Is Giel de Win­ter van StukTV straks RTL-baas?

Metro Holland (Rotterdam) - - Winkelen -

al dik an­der­half jaar in huis is, maar niet ge­bruikt wordt: de jon­gens van StukTV. En dan met na­me pre­sen­ta­tor/ be­den­ker Giel de Win­ter.

,,Ik heb ge­con­sta­teerd dat de men­sen die RTL nu aan­stu­ren net zo goed Om­roep Max zou­den kun­nen lei­den”, licht De Lan­gen toe te­gen­over Metro. ,,En dan loopt daar in het ge­bouw ook een jon­gen rond die snapt wat de nieu­we me­dia­we­reld in­houdt, die weet hoe het werkt en die ken­nis wordt dan niet ge­bruikt. Dat is zon­de.”

Hij vond het ‘stui­tend’ om eens in een in­ter­view met de 26-ja­ri­ge De Win­ter te le­zen dat hij in een jaar bij RTL slechts twee keer met Gal­jaard heeft ge­spro­ken. ,,Dat is als­of je huis in de fik staat, maar je de brand­weer niet belt.”

RTL wil­de gis­te­ren niet spe­ci­fiek op de sug­ges­tie van De Lan­gen re­a­ge­ren. Ze ver­wij­zen naar de re­ac­tie eer­der de­ze week waar­in ze on­der meer stel­len dat het mo­men­teel qua markt­aan­deel zelfs be­ter gaat dan vo­rig jaar in de­zelf­de pe­ri­o­de. ,Ge­goo­chel met cij­fers”, zegt De Lan­gen. ,,Wij spen­de­ren jaar­lijks mil­joe­nen na­mens ad­ver­teer­ders op ba­sis van kijkcijfers in doel­groe­pen. Als je maar ge­noeg schuift met tijd­vak­ken dan kan je al­les wel be­ter la­ten lij­ken. Feit is dat RTL van al­le zen­ders de mees­te jon­ge kij­kers ver­liest. Wat de zen­der no­dig heeft, is het den­ken van Giel de Win­ter.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.