Ad­vo­caat Stijn Fran­ken vrij­ge­pleit in brie­ven­kwes­tie

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Stijn Fran­ken, de voor­ma­li­ge ad­vo­caat van top­cri­mi­neel Wil­lem Hol­lee­der, is vrij­ge­pleit in de zaak rond de brie­ven die in de cel van Hol­lee­der wa­ren aan­ge­trof­fen. De de­ken van de Am­ster­dam­se Or­de van Ad­vo­ca­ten ziet geen re­den om maat­re­ge­len te ne­men te­gen Fran­ken, die door po­li­tie en jus­ti­tie was be­schul­digd van het bin­nen­smok­ke­len van brie­ven in de ge­van­ge­nis in Vught waar Hol­lee­der vast­zit.

Fran­ken heeft de twee brie­ven, af­kom­stig van een vrien­din van Hol­lee­der, niet op­zet­te­lijk via de ad­vo­ca­ten­post mee­ge­no­men en was te goe­der trouw. Dat con­clu­deert de Am­ster­dam­se de­ken na het on­der­zoek dat hij in­stel­de, naar aan­lei­ding van ar­ti­ke­len in De Te­le­graaf waar­in de vondst van de brie­ven werd ont­huld. Van het „naar bui­ten smok­ke­len” van brief­jes was geen spra­ke.

Re­cher­cheurs ont­dek­ten de brie­ven in het voor­jaar van 2016 tij­dens het door­zoe­ken van de cel van Hol­lee­der. In het on­der­zoeks­dos­sier staat te le­zen: „De­ze brie­ven zijn zon­der me­de­we­ten van de be­vei­li­ging van de EBI door de ad­vo­caat van Wil­lem Hol­lee­der, mr. S. Fran­ken, de EBI bin­nen­ge­smok­keld en aan Wil­lem Hol­lee­der ver­strekt.” De be­schul­di­gin­gen van de po­li­tie aan het adres van Fran­ken leid­den tot woe­den­de reacties van be­vei­li­gings­me­de­wer­kers van jus­ti­tie, die meen­den dat de ad­vo­caat op­trad als „post­bo­de van de pe­no­ze.”

Stijn Fran­ken blijkt de de­ken des­tijds zelf te heb­ben gein­for­meerd over de vondst van de brie­ven. Hij er­ken­de dat het een fout was en dat het niet had mo­gen ge­beu­ren. „Met mr. Fran­ken ben ik tot de re­con­struc­tie ge­ko­men dat de ori­gi­ne­le brie­ven door de af­zend­ster naar het ou­de adres van het kan­toor van mr. Fran­ken zijn ge­stuurd, dat die brie­ven daar door de se­cre­ta­res­se zijn op­ge­haald, dat die brie­ven ver­vol­gens op een sta­pel met aan Hol­lee­der toe te ko­men do­cu­men­ten zijn ge­ko­men en dat de­ze brie­ven op die wij­ze bij zijn cli­ënt Hol­lee­der te­recht zijn ge­ko­men”, meldt de de­ken over de zaak.

Een der­de brief was al eer­der di­rect ver­stuurd aan Hol­lee­der, toen hij nog vast­zat in een an­de­re ge­van­ge­nis. De vrien­din van Hol­lee­der blijkt re­gel­ma­tig brie­ven te heb­ben ge­schre­ven aan de top­cri­mi­neel. Die stuur­de ze meest­al naar Fran­ken met het ver­zoek om ze te over­han­di­gen aan zijn cli­ënt, maar de ad­vo­caat wei­ger­de hier­aan mee te wer­ken zo­lang Hol­lee­der in vol­le­di­ge be­per­kin­gen zat. In dat ge­val mag een ad­vo­caat na­me­lijk geen en­ke­le in­for­ma­tie van der­den aan zijn cli­ënt ver­schaf­fen.

Voor de de­ken was het in de­ze zaak be­lang­rijk dat de be­per­kin­gen al wa­ren op­ge­he­ven, toen de brie­ven – on­be­doeld – bij Hol­lee­der te­recht­kwa­men. Na te­le­fo­nisch over­leg met het Open­baar Mi­nis­te­rie werd de brie­ven­zaak in het voor­jaar van 2016 als af­ge­daan be­schouwd. De be­richt­ge­ving in De Te­le­graaf leid­de tot het na­de­re on­der­zoek van de de­ken, waar­in Fran­ken nu is vrij­ge­pleit. Vol­gens de de­ken is er ook geen en­ke­le re­den om be­zorgd te zijn over de con­tac­ten tus­sen Fran­ken en Hol­lee­der.

/ ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.