Nul­tien Kle­ding heeft groot­se plan­nen

Metro Holland (Rotterdam) - - Winkelen -

Maar na vijf jaar was die lo­ca­tie ook al te klein. Klopt, ik werd steeds be­ken­der. Ik zat na­tuur­lijk aan de rand van de stad en ik droom­de van een plek iets meer mid­den in Rot­ter­dam. Toen kon ik naar de Nieu­we Bin­nen­weg, echt ge­wel­dig. Dat is een be­ken­de win­kel­straat. Ik zit nu tus­sen A-mer­ken als Koe­ke­la en Scho­rem, fan­tas­tisch. Toen ik me ging voor­stel­len von­den ze het zo ge­wel­dig dat ik hier kwam zit­ten. En nu een jaar la­ter loopt het als een trein. Ik krijg nu zelfs toe­ris­ten over de vloer, ha­ha. Pas had ik een aan­tal Ame­ri­ka­nen en die koch­ten out­fits voor de he­le fa­mi­lie. Had je zes jaar ge­le­den ge­dacht dat je nu zo ver zou zijn? Nee, ze­ker niet. Ik dacht toen he­le­maal niet aan het heb­ben van een win­kel. Ik ben el­ke keer weer ver­bijs­terd hoe het me af­gaat. Na zes jaar zijn we een ge­ves­tigd merk. We zijn echt vol­was­sen ge­wor­den. Hier komt de he­le we­reld voor­bij. Bij­voor­beeld met de hul­di­ging van Fey­en­oord, daar­na komt ie­der­een hier langs. Dat was op de Klei­weg niet ge­lukt. Ik was in het be­gin voor­al be­zig met het ont­wer­pen en niet met het bouwen van win­kels. Als ik zes jaar ge­le­den had ge­zegd dat we nu een win­kel zou­den heb­ben aan een van de be­kend­ste win­kel­stra­ten in de stad en dat ik zelfs toe­ris­ten mijn kle­ding zou ver­ko­pen, had ie­der­een me voor gek ver­klaard. Maar heb je dan niet iets van trots als je ie­mand met jouw shirt ziet lo­pen? Ze­ker wel. Ik krijg nog kip­pen­vel als ik denk aan het mo­ment dat ik ie­mand voor het eerst zag lo­pen op de Lijn­baan met mijn shirt. Dat was er een­tje uit de al­ler­eer­ste se­rie waar­van er slechts 48 zijn ge­drukt, dus dat was uniek. Dat wat ik doe echt wordt ge­waar­deerd is ge­wel­dig. Tien jaar ge­le­den lag de stad er an­ders bij, al­les was slecht. Fey­en­oord was niks, ’s avonds durf­de je hier niet over straat en de stad voer­de de slech­te lijst­jes aan. Maar ik zag wel de po­ten­tie van Rot­ter­dam. Als merk zijn we met de po­si­tie­ve flow van de stad mee­ge­groeid. We heb­ben de Rot­ter­dam­shirts ge­pro­fes­si­o­na­li­seerd. Daar­voor was er wel wat, maar dat was niet veel. Ook heb ik het Rot­ter­dam­lo­go met het wa­pen en de spreuk ’Ster­ker door strijd’ uit­ge­bracht. Dat je dat dan le­vens­groot te­rug­ziet op een doek bij het Hof­plein bij het kam­pi­oen­schap van Fey­en­oord maakt me heel trots. Was het al­tijd al je droom om iets met kle­ding te doen? Niet al­tijd. Ie­der­een dacht dat ik prof­voet­bal­ler zou wor­den. Ik ging van Le­o­n­i­das naar de jeugd­op­lei­ding van Fey­en­oord. Daar speel­de ik in jeugd­teams met jon­gens die nu in gro­te com­pe­ti­ties spe­len. Soms denk ik: daar had ik ook kun­nen staan. Maar ik vond niet al­les pret­tig aan de voet­bal­we­reld, dus ik heb er ze­ker geen spijt van. En in het ma­ken van de­ze kle­ding kon ik al mijn cre­a­ti­vi­teit kwijt. Al twij­fel­de mijn moe­der of het goed zou ko­men, maar in­mid­dels is ze su­per­trots. Nu be­sta je zes jaar. Ga je nog iets spe­ci­aals doen? We heb­ben een gloed­nieu­we lijn op­ge­zet die we za­ter­dag lan­ce­ren. Com­pleet met een nieuw lo­go en met ge­bruik van mooie foto’s. Maar waar haal je el­ke keer de in­spi­ra­tie van­daan? Het is cli­ché, maar door de men­sen om me heen. Er ge­beu­ren zo­veel mooie din­gen in Rot­ter­dam de laat­ste ja­ren, ze­ker op het ge­bied van fo­to­gra­fie. On­der meer op de Fa­ce­book­pa­gi­na Kom Ie Uit Rot­ter­dam. Voor de nieuw lijn ben ik in con­tact ge­ko­men met fo­to­graaf Marc van der Stelt. Hij heeft een he­le bij­zon­de­re ma­nier van foto’s ma­ken van Rot­ter­dam. Daar kan ik wel wat moois van ma­ken, dacht ik. Ja­ren ge­le­den was ik bang dat de in­spi­ra­tie zou ver­dwij­nen, maar dat bleek on­te­recht. Ik ben nu 28 en het lukt me sinds mijn twaalf­de el­ke keer weer. Tot slot, waar staat je over een jaar of zes? Ik denk dat ik dan een man­ne­tje of 20-25 in dienst heb en dat de­ze win­kel twee keer zo groot is. En een win­kel ope­nen op Rot­ter­dam Air­port, dat is echt wel een droom van mij. Echt zo’n gro­te coo­le win­kel zo­als in som­mi­ge bui­ten­land­se ste­den. Niet een hoek­je met wat spul­le­tjes, maar echt een vol­le­di­ge shop met de mooi­ste din­gen. Een­tje waar rei­zi­gers nog even naar bin­nen gaan om iets gers uit Rot­ter­dam mee te ne­men. En een win­kel bij de nieu­we Kuip, dat zou ge­wel­dig zijn. Sa­men met vrien­den brain­stor­men we wel een sover iets geks als het spon­so­ren van Fey­en­oord. Hoofd­spon­sor lijkt me wat hoog ge­gre­pen, maar ons lo­go op een mouw of in de nek zou echt heel cool zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.