Op­lei­ding is de ha­ven­mo­tor

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

‘Be­drij­ven in de ha­ven heb­ben be­hoef­te aan vak­men­sen en die krijgen dan ook een pri­ma sa­la­ris.’ Ah­med Abou­ta­leb

pneu­ma­tiek, cock­pit- en rem­tech­niek. Voor weg­trans­port­stu­den­ten is er een vracht­wa­gen­si­mu­la­tor en zij kun­nen wer­ken met open­ge­werk­te mo­del­len van bij­voor­beeld een mo­tor of ver­snel­lings­bak. Stu­den­ten lo­gis­tiek heb­ben twee trans­port­ke­ten­si­mu­la­to­ren tot hun be­schik­king. Voor ie­der­een met een beet­je hart voor de ha­ven en tech­niek is zo’n cam­pus een fas­ci­ne­ren­de plek om rond te kij­ken. Maar de STC cam­pus is voor­al voor jon­ge­ren een mooie kans om een goe­de vak­op­lei­ding te vol­gen. Be­drij­ven in de ha­ven heb­ben be­hoef­te aan vak­men­sen en die krijgen dan ook een pri­ma sa­la­ris. Zo’n vak­di­plo­ma is dus de bes­te ga­ran­tie op een goe­de baan en een goe­de toe­komst. Ui­t­ein­de­lijk had de Rot­ter­dam­se ha­ven geen ei­gen vlieg­veld no­dig om uit te groei­en tot een we­reld­ha­ven, maar een fan­tas­tisch op­lei­dings­in­sti­tuut. Wist u dat Rot­ter­dam ooit een ha­ven­vlieg­veld had? Een we­reld­ha­ven kan niet zon­der een vlieg­veld, von­den de Rot­ter­dam­se ha­ven­ba­ron­nen en het ge­meen­te­be­stuur be­gin vo­ri­ge eeuw. In 1920 ste­gen de eer­ste vlieg­tui­gen op van­af vlieg­veld Waal­ha­ven en in de ja­ren 30 was dit vlieg­veld het knoop­punt in het vlieg­ver­keer naar Lon­den en Pa­rijs. Op 10 mei 1940, vier da­gen voor het bom­bar­de­ment van de stad, werd het vlieg­veld aan­ge­val­len en ver­o­verd door Duit­se lucht­lan­dings­troe­pen. De Duit­sers had­den het no­dig voor de aan­voer van le­ger­troe­pen en -ma­te­ri­eel.

De Waal­ha­ven is er nog steeds, maar het vlieg­veld is nooit meer op­ge­bouwd. Op de plek waar ooit de han­gars ston­den, start­te in 1953 de Ha­ven­vak­school met 22 leer­lin­gen. De op­lei­ding groei­de uit tot het scheep­vaart- en trans­port­col­le­ge, dat nu STC Group heet en over de he­le we­reld ves­ti­gin­gen heeft. Vrij­dag ga ik sa­men met on­der­wijs­wet­hou­der Hu­go de Jon­ge de nieu­we STC cam­pus in de Waal­ha­ven ope­nen.

De­ze cam­pus biedt ruim­te aan de mbo-col­le­ges Ha­vens en Lo­gis­tiek & Ver­voer. Voor rail­stu­den­ten is er een prak­tijk­lo­kaal waar­in zij aan de slag kun­nen met elek­tro­tech­niek,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.