Geld op­ha­len voor be­wijs plat­te aar­de

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Mocht je nog twij­fels heb­ben dan gaat rap­per B.o.B. die voor­goed weg­ne­men. Vo­rig jaar ging de rap­per de dis­cus­sie aan met we­ten­schap­per Neil deGras­se Ty­son over de vorm van de aar­de. B.o.B. is er na­me­lijk van over­tuigd dat on­ze we­reld plat is.

Op Twit­ter claim­de hij in ja­nu­a­ri vo­rig jaar dat de aar­de echt plat is. We zijn ‘on­wijs be­dro­gen’ en ‘moe­ten al­le­maal eens op­groei­en’. As­tro­fy­si­cus Neil deGras­se Ty­son - mis­schien ken je 'm van zijn se­rie Cos­mos waar­in hij de we­ten­schap be­grij­pe­lijk uit­legt- zag de tweet van B.o.B. en re­a­geer­de. Hij wist de ar­gu­men­ten van B.o.B. te ont­krach­ten en ie­der­een ver­gat dat de rap­per het ooit had ge­zegd. Op een rap­batt­le nog na.

Tot nu. B.o.B. kan er niet lan­ger te­gen dat de we­reld niet wil ge­lo­ven in zijn plat­te aar­de­the­o­rie. Kos­te wat het kost zal hij be­wij­zen dat Neil toch echt on­ge­lijk heeft. Hoe? B.o.B. wil sa­tel­lie­ten de ruim­te in­schie­ten om zélf te zien of de aar­de echt rond is. Daar­voor is hij een crowd­fun­d­ac­tie be­gon­nen.

B.o.B. wil met zijn ac­tie 200.000 dol­lar bin­nen­ha­len om „een paar sa­tel­lie­ten aan te schaf­fen en die de ruim­te in te stu­ren”. De sa­tel­lie­ten moe­ten in een baan om de aar­de draai­en om te la­ten zien dat de aar­de écht plat is. Vol­gens B.o.B. is het een soort schijf.

De rap­per uit­te zijn twij­fels vo­rig jaar op Twit­ter. Hij is te zien op een fo­to met op de ach­ter­grond twee ste­den. De ste­den lig­gen vol­gens hem ruim 25 ki­lo­me­ter uit el­kaar. Daar­tus­sen zou je toch echt moe­ten kun­nen zien dat er een bol­ling in de aar­de zit, vindt de rap­per.

De re­ac­ties op de pa­gi­na's van de rap­per ver­schil­len nog­al. „Ik do­neer 1000 dol­lar als je me kunt ver­tel­len wat de ron­de scha­duw op de maan is”, re­a­geert ie­mand. „Knoop een ca­me­ra aan een he­li­um­bal­lon zo­als heel veel 12-ja­ri­gen die een vi­deo op YouTu­be heb­ben ge­zet heb­ben ge­daan. Daar zie je de bol­ling, idi­oot”, re­a­geert ie­mand an­ders. Ook vra­gen men­sen zich af waar hij zo goed­koop wat sa­tel­lie­ten van­daan gaat ha­len. „De me­ga­su­per­markt Wal Mart mis­schien?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.