Kof­fie­drin­ken met een vluch­te­ling? Waar­om niet!

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Ruim vijf­tig Ne­der­land­se asiel­zoe­kers­cen­tra ope­nen za­ter­dag hun deu­ren. Om­wo­nen­den en an­de­re be­lang­stel­len­den krij­gen de kans om ken­nis te ma­ken met het le­ven in een asiel­zoe­kers­cen­trum en hun be­wo­ners.

De fo­cus ligt op de ont­moe­ting tus­sen om­wo­nen­den en vluch­te­lin­gen. In een aan­tal asiel­zoe­kers­cen­tra zijn ont­moe­tings­ruim­ten ge­o­pend, waar de mo­ge­lijk­heid is om met el­kaar in ge­sprek te gaan. Bo­ven­dien lo­pen er op veel lo­ca­ties vluch­te­lin­gen rond met een kof­fie­rug­zak om een bak­kie te doen met de be­zoe­kers. „Bij de eer­de­re open da­gen luk­te het nog niet echt om men­sen met el­kaar in ge­sprek te bren­gen. We gaan dat dit keer aan­moe­di­gen door een aan­tal vluch­te­lin­gen kof­fie te la­ten rond­bren­gen, dan maak je toch al snel een praat­je”, zegt Saskia Bolt van Vluch­te­lin­gen­werk.

Een van de vluch­te­lin­gen die zo’n kof­fie­rug­zak gaat dra­gen is Kha­led Al Sha­reef. Hij heeft al een tijd­je zijn ver­blijfs­ver­gun­ning en woont nu ruim twee jaar in Ne­der­land. Dit week­end helpt hij mee in het asiel­zoe­kers­cen­trum van Rot­ter­dam. „Ei­gen­lijk wil ik meer con­tact met Ne­der­lan­ders heb­ben, dat vind ik be­lang­rijk”, zegt hij. „Daar­naast is het goed voor mij om op die ma­nier de Ne­der­land­se taal oe­fe­nen.”

„In­bur­ge­ren in Ne­der­land is een, maar op­ge­no­men wor­den in de Ne­der­land­se maat­schap­pij is niet mak­ke­lijk”, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.