SPE­LERS

Metro Holland (Rotterdam) - - Metro -

Met de nieu­we­lin­gen Jean-Paul Bo­ë­ti­us, Ke­vin Diks, Rid­ge­ci­a­no Haps, So­fy­an Am­ra­bat, Ste­ven Berg­huis (was ver­huurd) én Sam Lars­son werd tech­nisch di­rec­teur Mar­tin van Geel al­om ge­pre­zen om zijn aan­koop­be­leid. Ie­der­een was er­van over­tuigd dat die spe­lers in staat moe­ten zijn om het ge­mis van Rick Kars­dorp, Te­ren­ce Kon­go­lo, El­je­ro Elia en Dirk Kuyt op te van­gen. Diks komt dui­de­lijk nog te kort en Lars­son moet nog wen­nen aan zijn nieu­we om­ge­ving, maar over het al­ge­meen heeft Gio­van­ni van Bron­ck­horst wei­nig te kla­gen over de nieu­we aan­was. Maar hoe is het dan in vre­des­naam mo­ge­lijk dat Fey­en­oord in ei­gen Kuip on­der­uit gaat te­gen NAC? Als Ni­co­lai Jør­gen­sen, Jens Toornstra en Berg­huis weg­val­len blijft er blijk­baar te wei­nig kwa­li­teit over om een vuist te ma­ken. Maar zelfs met Mi­chiel Kra­mer en Bil­al Bas­a­ci­k­og­lu in de ba­sis zou een pro­mo­ven­dus uit Bre­da te ver­slaan moe­ten zijn. Het is dus dui­de­lijk ook een men­ta­li­teits­kwes­tie. De kam­pi­oen uit Rot­ter­dam dacht dat zwart-ge­le var­ken­tje wel even­tjes te was­sen. Ter­wijl vo­rig sei­zoen om el­ke cen­ti­me­ter werd ge­stre­den, is het hei­li­ge vuur dit voet­bal­jaar ver­wor­den tot een paar smeu­len­de tak­jes. En Kuyt – lei­der bij uit­stek – is er niet meer om de boel weer flink op te sto­ken. Na de verloren Eu­ro­pa Le­a­gue­fi­na­le te­gen Man­ches­ter Uni­ted in mei leek het sei­zoen 2017-2018 het oogst­jaar te gaan wor­den voor Ajax. De Am­ster­dam­mers had­den een top­team dat vol­le­dig op el­kaar in­ge­speeld was en voor­al thuis on­o­ver­win­ne­lijk­heid uit­straal­de. Na ja­ren van po­ver voet­bal was het ein­de­lijk weer ge­nie­ten ge­bla­zen in de Johan Cruijff Are­na. Voor­al bij Eu­ro­pe­se du­els haal­de Ajax vaak een on-Ne­der­lands hoog ni­veau. Maar na een ramp­zo­mer stort­te de club als een kaar­ten­huis in el­kaar. Het be­gon met het ver­trek van trainer Pe­ter Bosz, de ar­chi­tect van de we­der­op­stan­ding van de Am­ster­dam­se club. Daar­na volg­de het dra­ma rond Ab­del­hak Nou­ri en ten­slot­te de uit­tocht van een aan­tal be­pa­len­de spe­lers. Dat Da­vy Klaas­sen weg­ging was be­kend en met Don­ny van de Beek had Ajax de op­vol­ger al in huis. Maar na­dat ook Da­vin­son Sán­chez, Ber­trand Tra­oré, Ken­ny Te­te en Jai­ro Rie­de­wald ver­trok­ken, bleef er niets over van het so­li­de team van vo­rig sei­zoen. Voor­al om­dat er geen ade­qua­te ver­van­gers wer­den ge­haald door de wei­fe­len­de club­lei­ding. Het verloren thuis­du­el met Vi­tes­se van af­ge­lo­pen zon­dag was mis­schien wel de slecht­ste wed­strijd van Ajax in de laat­ste vijf jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.