Ra­ra, wat is haar werk?

Een hint: Jo­rien van der Heij­den heeft een baan die je doet den­ken aan Jack van Gel­der ....

Metro Holland (Rotterdam) - - Voor­zij­de Pa­gi­na - MAR­GOT SMO­LE­NAARS

Com­pu­ter on­der­de­len ver­ko­per over­dag, on­li­ne le­ger­aan­voer­der in­de avond. Paul Jam­bers kon het zo ge­zegd heb­ben, maar nee: dit was hoe Jo­rien van der Heij­dens le­ven er lan­ge tijd uit­zag. ,,World of War­craft heb ik ja­ren fa­na­tiek ge­speeld. In dat spel was ik raid of­fi­cer, een soort lei­ding­ge­ven­de”, zegt ze. ,,Vijf tot zes avon­den in de week de­den we raids met z'n al­len. Op een ge­ge­ven mo­ment raak­te het zijn ma­gie kwijt. Ik speel­de niet meer van­we­ge het spel, maar van­we­ge de men­sen om me heen. Na dat be­sef ben ik cold tur­key gestopt.”

Slechts twee we­ken zat Jo­rien zon­der ga­me: zo lang duur­de het voor de aan­ge­vraag­de Do­ta 2-bè­ta­key bin­nen was: toe­stem­ming om De­fen­se of the An­cients (Do­ta) 2 te spe­len, ter­wijl het nog in ont­wik­ke­ling (bè­ta) was. In die twee we­ken leg­de ze de kiem voor haar hui­di­ge car­ri­è­re. De exac­te start­da­tum weet ze zelfs nog: ,,11 no­vem­ber 2011, de re­lea­se­da­tum van Sky­rim

(een role­playing­ga­me, red.). Dat heb ik twee we­ken lang in de avond­uren ge­speeld. Al­leen, want het is een so­lo­spel. Daar­na was ik er ei­gen­lijk al­weer klaar mee.” Frac­tie van een se­con­de Voor Jo­rien wordt een spel pas leuk als er meer­de­re ni­veaus zijn waar­op het zich ont­vouwt. ,,Do­ta is drie­di­men­si­o­naal scha­ken. Je re­a­geert di­rect op ge­beur­te­nis­sen in de ga­me. Je neemt con­ti­nu be­slis­sin­gen, die in­vloed heb­ben op het ver­loop van het spel. Te­ge­lij­ker­tijd doen je team­le­den en je te­gen­stan­ders dat ook. Je speelt met vijf men­sen en het spel kent 112 heroes, dus je kunt tel­kens een nieuw pad kie­zen. Als je wint, is het ge­voel van ac­com­plish­ment enorm groot, en wil je met­een nog een keer. Dat geldt ook bij ver­lies. Want het win­nen­de team of je vij­and doet meest­al iets waar­door je denkt: dat kan ik ook! Dat wil je dan met­een uit­pro­be­ren.”

Toch ver­dient ze niet haar geld met het spel spe­len. ,,Daar ben ik niet goed ge­noeg voor”, zegt ze stel­lig. ,,De écht goe­de spe­lers zijn ook écht heel slim. Waar ik een mi­nuut no­dig heb om te be­pa­len wat de vol­gen­de zet is, zien zij in een frac­tie van een se­con­de wat ze moe­ten doen en wat daar de ge­vol­gen van zijn. Ze den­ken ze­ven zet­ten voor­uit.” Groot geld Spe­lers die goed zijn, spe­len voor geld. Groot geld. Do­ta 2 kent een com­pe­ti­tie met een groei­en­de prij­zen­pot: tij­dens de af­ge­lo­pen edi­tie in au­gus­tus zat daar 24,7 mil­joen dol­lar in. Net zo­als bij een voet­bal­com­pe­ti­tie gaat het in een Do­ta 2-toer­nooi om veel meer dan al­leen de wed­strijd spe­len. Er zijn voor- en na­be­schou­win­gen, pa­nels met des­kun­di­gen, ex-prof­spe­lers en ana­lis­ten. Op dat veld heeft Jo­rien haar car­ri­è­re ge­bouwd: ,,Mijn rol is de dis­cus­sie lei­den tij­dens de voor- en na- be­schou­win­gen, zo­dat kij­kers thuis meer in­zicht krij­gen in het spel en de spe­lers. Ei­gen­lijk als een soort Jack van Gel­der, ja.”

Jo­riens com­men­ta­tor­bal­le­tje ging rol­len tij­dens die twee Sky­rim-we­ken. ,,Op Twitch.tv stream­de ik mijn ga­me­play, mijn vrien­den ke­ken mee. Met geld was ik he­le­maal niet be­zig. Ik vond het leuk.” Naast haar werk bij het com­pu­ter­be­drijf ging ze Do­ta 2toer­nooi­en voor ama­teur­spe­lers or­ga­ni­se­ren, waar­voor ze wat meer pu­bli­ci­teit wil­de ge­ne­re­ren. Daar­om stream­den Jo­rien en haar ad­min die toer­nooi­en ook op Twitch.tv. ,,Om­dat we het een beet­je aw­k­ward von­den om via Sky­pe stil­le­tjes mee te kij­ken, gin­gen we com­men­taar le­ve­ren op de ga­me­play. Dat viel op, en we wer­den va­ker en va­ker ge­vraagd om com­men­taar bij toer­nooi­en te le­ve­ren.” Glo­ri­eu­ze toe­komst Toen Jo­rien van­we­ge eco­no­mi­sche re­de­nen haar baan als com­pu­ter­on­der­de­len­ver­ko­per kwijt­raak­te en bij haar ont­slag een op­rot­bo­nus mee­kreeg, be­sloot ze he­le­maal voor Do­ta 2 te gaan. Haar ti­ming bleek goed. ,,Do­ta 2 was nog een jong spel met veel wed­strij­den, maar er wa­ren wei­nig com­men­ta­to­ren. Er was dus veel werk te doen.” Zo kwam ze al in 2012, haar eerste jaar als zelf­stan­di­ge, in Se­att­le te­recht, het to­neel waar­op hét Do­ta 2-toer­nooi, The In­ter­na­ti­o­nal, wordt uit­ge­voch­ten. Het jaar daar­op kocht ze haar tic­ket van do­na­ties, in 2014 kon ze le­ven van ad­ver­ten­tie­geld en be­zocht ze The In­ter­na­ti­o­nal op uit­no­di­ging en op kos­ten van de or­ga­ni­sa­tie. ,,Tij­dens die edi­tie was ik co-host in een pa­nel, voor de voor­be­schou­wing. Toen de host me daar­op vroeg of ik The In­ter­na­ti­o­nal wil­de ope­nen, heb ik ja ge­zegd, na­tuur­lijk. Mijn eerste klus als host was The In­ter­na­ti­o­nal ope­nen: hoe vet! Om­dat ik dat zo leuk vond, ben ik me daar­op gaan fo­cus­sen.”

On­der­tus­sen heeft Jo­rien part­ner­deals op zak en le­vert ze over de he­le we­reld com­men­taar bij wed­strij­den, niet al­leen van Do­ta 2, maar ook StarCraft, CS:GO en He­arth­s­to­ne. Ze is, kort­ge­zegd, een (e-)sport­prof, en ze ziet de toe­komst voor ga­min­ge­vents glo­ri­eus in. ,,Sta­di­ums vol, dat gaat ze­ker ge­beu­ren. Al is het maar de vraag of de spel­len de­zelf­de blij­ven. Do­ta 2 be­staat al een poos, en het blijkt heel moei­lijk om te voor­spel­len naar wel­ke nieu­we ga­me de aan­dacht zal gaan. Welk spel het ook is, dat er een enor­me markt ach­ter zit, is in­mid­dels wel dui­de­lijk.”

‘Ik speel­de niet meer van­we­ge het spel, maar van­we­ge de men­sen om me heen. Na dat be­sef ben ik cold tur­key gestopt.’ Jo­rien van der Heij­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.