In een dag­je de he­le we­reld rond op het Am­ster­dam Wi­ne Fes­ti­val

Metro Holland (Rotterdam) - - Metro -

waar­in de landen van het noor­de­lijk half­rond wor­den uit­ge­licht. Loop je het Spaan­se ge­deel­te bin­nen, dan waan je je op een au­then­tie­ke ver­s­markt waar de stuk­ken ham let­ter­lijk aan de muur han­gen. En­ke­le stap­pen ver­der sip je van een wijn­tje ter­wijl je een vis­sers­dorp­je aan de Por­tu­ge­se kust ont­dekt. Proef jij lie­ver van ’het zoe­te le­ven’? Dan reis je in een ogen­blik naar het Ita­li­aan­se ge­bied.

Op het fes­ti­val wor­den bij­na drie­hon­derd wij­nen ge­schon­ken en daar zit­ten ook be­hoor­lijk ex­clu­sie­ve exem­pla­ren tus­sen. Denk aan een Pet­rus uit het jaar 2000 met een prijs­kaart­je van 6.350 eu­ro, of een Do­mai­ne La Ro­ma­nee Con­ti – Le Mon­tra­chet 2010 voor maar liefst €7.200,-. „Je kunt het zo gek ma­ken als je zelf wilt”, stelt Beu­ke­boom.

Niet ge­treurd als je geen mil­joe­nen op de bank hebt: het goed­koop­ste glas wijn is 3 eu­ro. „Het is een laag­drem­pe­lig fes­ti­val. Er is voor ie­der wat wils.” In­si­der­tip van Beu­ke­boom: „De ne­bla ver­de­jo. Een goed glas wijn voor nog geen 5 eu­ro.”

Gro­te kans dat jij wel­eens een wijn­tje uit Frank­rijk, Italië of Chi­li hebt ge­dron­ken, maar heb je ook al een slok­je van een Ame­ri­kaan­se of Oos­ten­rijk­se wijn ge­no­men? Op het fes­ti­val zijn niet al­leen de tra­di­ti­o­ne­le wijn­lan­den ver­te­gen­woor­digd, maar ook de on­be­ken­de­re ge­bie­den heb­ben een plek ge­kre­gen. Wat dacht je bij­voor­beeld van Oost-Eu­ro­pa? In de laat­ste de­cen­nia heb­ben wijn­boe­ren en -pro­du­cen­ten flink ge­ïn­ves­teerd in de pro­duc­tie van wijn en dat heeft zijn vruch­ten af­ge­wor­pen: „Het voor­ma­lig Oost­blok is up­co­ming met be­trek­king tot wijn”, ver­telt Beu­ke­boom. „In bij­voor­beeld Roe­me­nië en Slo­ve­nië zijn au­then­tie­ke drui­ven­ras­sen die je ner­gens an­ders ter we­reld vindt.”

Ge­noeg wij­nen ge­proefd? Dan is het tijd voor ac­tie! Trek je stou­te schoe­nen aan – of ei­gen­lijk uit – en schrijf je in voor een wed­strijd drui­ven­stam­pen. Hier leer je van som­me­lier Lot­te Wolf pre­cies hoe dit pro­ces in zijn werk gaat en stamp je er vro­lijk op los. Geen zin om je voe­ten vuil te ma­ken? Be­geef je dan naar een tas­ting waar Jo­h­n­ny Dood­lecho­co­la­de wordt ge­com­bi­neerd met wij­nen. Maak kans op vier kaar­ten via de Me­tro-app

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.