BE­STUUR

Metro Holland (Rotterdam) - - Metro -

Al­ge­meen di­rec­teur Eric Gud­de is be­zig aan zijn af­scheids­tour­nee als Fey­en­oor­der, om­dat hij op 7 no­vem­ber be­gint met zijn nieu­we job als di­rec­teur voet­bal­za­ken van de KNVB. De fans zul­len hem so­wie­so mis­sen als kies­pijn, maar Gud­de kan mooi wel scher­men met de fi­nan­ci­ë­le huis­hou­ding die meer dan op or­de is en de glim­men­de kam­pi­oens­schaal. Wat dat be­treft komt zijn op­vol­ger Jan de Jong in een

ge­spreid bed­je te­recht.

Ed­win van der Sar heeft als sta­gi­air twee jaar in de keu­ken mo­gen kij­ken in de top van Ajax, om zo klaar­ge­stoomd te wor­den voor het gro­te werk. Toch heeft hij nog steeds niet de uit­stra­ling van een di­rec­teur. Ook de veel te zui­ni­ge Marc Over­mars en de ‘on­aan­tast­ba­re’ Den­nis Berg­kamp la­ten het fa­len­de tech­nisch hart niet snel­ler klop­pen. De aan­stel­ling van Kei­zer bleek een gro­ve mis­re­ke­ning, die het tech­nisch hart waar­schijn­lijk gaat op­bre­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.