Waar­om de Duit­sers zo­veel van An­ge­la Mer­kel hou­den

Twaalf jaar is ze al aan de macht en het ziet er­naar uit dat ze dat ook de ko­men­de vier jaar blijft: An­ge­la Mer­kel, bonds­kan­se­lier van Duits­land. Hoe komt het dat de Duit­sers haar niet zat wor­den?

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - JES­SI­CA HEIJMANS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Ze is al twaalf jaar aan de macht, maar de Duit­sers lij­ken geen ge­noeg van haar te kun­nen krij­gen. Voor de ver­kie­zin­gen op zon­dag gaat haar par­tij CDU op­nieuw ruim aan kop. Hoe komt het dat de Duit­se bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel nog steeds zo po­pu­lair is?

„Aan het be­gin van het jaar was er spra­ke van Mer­kel-Mü­dig­keit”, be­gint Han­co Jür­gens, we­ten­schap­pe­lijk me­de­wer­ker bij het Duits­land In­sti­tuut Amsterdam. „Toen zij zich in no­vem­ber vo­rig jaar be­schik­baar stel­de, was dat best een ri­si­co. Ze gaf zelf ook aan dat het een zwa­re ver­kie­zings­strijd zou wor­den.” Dit blijkt nu ech­ter al­les­zins mee te val­len: de bonds­kan­se­lier blijft ge­liefd.

Het sleu­tel­woord in Mer­kels po­pu­la­ri­teit lijkt ’sta­bi­li­teit’ te zijn. „In het al­ge­meen kie­zen de Duit­sers graag voor de per­soon aan de macht, be­hal­ve als die­ge­ne het gi­gan­tisch heeft ver­pest”, ver­telt pro­fes­sor Lars Rens­mann van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. „Duit­sers ge­ven de voor­keur aan sta­bi­li­teit.”

Een punt dat Duits­land-ex­pert Jac­co Pe­kel­der van de Uni­ver­si­teit Utrecht be­ves­tigt. „De Duit­se be­vol­king vindt het be­lang­rijk dat de re­ge­ring sta­bi­li­teit uit­straalt. Hoe­wel in elk land de zo­ge­naam­de ’pre­mier­bo­nus’ be­staat, is dit in Duits­land ster­ker dan in de mees­te an­de­re lan­den. Duit­sers zijn geen gok­kers en zul­len zich drie keer be­den­ken voor­dat ze de zit­ten­de kan­se­lier weg­stu­ren.”

Daar­naast is Mer­kel stra­te­gisch sterk. „Mer­kel ziet er zo on­ge­vaar­lijk uit, maar ze is erg slim en stra­te­gisch. Je moet haar nooit on­der­schat­ten”, meent Rens­mann. Een goed voor­beeld hier­van is de ma­nier waar­op ze met het ho­mo­hu­we­lijk om­ging. „De kan­se­lier wist dat de meer­der­heid van de Duit­sers ach­ter dit hu­we­lijk stond, maar voor haar con­ser­va­tie­ve par­tij, en zij­zelf, was dit een ge­voe­li­ge kwes­tie. Mer­kel liet het par­le­ment er­over be­slis­sen voor de ver­kie­zin­gen, waar­door het geen cam­pag­ne-on­der­werp meer kon wor­den”, ver­telt hij.

Ze heeft bo­ven­dien voort­du­rend ge­daan als­of ze geen cam­pag­ne aan het voe­ren was om het idee te ge­ven dat ze druk is met re­ge­ren”, voegt Jür­gens toe. „De cam­pag­ne-me­de­de­lin­gen wer­den op een zo’n los mo­ge­lij­ke ma­nier ge­daan.” Dit il­lu­streert hij met de ’bier­ten­tre­de’. „In een tent en met een glas bier in haar hand nam ze af­stand van Trump.”

Ten slot­te kan Mer­kel zich­zelf als kan­se­lier ook in­ter­na­ti­o­naal ma­ni­fes­te­ren. „Er ge­beurt veel op in­ter­na­ti­o­naal ge­bied”, meent Jür­gens. „Voor­al het feit dat Trump nog­al een on­ze­ke­re fac­tor is in in­ter­na­ti­o­na­le ver­hou­din­gen speelt een rol. In Duits­land was in talk­shows keer op keer het ama­teu­ris­me van Trump te zien. Het ’be­trouw­ba­re Duits­land’ leek hier­bij de te­gen­pool van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent.”

De on­be­re­ken­baar­heid van Trump doet men­sen meer de waar­de in­zien van de enigs­zins stug­ge, maar wel be­re­ken­ba­re Mer­kel, ver­telt ook Pe­kel­der. „Lie­ver saai dan zo’n wil­de man.” Dit geldt even­eens voor Poe­tin. „Som­mi­ge men­sen in Duits­land ma­ken zich zor­gen over Rus­land. Zij pre­fe­re­ren een ’aar­di­ge, be­schei­den

’In een tent en met een glas bier in haar hand nam ze af­stand van Trump.’ Lars Rens­mann

me­vrouw’ bo­ven de ’met spier­bal­len rol­len­de Poe­tin.” Des­al­niet­te­min zijn er een aan­tal hin­der­nis­sen voor de bonds­kan­se­lier. „Mer­kel is in ver­ge­lij­king met de an­de­re lijst­trek­kers ver­re­weg het po­pu­lairst, maar heeft door de vluch­te­lin­gen­cri­sis wel ver­trou­wen ver­speeld. Een deel heeft ze in­mid­dels te­rug­ge­won­nen, maar het is niet zo­veel als vier jaar ge­le­den, bij de vo­ri­ge ver­kie­zin­gen”, stelt Pe­kel­der. „Haar be­leid op het ge­bied van im­mi­gra­tie sluit som­mi­ge stem­mers bui­ten. Het geeft een bre­de­re in­gang voor po­pu­lis­ti­sche al­ter­na­tie­ven”, ver­telt ook Rens­mann. „Er zijn men­sen die door de vluch­te­lin­gen­cri­sis echt een he­kel aan haar heb­ben”, voegt Pe­kel­der toe. „Hoe­wel het gaat om zo’n 15 pro­cent van de be­vol­king, kan niet wor­den voor­bij­ge­gaan aan het feit dat ze bij die men­sen een soort haat­ob­ject is. Ze maakt meer ge­voe­lens los dan vier jaar ge­le­den.” Toch zijn de ex­perts het er­over eens dat Mer­kel zich geen zor­gen hoeft te ma­ken: „De ver­wach­ting is dat Mer­kels par­tij een deel van de stem­men gaat ver­lie­zen, en dat is een bit­te­re pil, maar het­zelf­de zal ge­beu­ren bij con­cur­rent SPD. De CDU blijft ver­re­weg de groot­ste par­tij en niets kan Mer­kel te­gen­hou­den om kan­se­lier te wor­den”, con­clu­deert Pe­kel­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.