­vers feest. Or­ga­ni­sa­tor Nik­ki Kamps: “Die groep is steeds hech­ter. Er wor­den druk kop­jes sui­ker en bloem ge­deeld.” 24.000 men­sen kwa­men er vo­rig jaar, goed ver­spreid en zon­der dat het té druk werd. Dat zijn, ver­ge­le­ken met an­de­re food­fes­ti­vals in het Rot­ter­dam­se, bij­zon­der veel men­sen. Djemaa El Fna is uit­ge­groeid tot een wa­re hit. “Zo’n veer­tig pro­cent van de men­sen heeft een Ma­rok­kaan­se ach­ter­grond”, weet Kamps. “Veel be­zoe­kers zijn Rot­ter­dam­mer, maar er komt ook veel pu­bliek uit an­de­re pro­vin­cies, zo­als Noord-Bra­bant. Ze vin­den bij ons iets dat ze el­ders ner­gens kun­nen vin­den. Vol­le bus­sen ko­men er ook uit Bel­gië en Duits­land.” Pro­gram­meur Ine­ke Krui­zin­ga ver­telt dat ze met de pro­gram­me­ring voor de­ze lus­tru­me­di­tie meer de diep­te heeft op­ge­zocht. De sym­pa­thie­ke kok Mou­nir Toub liet stads­dich­ter De­rek Ot­te ‘ver­se vers­jes’ schrij­ven in zijn kook­boek. Sa­men ver­tel­len ze er­over in Ca­fé el Fna in het mid­den van het ter­rein. Ab­del­ka­der Bena­li en zijn vrouw Sai­da zijn er weer en ver­zor­gen met lief­de een food tour langs de kra­men. Nieuw is de ber­ber­tent van de fa­mi­lie El-Fas­si, ge­naamd de Huis­ka­mer. Ab­del­ka­rim El-Fas­si, re­gis­seur van de do­cu-

men­tai­re ‘Mijn va­der, de ex­pat’, en zijn va­der Hadj Ali pre­sen­te­ren een drie­gan­gen­me­nu van ei­gen hand. Wie dat nut­tigt, hoort spe­ci­a­le gas­ten ver­tel­len over hun emo­ties en her­in­ne­rin­gen bij de ge­rech­ten van hun ou­ders. Het kin­der­pro­gram­ma is aan­zien­lijk uit­ge­breid. Op het Po­di­um Cu­li­nair wordt een aan­tal vrien­de­lij­ke batt­les uit­ge­voch­ten tus­sen ma­kers van Ne­der­land­se ge­rech­ten en hun Ma­rok­kaan­se te­gen­han­ger. Zo waagt mees­ter­olie­bol­len­bak­ker Ri­chard Vis­ser zich voor het eerst aan de ‘sfenj’, een soort olie­bol, maar dan naar Noord-Afri­kaans re­cept. In­tus­sen staan be­zoe­kers klaar om de­ze met lief­de ge­bak­ken lek­ker­nij te ver­or­be­ren.

FLEUR BEERTHUIS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.