150 bpm hards­ty­le­ge­luk met de­ze baas

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - IRIS HERMANS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Hij is de eni­ge hards­ty­le-ar­tiest óóit in Zig­go Do­me en ver­kocht ook nog eens in min­der dan 30 mi­nu­ten uit! Snel­ler dan ar­ties­ten als Mar­co Bor­sa­to en Ken­sing­ton en ja, dat geeft best een kick, be­aamt Wil­lem Re­ber­gen (32) a.k.a. Head­hun­terz. Een maand heeft hij vrij ge­no­men van zijn in­ter­na­ti­o­na­le tour om vol­le bak te kun­nen fo­cus­sen op 30 sep­tem­ber, de avond en nacht dat Zig­go Do­me ge­ga­ran­deerd uit zijn voe­gen barst van het 150 bpm hards­ty­le­ge­luk.

We heb­ben af­ge­spro­ken in zijn huis in Haar­lem, met uit­zicht op De Spaar­ne en met vol­op ge­boor en ge­tim­mer. Ook hard, maar zon­der het me­lo­di­eu­ze van zijn sty­le. Wil­lem is net ver­huisd, „be­ne­den wordt mijn nieu­we stu­dio ge­bouwd.” Maar buurtjes, maak je geen zor­gen: de­ze vrien­de­lij­ke hards­ty­le-dj maakt een ’zwe­ven­de ruim­te’, „hoor je niets van bui­ten.”

Held/baas/le­gen­de… De in zijn gen­re we­reld­be­roem­de Head­hun­terz wordt door ve­len ge­pre­zen en ge­lau­werd, maar naast zijn smet­te­loos wit­te Ni­kes („nét nieuw”) lo­pen, doet hij al­les­be­hal­ve. „Ik ben ook maar ge­woon een mens met mijn on­ze­ker­he­den en­zo.”

Ver­lo­ren Wil­lem komt uit Veen­en­daal dat Veen­endj-daal kan wor­den ge­noemd: ook col­le­ga Wilds­ty­lez en dj Nic­ky Ro­me­ro zet­ten hier hun eer­ste draai­st­ap­jes in de plaat­se­lij­ke ho­re­ca, waar hij­zelf ove­ri­gens nog eens een dj-con­test ver­loor. Het kan ver­ke­ren. Op zijn acht­tien­de stond hij met gro­te ogen en een ge­luk­za­li­ge glim­lach voor­aan bij Qli­max, zijn eer­ste feest in dit gen­re. „Dit ben ik”, voel­de hij aan al­les, „dit wíl ik.” Dus ging hij het doen. Waar Ein­stein een won­der was in na­tuur­kun­de, bleek Wil­lem een hards­ty­le­ge­nie. Hij brak door in 2006 bij het la­bel Scan­traxx en zijn har­de Odys­see was be­gon­nen. Hij was va­ker uit dan thuis en tik­te al­le con­ti­nen­ten aan. Azië was bij­zon­der, blikt hij te­rug, „nie­mand wist hoe je op on­ze mu­ziek moest dan­sen, dus heb­ben ze daar spe­ci­a­le vloe­ren ge­maakt die je van­zelf lá­ten dan­sen!”

Drie E’s Ruim tien jaar zit hij nu in het dj- en pro­du­cer­vak. Zijn ei­gen hard-stijl om­schrijft hij met drie E’s: ener­giek, ex­plo­sief, eu­fo­risch. „Ik zoek al­tijd naar een be­paal­de diep­gang en wil men­sen ra­ken.” Drie jaar ge­le­den maak­te Head­hun­terz tot groot ver­driet en zelfs boos­heid van ve­len een mu­zi­kaal uit­stap­je en zocht an­de­re gen­res op. Een pe­ri­o­de van re­bel­lie, om­schrijft hij het, „ik had het ge­voel al­les al wel ge­zien te heb­ben en zocht naar nieu­we uit­da­gin­gen.” Wat hij er­voor te­rug­kreeg, was nog veel be­ter dan hij had dur­ven dro­men. Het thuis­kom-ge­voel. „Ik weet nu echt dat hards­ty­le het is voor mij.” Zijn des­ti­ny zelfs, „niet voor niets dat mijn nieuw­ste num­mer zo heet.”

Op af­ge­lo­pen Def­qon.1, het wal­hal­la voor el­ke lief­heb­ber, werd hij lief­ko­zend aan­ge­kon­digd met ’Hea­dy is Ho­me!’ „Het was zo mooi…” Hij zag twee me­ter bre­de gas­ten in het pu­bliek hui­len, „dat doet wat met je en ik heb het ook niet droog ge­hou­den, er gaat zo­veel door je heen.” Draai­en is zijn twee­de na­tuur, „ik ben el­ke keer weer ziels­ge­luk­kig als ik daar sta en con­tact maak met mijn pu­bliek.” Iets wat hij nog wel­eens mis­te tij­dens zijn hou­se-uit­stap­je. De saam­ho­rig­heid en de ’lief­heid’ op de fees­ten op de toch best wel snoei­har­de bas­lij­nen, is pre­cies wat hards­ty­le is, „hard van bui­ten, zacht van bin­nen.”

Te­ke­naar Net als hij? Hij slaat even zijn con­ti­nu ge­fo­cus­te brui­ne ogen neer. „Ik ben in elk ge­val wel een ge­voe­li­ge jon­gen.” Van bui­ten oogt hij stoer. Zo is links zijn ’spi­ri­tu­e­le Aya­hu­as­ca-arm’ vol Bud­dhaes­ke tat­toos, rechts zijn mu­zi­ka­le arm, waar de mu­ziek­plug in inkt met­een op­valt. Van zijn va­der, „hij is te­ke­naar.” Zijn han­den vol ta­toe­ë­ren lijkt hem nog wel wat. Met een knip­oog: „dan weet ik ze­ker dat ik nooit meer aan een nor­ma­le baan kom, lijkt me wel een mooi sta­te­ment!”

Op de vraag of hij een hards­ty­le-dj met lang haar kent, moet-ie la­chen. „Ei­gen­lijk niet…” Hij strijkt over zijn hip­pe cou­pe van Rob Pee­t­oom, tot drie jaar ge­le­den was hij kaal, „het is ook ge­woon han­dig, je gaat toch zwe­ten als je hard aan het draai­en bent.”

Het con­tact met an­de­re hards­ty­ledj’s is meer dan goed. „We zijn al­le­maal vrien­den en wer­ken sa­men.” Veel puur­der dan in de hou­se­sce­ne, ver­klapt hij, „dat heb ik nu ook mee­ge­maakt en daar­in is al­les veel com­pe­ti­tie­ver.”

Roer om Hij is een tand­je rus­ti­ger ge­wor­den. „Vroe­ger dronk ik al­tijd tij­dens het draai­en en dat was váák, maar dat trok ik echt niet meer.” Nog net geen bur­nout, maar hij voel­de wel dat hij het roer om moest gooi­en. Hij ging ge­zon­der le­ven -on­der an­de­re zoet­jes in plaats van sui­ker- en kei­hard spor­ten, dat re­sul­teer­de in een flin­ke six­pack, als het geen acht­pak is. „Tja, het is net als met al­les wat ik doe”, grijnst hij „niets half.”

Hij heeft zo­wel zin als ze­nu­wen voor de 30e, „maar voor­al zin, ik ga echt knal­len daar.” Aan tip­jes van de slui­er doet ’Hea­dy’ ei­gen­lijk niet, maar voor­uit, een paar dan. Op het pro­gram­ma staan een aan­tal sa­men­wer­kin­gen met an­de­re dj’s, zijn nieuw­ste mi­ni-al­bum en voor­al heel veel sto­ry­tel­ling in zijn pla­ten. „Ik heb de af­ge­lo­pen ja­ren ziek veel mee­ge­maakt en ben zo ge­groeid, dat komt ze­ker te­rug.” En de toe­komst? Sim­pel. „Ik ga ner­gens heen, ik ben net weer thuis.”

‘Na een paar jaar was ik te­rug op Def­qon.1. Ik zag twee me­ter bre­de gas­ten in het pu­bliek hui­len. Zo mooi.’ Head­hun­terz

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.