Zelf­bouw­wijk gaa voor all elec­tric

Rot­ter­dam ont­popt zich to­to proef­tuin voor ga­s­loos wo­nen. Op een voor­maag hoc­key­ter­rer Kra­lin­gen ver­r­list de eer­ste 100 % elek­tri­sche wijk.

Metro Holland (Rotterdam) - - Branded Content -

Be­zoek ver­dwaalt nog al eens. Dat krijg je als je in een wijk woont die zo nieuw is dat Goog­le Maps je straat­naam nog niet her­kent. Maar men­sen die er zijn ge­weest, we­ten hun weg daar­na feil­loos te vin­den. Er is dan ook iets bij­zon­ders aan de zelf­bouw­wijk in de Kra­lin­ger Esch: het is een van de eer­ste aard­gas­vrije wij­ken van Ne­der­land. Bij­zon­der, want tot voor kort wa­ren net­be­heer­ders ver­plicht om ie­de­re nieuw­bouw­wo­ning op het gas­net aan te slui­ten als daar door de pro­ject­ont­wik­ke­laar om­ge­vraagd wordt. Maar zelfs die net­be­heer­ders vin­den dat niet lan­ger maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord meer. In 2050 moe­ten al­le nieu­we wo­nin­gen CO2-neu­traal zijn. Zon­de dus om nog steeds pu­bliek geld in nieu­we gas­aan­slui­tin­gen te pom­pen, ter­wijl er ook duur­za­me al­ter­na­tie­ven voor han­den zijn. Wat die al­ter­na­tie­ven dan zijn? Daar heeft on­der an­de­re ar­chi­tect Ste­fan Prins zich flink in ver­diept. Hij moest wel. Toen zijn vrien­din Di­a­na en hij een ka­vel kre­gen toe­ge­we­zen op voor­ma­lig hoc­key­ter­rein Le­o­n­i­das was er niks dan ka­le bouw­grond. “Geen stads­ver­war­ming, geen glas­ve­zel­ka­bels, geen gas­aan­slui­ting.” Bij het ont­werp van zijn nieu­we wo­ning, een com­bi­na­tie van een loft en Scan­di­na­visch bui­ten­huis, wist hij dan ook één ding ze­ker: een op gas wer­ken­de cv-ke­tel zou er niet in ko­men. In plaats daar­van moest de warm­te 100% elek­trisch wor­den op­ge­wekt, on­der an­de­re door warm­te­pom­pen en zon­ne­pa­ne­len.

“En de warm­te moest ook in huis blij­ven”, zegt hij. “Goed iso­le­ren dus. Maar nog daar­voor: je huis zó plaat­sen dat je op­ti­maal ge­bruik maakt van de warm­te en stand van de zon.”

“Bij­voor­beeld door in de keu­ken een over­stek te plaat­sen. De­ze zorgt er­voor dat zon in de zo­mer niet door­schijnt naar bin­nen, maar in de win­ter – als de zon laag hangt en je wat ex­tra warm­te best kunt ge­brui­ken– juist wel.”

Hart van het huis is bij Ste­fan niet de cv-ke­tel maar een lucht-wa­ter­warm­te­pomp, die de wo­ning ver­warmt met be­hulp van de bui­ten­lucht. Stroom wekt hij op via zon­ne­pa­ne­len op het dak.

Een deel van de­ze ener­gie ver­bruikt hij zelf. De rest le­vert hij te­rug aan het open­ba­re net, waar­voor hij ook ver­goed wordt. Sal­de­ren noem je dat. Al­leen ’s win­ters of op erg be­wolk­te da­gen is het no­dig om een be­roep te doen op het ener­gie­be­drijf.

Ste­fan: “Ge­mid­deld be­ta­len we nu zo’n 25 eu­ro per maand aan stroom. Bij­na een vier­de van wat wij voor­heen be­taal­den voor on­ze loft in Rot­ter­damZuid. Een deels ver­wach­te, deels ge­hoop­te be­spa­ring die we di­rect in de hy­po­theek heb­ben la­ten door­be­re­ke­nen.”

Het huis zo in­rich­ten om op ter­mijn écht nul-op-de-me­ter te krij­gen, is zijn vol­gen­de doel. “Niet al­leen om het mi­li­eu te spa­ren. Of om op je ener­gie­re­ke­ning te be­knib­be­len. Maar voor­al om het thuis zo com­for­ta­bel en prak­tisch mo­ge­lijk te ma­ken.”

Ste­fan wil maar zeg­gen: ener­gie­zui­nig bou­wen wordt op den duur haast een sport. “Via een app op mijn smartpho­ne kan ik pre­cies zien waar en wan­neer ik de mees­te stroom ver­bruik. Die ken­nis helpt je de pie­ken en da­len wat meer ge­lijk trek­ken.”

En als je zelf even niet zo goed weet hoe, is er al­tijd wel een buur die je met raad en daad bij­staat. “Het mooie van wo­nen in de eer­ste aard­gas­vrije wijk van Rot­ter­dam is dat het voor ie­der­een een vorm van pi­o­nie­ren is. Al­leen door val­len en op­staan leer je wat het bes­te werkt.”

“Via een app op mijn smartpho­ne kan ik pre­cies zien waar en wan­neer ik de mees­te stroom ver­bruik. Die ken­nis helpt je de pie­ken en da­len wat meer ge­lijk trek­ken” Ste­fan Prins, be­wo­ner aard­gas­vrije wijk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.