Jos­je: Best druk, zo in je een­tje

Jos­je Huis­man (31) heeft de touw­tjes nu zelf in han­den. Met het zo­mer­se sin­gle Gaso­li­na lan­ceert het ex-K3’tje van­daag of­fi­ci­eel haar so­lo­car­ri­è­re.

Metro Holland (Rotterdam) - - News - CONSTANCE VAN AM­STEL c.van.am­stel@tmg.nl

‘Als je dat stok­je door­geeft, moet je het ook goed doen.’ Jos­je Huis­man

Hoe voelt het om je eer­ste ei­gen sin­gle te lan­ce­ren?

Wel heel span­nend, moet ik zeg­gen. Ik voel de krie­bels in mijn buik om­dat ik iets wat ik in be­slo­ten kring heb ge­maakt op­eens we­reld­kun­dig ga ma­ken.

Hoe­wel de ti­tel an­ders doet ver­moe­den, is Gaso­li­na een Ne­der­lands­ta­lig num­mer. Waar­om heb er­voor ge­ko­zen om in je ei­gen taal door te gaan?

Om­dat ik me daar meest com­for­ta­bel bij voel. Ik had in eer­ste in­stan­tie ook een paar lied­jes in het En­gels, maar om­dat ik mijn tek­sten ook zelf schrijf, merk­te ik dat ik me be­ter kan ui­ten in het Ne­der­lands. Het past be­ter bij mij.

Je hebt wel­eens ge­zegd erg van rock te hou­den, maar het vro­lij­ke Gaso­li­na valt be­paald niet bin­nen dat gen­re. Waar­om ben je die kant niet op­ge­gaan?

Ik hou van heel veel soor­ten mu­ziek en ook van rock­mu­ziek, maar het lijkt mij niet het pad dat ik moet be­wan­de­len. Ik snap wel dat men­sen mis­schien dach­ten dat het die kant op zou gaan, om­dat ik er eens een grap­je over maak­te op In­st­agram. Bij een fo­to met heel veel gi­ta­ren en me­zelf met een woest ja­ren 80-kap­sel schreef ik dat ik mijn nieu­we koers ge­von­den heb, na­me­lijk eigh­ties glam-rock. Maar ik pro­beer me in mijn mu­ziek na­tuur­lijk wel te la­ten in­spi­re­ren door wat ik leuk vind. Gaso­li­na is daar­om echt een pop­num­mer ge­wor­den.

Waar­om breng je zo’n ’s zo­mers lied­je ei­gen­lijk in de herfst uit?

Ja, ha­ha, dat weet het ei­gen­lijk ook niet. Maar ik denk dat een zo­mers ge­voel te al­len tij­den wel wen­se­lijk is toch? Ook als het wat drui­le­rig is. En ik vind het so­wie­so ver­ve­lend als er in sep­tem­ber al over­al met kerst­klok­jes wordt ge­klin­geld, dus wat dat be­treft kan het ook pri­ma.

En wan­neer kun­nen we het he­le al­bum ver­wach­ten?

Dat is nog niet dui­de­lijk. Ik wil nu eerst graag de­ze sin­gle la­ten ho­ren aan de men­sen en daar­na ga ik ver­der met an­de­re num­mers waar­mee ik nog vol­op be­zig ben. Het is best veel werk als je op­eens zelf al­le touw­tjes in han­den hebt hoor, kan ik je ver­tel­len!

Ga je met de­ze sin­gle het K3-ima­go van je af schud­den?

Dat weet ik niet. Dat is ook niet waar mijn fo­cus ligt, ei­gen­lijk. Ik doe nu iets wat ik zelf heb ge­cre­ëerd en wat heel dicht bij mij ligt. Dat was K3 in ze­ke­re zin ook, maar dit is toch een an­de­re kant. Ik zie dit ook als een leuk pro­ces om te zien wat er al­le­maal bij komt kij­ken als je echt je ei­gen mu­ziek maakt. Nu K3 zon­der mij ver­der gaat, zal het op den duur wel wat meer naar de ach­ter­grond ver­dwij­nen, maar het blijft wel al­tijd een deel van mijn en daar heb ik ab­so­luut geen moei­te mee.

Volg je de nieu­we K3 ei­gen­lijk een beet­je?

Ja. Niet op de voet, maar ik heb ze laatst nog wel er­gens ge­zien bij op­na­mes. Ver­der ben ik er niet heel erg mee be­zig. Als je dat stok­je door­geeft, moet je het ook goed doen.

Gaso­li­na van Jos­je is van­af van­daag te strea­men en te down­lo­a­den. De clip zie je op me­tro­nieuws.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.