Trak­ta­tie van Max?

Gaat Ver­stap­pen tij­dens zijn ver­jaar­dags­week­end ein­de­lijk weer vlam­men?

Metro Holland (Rotterdam) - - News - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl ‘Het is las­tig om mijn ver­jaar­dag te vie­ren, nie­mand wil taart.’ Max Ver­stap­pen

Met zijn 17 jaar en 166 da­gen was Max Ver­stap­pen in 2015 ver­re­weg de jong­ste cou­reur die ooit in de For­mu­le 1 ac­tief is ge­weest. En dat re­cord blijft voor al­tijd ach­ter zijn naam staan, want nu moet een rij­der mi­ni­maal 18 jaar zijn om op het hoog­ste po­di­um van de ra­ce­we­reld te mo­gen ac­te­ren. „Hij heeft niet eens een rij­be­wijs”, werd des­tijds vaak ge­roe­pen. Ie­der­een keek vol be­won­de­ring naar het jo­chie uit Ne­der­land.

Maar die tij­den zijn voor­bij. Al­thans, wat be­treft zijn jeug­dig­heid. Ver­stap­pen is geen jon­ge­tje meer, maar een man. Mor­gen viert hij zijn 20e ver­jaar­dag. Dan moet hij tij­dens de kwa­li­fi­ca­tie de ba­sis zien te leg­gen voor ein­de­lijk weer een goe­de grand prix. Zo­dat hij zelf én zijn fans voor even de ma­lai­se van dit sei­zoen kun­nen ver­ge­ten.

De RB13 heeft hem meer pech op­ge­le­verd dan hem lief is. Waar som­mi­ge van zijn lief­heb­bers vo­rig sei­zoen al droom­den van een po­di­um­plek in de eind­stand van het we­reld­kam­pi­oen­schap, daar werd dit jaar te­leur­stel­ling na te­leur­stel­ling op el­kaar ge­sta­peld. Zelfs in Singapo­re, waar hij twee we­ken ge­le­den van­af de eer­ste start­rij mocht ver­trek­ken, ging het fa­lie­kant mis. Na een sand­wich door de twee Fer­ra­ri’s moest de Red Bull-cou­reur al na de eer­ste bocht het strijd­to­neel ver­la­ten.

In aan­loop naar de ra­ce van ko­mend week­end in Ma­lei­sië kwa­men de hoofd­rol­spe­lers, naast Ver­stap­pen wa­ren dat Ki­mi Räik­kö­nen en Se­bas­ti­an Vet­tel, nog even kort te­rug op het on­ge­luk. „Het was een on­ge­luk­kig mo­ment, maar wat kun je er­aan doen”, merk­te de Ne­der­lan­der droog­jes op. „Het is ge­beurd en het is tijd om door te gaan.”

Vet­tel op zijn beurt: „We wa­ren al­le­maal niet blij na de ra­ce. Ie­der­een ging er vol voor en het liep voor ons drie­ën fout af. Dat zijn din­gen die ge­beu­ren en het hoort bij de au­to­sport. Het heeft geen zin om ein­de­loos te eva­lu­e­ren. Het is niet de eer­ste keer en waar­schijn­lijk ook niet de laat­ste keer dat het ge­beurt.”

Dat het weer koek en ei is tus­sen Red Bull en Fer­ra­ri bleek wel toen de ver­jaar­dag van Ver­stap­pen ter spra­ke kwam tij­dens de pers­con­fe­ren­tie in Ma­lei­sië. „Ik word oud”, treur­de de nu nog 19-ja­ri­ge met een knip­oog. „Het is las­tig om mijn ver­jaar­dag te vie­ren, want nie­mand heeft zin in taart.” Daar dacht Vet­tel an­ders over. „Ik lust wel een stuk­je van je taart”, lacht­te de Duit­ser. „Wil je in de au­to ge­ser­veerd wor­den”, re­a­geer­de Ver­stap­pen. „Dan kom ik het wel bren­gen.”

La­chen, gie­ren, brul­len. Maar zon­dag zul­len de twee el­kaar weer naar het le­ven staan, als het no­dig is. Op het cir­cuit kent nie­mand ge­na­de, ze­ker niet in de voor­ste ge­le­de­ren. Ver­stap­pen hoopt in ie­der ge­val lan­ger op de baan te blij­ven dan tij­dens de vo­ri­ge GP en mee te knok­ken om een po­di­um­plek. Wat dat be­treft heeft hij goe­de her­in­ne­rin­gen aan Se­pang, waar hij vo­rig sei­zoen twee­de werd ach­ter zijn ploeg­ge­noot Da­niel Ric­ci­ar­do. „Dat was een goe­de ra­ce, hoe­wel ik lie­ver Da­niel Ric­ci­ar­do had ver­sla­gen na­tuur­lijk. Ho­pe­lijk wordt het dit week­ein­de een stap­je be­ter.”

Dan moet het wel een keer­tje mee­zit­ten voor de Lim­bur­ger, die voelt dat zijn bo­li­de meer po­wer heeft dan tij­dens de eer­ste helft van het sei­zoen. „Het is niet mijn jaar, ze­ker niet op de zon­da­gen. Toch heb ik hoop. Vo­rig jaar was ik goed en ik heb ook het ge­voel dat de snel­heid er nu goed in­zit.” Ho­pe­lijk le­vert het een mooie trak­ta­tie voor zijn fans op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.