Een­drachts­plein krijgt nieuw elan

Waar het Een­drachts­plein er voor­heen ver­waar­loosd uit­zag, krijgt het plein een im­puls dank­zij een op­knap­beurt en nieu­we za­ken.

Metro Holland (Rotterdam) - - News - LUCETTE MASCINI nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Jaaaah, lek­ker tos­ti’s! Rot­ter­dam is sinds twee we­ken een tos­ti­ca­fé rij­ker, The Tos­ti Club. De lunch­ge­le­gen­heid zit op het plein aan de Ou­de Bin­nen­weg schuin te­gen­over het beeld van Ka­bou­ter Buttplug.

Met The Tos­ti Club pro­fi­leert het plein­tje zich sinds kort als een han­gout voor stu­den­ten die er wil­len ont­bij­ten, lun­chen of een ijs­je wil­len eten maar ook wer­kend en win­ke­lend pu­bliek dat rond het mid­dag uur komt lun­chen. De ter­ras­sen van de ver­schil­len­de za­ken zo­als de Cof­fee­com­pa­ny en Ve­ne­zia IJs­sa­lon lig­gen naast el­kaar. Ook de avond­ho­re­ca zo­als Ca­fé Sijf en Ma­lief Ben­der - lig­gen op een steen­worp af­stand van het plein. Zo kan je ’s avonds laat van­af het ter­ras met­een de kroeg in­dui­ken.

The Tos­ti Club is een ini­ti­a­tief van de in Rot­ter­dam ge­bo­ren Jac­co He­ij­koop. Hij start­te de ke­ten twee jaar ge­le­den in Bre­da en rolt de­ze sa­men met zijn com­pag­non Bart van Ham ge­staag uit over de rest van Ne­der­land. „We wil­len in al­le ste­den een ves­ti­ging van The Tos­ti Club ope­nen”, al­dus Van Ham. „Er lig­gen al plan­nen op ta­fel voor een twee­de ves­ti­ging in de Maas­stad.”

De for­mu­le is sim­pel, maar te­ge­lij­ker­tijd ook niet. Sim­pel is dat het hoofd­pro­duct tos­ti’s is met al­ler­lei soor­ten be­leg: van pin­da­kaas met sam­bal tot Nu­tel­la met mas­car­po­ne. Maar je kunt er ook ge­woon de tra­di­ti­o­ne­le ham en kaas krijgen. Wat het com­plexer maakt, is dat He­ij­koop en Van Ham hun meel zelf la­ten ma­len bij een mo­le­naar. Een bak­ker uit het Zui­den van het land maakt hier spe­ci­aal tos­ti­brood van. Het ge­hei­me re­cept is spe­ci­aal be­doeld voor tos­ti’s. Ook de be­rei­dings­wij­ze van de lunch­ge­rech­ten is an­ders dan je zou den­ken. De bo­ter­ham­men gaan niet in een tos­ti-ij­zer maar wor­den, zo­als het oor­spron­ke­lij­ke re­cept voor­schrijft, ge­bak­ken op een he­te plaat. Daar­na gaan ze nog even de oven in.

Wie een ‘re­gu­lar’ for­maat tos­ti be­stelt krijgt een dik­ke, dub­be­le bo­ter­ham be­legd met ver­se kaas en vlees­wa­ren, en an­de­re pro­duc­ten die van ge­spe­ci­a­li­seer­de le­ve­ran­ciers ko­men. Al­co­hol schen­ken ze niet. „Wij zijn ook een ge­le­gen­heid voor fa­mi­lies”, zegt Van Ham. „Om­dat de sfeer nu re­laxed is zon­der drank ko­men hier veel ou­ders met kin­de­ren.” Voor hen zijn kin­der­stoe­len neer­ge­zet. De komst van The Tos­ti Club past in de her­ont­wik­ke­ling van de Ou­de Bin­nen­weg, zegt woord­voer­der Eric Smul­ders van wo­ning­cor­po­ra­tie Woon­stad. De­ze stich­ting is ei­ge­naar van veel pan­den in de­ze buurt. „We heb­ben de oor­spron­ke­lij­ke ge­vels in ou­de luis­ter her­steld. De ou­de plak­ka­ten uit de ja­ren ‘70 heb­ben we er­af ge­sloopt. Er zijn toen he­le mooie ge­vels te­voor­schijn ge­ko­men.” Neem die van de kaas­win­kel naast The Tos­ti Club. Daar zit een ge­vel on­der van de kaas- en melk­han­del die er lan­ger dan hon­derd jaar ge­le­den zat. „We heb­ben kaas­win­kel ‘De Kaas­hoe­ve’ ge­vraagd of zij het pand wil­den hu­ren. Zij gin­gen hier­op in en wa­ren er dol­blij mee.”

Van Ham van The Tos­ti Club is dat ook. „Brood en kaas, wat wil je nog meer? Dat hoort bij el­kaar!” De nieu­we bu­ren van de het lunch­ca­fé wor­den een res­tau­rant­je ge­spe­ci­a­li­seerd in yog­hurt­ge­rech­ten en een cho­co­la­de­win­kel. „Dag­ho­re­ca”, zegt Smul­ders. Boven de oer­Rot­ter­dam­se brui­ne ca­feetjes ver­der­op, zo­als ca­fé Tim­mer, zijn wo­nin­gen ge­re­no­veerd voor zes­tig stu­den­ten. Smul­ders: „Dit is een goe­de ma­nier om de stad nieuw le­ven in te bla­zen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.