Ie­der­een wil chil­len met Tou­za­ni

Met zijn on­ge­brei­del­de en­thou­si­as­me en lief­de voor de bal krijgt Sou­fi­a­ne Tou­za­ni ie­de­re ve­det­te voor de ca­me­ra en in­spi­reert hij mil­joe­nen vol­gers.

Metro Holland (Rotterdam) - - News - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl

Zweet­drup­pels pa­re­len op mijn voor­hoofd en het dui­zelt in mijn kop. Ik sta op een plein­tje er­gens in Rotterdam-Zuid en ben let­ter­lijk een speel­bal van straat­voet­bal­ler Sou­fi­a­ne Tou­za­ni. De bal gaat links en rechts langs mij heen en na­tuur­lijk ont­kom ik niet aan de ul­tie­me ver­ne­de­ring: de pan­na. Va­ker dan me lief is schiet de bal tus­sen mijn be­nen door. Tel­kens als dat ge­beurt, giert Tou­za­ni het uit. Het maakt hem niet uit of hij te­gen­over Man­ches­ter Ci­ty-ve­det­te Ke­vin de Bruy­ne of een jour­na­list van

Metro staat. „Het gaat om lol heb­ben”, lacht Tou­za­ni, ter­wijl ik uit­hijg.

Lol heb­ben is vol­gens Tou­za­ni de re­den waar­om zijn vlogs op YouTu­be – die mil­joe­nen kij­kers trek­ken – en zijn tv-pro­gram­ma Ti­ki Ta­ka Tou­za­ni op RTL7 zo’n suc­ces zijn. „Veel van de jon­gens die ik be­na­der ken ik per­soon­lijk of via-via. Als ik hen op­zoek, we­ten zij ook dat we ge­woon gaan chil­len. Ik ben een van de boys. Ze ver­trou­wen me, ze we­ten dat ik niet uit ben op kri­tiek of om te sco­ren. Het zou bij­voor­beeld heel mak­ke­lijk zijn om som­mi­ge spe­lers voor schut te zet­ten door ze trucs te la­ten doen die ze niet kun­nen. Ter­wijl we aan het fil­men zijn, pro­be­ren we al­tijd wat din­gen uit en ge­brui­ken we het bes­te ma­te­ri­aal. Maar de mees­te jon­gens kun­nen wel een bal­le­tje trap­pen hoor. Wel­ke spe­ler mij het meest ver­baas­de? Jan Ver­tong­hen. Toen hij nog bij Ajax speel­de, voet­bal­de hij vaak in Amsterdam op plein­tjes. Die jon­gen heeft veel goe­de tricks. En gis­te­ren was ik bij Ruud van Nis­tel­rooij. Die kan ge­woon de aka 3000!”

Die ver­trou­wens­band zorgt vol­gens Tou­za­ni ook voor een in­hou­de­lijk goed pro­gram­ma. „Voor mijn nieu­we tv-reeks Ti­ki Ta­ka Tou­za­ni was ik op be­zoek bij El­je­ro Elia in Istan­bul”, komt hij met een voor­beeld. „Ik vroeg hem naar zijn ima­go. Als jij dat zou vra­gen zou hij mis­schien met­een

‘Cruijff bracht al­les po­si­tief, zocht naar over­een­kom­sten in plaats van ver­schil­len. Ik pro­beer dat ook over te bren­gen op mijn vol­gers.’ Sou­fi­a­ne Tou­za­ni

in een re­flex schie­ten van ‘waar­om vraag je dat?’. Die arg­waan heb­ben die jon­gens bij mij niet, waar­door je mooie, open en eer­lij­ke ge­sprek­ken krijgt. En dat ik een beet­je goed kan voet­bal­len helpt na­tuur­lijk ook wel, ha­ha.”

Tou­za­ni heeft ‘street cre­di­bi­li­ty’. Of het nu San Si­ro, Esta­dio San­tia­go de Ber­na­béu, Old Traf­ford of Camp Nou is, ie­de­re voet­bal­tem­pel opent haar poor­ten voor de bal­kun­ste­naar uit Rotterdam-Zuid. En of de spe­lers nu Eden Ha­zard, Ser­gio Ra­mos, Ma­rio Ba­lo­tel­li of Pier­re-Eme­rick Au­bameyang he­ten, al­le­maal wil­len ze graag ‘chil­len’ met Tou­za­ni. „Bi­zar ei­gen­lijk hè, als je er­over na­denkt?”, lacht hij. „Zo keek Ha­zard als klei­ne jon­gen al mijn film­pjes. Vroe­ger ge­bruik­te ik wel­eens een ‘news­pa­per­ef­fect’ bij mijn vi­deo’s. Dan krijg je zo’n af­ge­scheurd rand­je om je beel­den. Hij kon zich dat nog her­in­ne­ren. En Au­bameyang neu­rie­de het deun­tje van mijn eer­ste vlog. Ken je dat? ‘Nah-nah-nah-nah-nah-nah’. Dat is toch sick, ha­ha!”

Zelf heeft Tou­za­ni ook zijn hel­den. Zijn groot­ste is Johan Cruijff. „De ont­moe­tin­gen met hem, had­den tel­kens een die­pe im­pact op mij. Cruijff had al­tijd oog voor men­sen die zich er­gens on­ge­mak­ke­lijk voel­den. Zo was ik ooit eens op een ga­la. Ik had een trai­nings­jac­kie aan en dacht ‘wat doe ik hier tus­sen al die bo­bo’s?’. Cruijff zag dat en zei ‘kom maar bij mij zit­ten’. Hij had het ver­mo­gen om ie­der­een op zijn ge­mak te stel­len. Hij was groots in zijn ge­woon­heid. Als je het hebt over at­le­ten die een im­pact heb­ben ge­had, dan kom ik op Johan Cruijff en Muhammad Ali. Zij over­ste­gen hun sport. Cruijff is meer dan voet­bal en Ali is meer dan boksen. Het zijn mo­nu­men­ten die op zichzelf staan.”

Cruijff was de man van de sim­pe­le ba­sis­tech­niek: een keer ra­ken, op het goe­de been aan­spe­len, de bal het werk la­ten doen, dat soort din­gen. Op pak­weg een aka 3000 zou je Cruijff nooit heb­ben kun­nen be­trap­pen. „Dat lijkt te bot­sen hè?”, be­aamt Tou­za­ni. „Maar weet je wat het mooie was van Cruijff ? Hij bracht al­les po­si­tief, zocht naar over­een­kom­sten in plaats van ver­schil­len. Ik pro­beer ook op die ma­nier in het le­ven te staan en dat over te bren­gen op mijn vol­gers. Hij zag dat ik de jeugd be­reik­te en dat ik ze in be­we­ging bracht. Hij vond dat prach­tig. Een mooi­er com­pli­ment kun je toch niet krij­gen?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.