Niet naar de apo­theek door geld­ge­brek

Metro Holland (Rotterdam) - - Winkelen -

JOHAN VAN BOVEN j.van.boven@tmg.nl

Het ei­gen ri­si­co zorgt er bij 21 pro­cent van de Ne­der­lan­ders voor dat zij wel­eens me­di­sche hulp uit­stel­len om­dat ze er op dat mo­ment geen geld voor heb­ben. Dat blijkt uit een on­der­zoek naar zorg­kos­ten van kor­ting­web­si­te Ac­ties.nl.

In veel ge­val­len gaat het om een be­zoek aan de dok­ter waar een streep door wordt ge­zet om­dat het te duur is. Ook het op­ha­len van me­di­cij­nen ge­beurt niet al­tijd van­we­ge de kos­ten die daar­aan zijn ver­bon­den. Van de 1107 on­der­vraag­den is 15 pro­cent ooit niet naar de apo­theek ge­gaan van­we­ge een te­kort aan geld.

„De­ze cij­fers la­ten zien dat een aan­zien­lijk deel van de Ne­der­lan­ders pro­ble­men heeft met het be­ta­len van de ziek­te­kos­ten”, al­dus Vin­ce Fran­ke van Ac­ties.nl. „On­danks dat zorg­ver­ze­ke­raar DSW de­ze week be­kend heeft ge­maakt dat zij vol­gend jaar een la­ge­re pre­mie en ei­gen ri­si­co han­te­ren, is er nog al­tijd spra­ke van een ei­gen ri­si­co dat niet dras­tisch la­ger is dan voor­heen. Het lijkt er­op dat som­mi­ge Ne­der­lan­ders fi­nan­ci­eel geen ruim­te heb­ben voor een ei­gen ri­si­co.”

Bij­na een der­de van de on­der­vraag­den heeft ooit een greep uit het spaar­geld moe­ten doen om me­di­sche kos­ten te kun­nen be­ta­len. Op­val­lend is dat het aan­tal vrou­wen hier gro­ter is dan het aan­tal man­nen. Fran­ke: „Vrou­wen wer­ken va­ker part­ti­me en heb­ben ge­mid­deld een la­ger in­ko­men dan man­nen. Het zou kun­nen dat zij hier­door eer­der aan­spraak moe­ten doen op hun spaar­geld.”

Veel Ne­der­lan­ders ma­ken zich dan ook zor­gen om de zorg­pre­mie die ze vol­gend jaar moe­ten gaan be­ta­len. Na­dat DSW be­kend­maak­te een la­ge­re pre­mie te re­ke­nen, wordt reik­hal­zend uit­ge­ke­ken naar de ta­rie­ven van de ove­ri­ge ver­ze­ke­raars.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.