SP wil gie­ri­ge werk­ge­vers aan de schand­paal na­ge­len

Metro Holland (Rotterdam) - - News - JOHAN VAN BO­VEN

Jon­ge­ren zijn de du­pe van gro­te be­drij­ven die voor­na­me­lijk ge­bruik­ma­ken van flex­wer­kers. Ze we­ten niet hoe­veel uur ze ko­men­de maand kun­nen wer­ken en dus ook niet hoe­veel ze gaan ver­die­nen. Laat staan dat ze de ze­ker­heid heb­ben dat ze over een tijd­je nog een baan heb­ben. Daar­om heeft ROOD, de jon­ge­ren­af­de­ling van de SP, de ver­kie­zing ‘Flex­tre­mist van het jaar 2017’ in het le­ven ge­roe­pen.

Af­ge­lo­pen za­ter­dag werd de­ze ver­kie­zing in Den Haag af­ge­trapt met een tour langs drie gro­te be­drij­ven die zijn ge­no­mi­neerd voor de on­eer­vol­le ti­tel: McDo­nald’s, Rand­stad en Al­bert Heijn. ROOD-voor­zit­ter Li­sa de Leeuw: „Het blijkt dat tal van be­drij­ven zich schul­dig ma­ken aan flex­tre­mis­me: een com­pleet door­ge­sla­gen flex­ver­sla­ving. We or­ga­ni­se­ren de­ze ver­kie­zing om de gie­rig­ste werk­ge­ver van Ne­der­land aan de schand­paal te na­ge­len en on­der druk te zet­ten om jon­ge­ren goe­de werk­om­stan­dig­he­den en een toe­komst te bie­den.”

In een rap­port van ROOD staat dat flex­wer­ken geen nood­zaak is, maar een kwes­tie van gie­rig­heid. „Werk­ge­vers en hun aan­deel­hou­ders stop­pen de win­sten – die al­leen maar kun­nen wor­den ge­maakt door de in­zet van tien­dui­zen­den hard­wer­ken­de Ne­der­land­se jon­ge­ren – in hun ei­gen zak”, staat in het do­cu­ment. Ook wordt ver­we­zen naar een on­der­zoek van het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek, waar­uit blijkt dat nog maar een kwart van de jon­ge­ren tus­sen de 20 en 25 jaar zelf­stan­dig kan rond­ko­men. In het jaar 2000 was dat nog 45 pro­cent.

ROOD heeft hon­der­den jon­ge­ren ge­spro­ken over hun werk, in­ko­men en toe­komst. Daar­uit blijkt dat de gro­te meer­der­heid niet zit te wach­ten op een flex­con­tract. Een van hen is de 23-jarige Jel­le: „Ik werk nu al bij­na drie jaar als uit­zend­kracht via Rand­stad bij Fries­landCam­pi­na. Ik heb het ont­zet­tend goed naar mijn zin, maar toch is het tel­kens jam­mer dat het zo on­ze­ker blijft. Met na­me in het be­gin was het dra­ma­tisch. Ik wist am­per een week voor­dat mijn con­tract af­liep of ik wel of niet mocht blij­ven. Ik heb zelfs ge­werkt ter­wijl mijn con­tract nog niet was ver­lengd. Daar­naast moest ik hier steeds zelf ach­ter­aan­gaan, mijn lei­ding­ge­ven­de bel­len of ik mocht blij­ven of niet.”

Om de si­tu­a­tie van wer­ken­de jon­ge­ren te ver­be­te­ren moet er vol­gens ROOD een ver­bod ko­men op de zo­ge­naam­de nu­lu­ren­con­trac­ten en moet flex­werk voor werk­ge­vers duur­der wor­den ge­maakt zo­dat vas­te con­trac­ten weer de norm wor­den. „Geef ze­ker­heid, een goe­de toe­komst en waar­de­ring voor het werk dat jon­ge­ren doen. Zon­der het har­de werk van jon­ge­ren kun­nen werk­ge­vers niet zul­ke dik­ke win­sten ma­ken. Al­leen op die ma­nier krij­gen jon­ge­ren de mo­ge­lijk­heid een goe­de toe­komst op te bou­wen. ”

‘Geef ze­ker­heid, een goe­de toe­komst en waar­de­ring voor het werk dat jon­ge­ren doen.’ ROOD-voor­zit­ter Li­sa de Leeuw

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.