Abou­ta­leb door het stof om slui­ting Club Vie

Metro Holland (Rotterdam) - - News - LU­CET­TE MAS­CI­NI nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

‘Uit de on­der­zoe­ken van de po­li­tie komt geen be­wijs van dro­ge­ren met een stof als bij­voor­beeld GHB naar vo­ren.’ Rap­por­ta­ge po­li­tie

Bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb is on­der­uit ge­gaan met zijn eer­de­re eis dat Club Vie drie maan­den zou moe­ten slui­ten van­we­ge elf mel­din­gen van ze­den­de­lic­ten en laat die eis la­ten val­len. „Re­den is dat er geen en­ke­le grond was om de­ze maat­re­gel te tref­fen”, zegt de ad­vo­ca­te van de ei­ge­naar van Club Vie, mr. Ilon­ka Ka­mans.

De ad­vo­caat van de ge­meen­te heeft Ka­mans la­ten we­ten dat Abou­ta­leb zich neer­legt bij de uit­spraak van de rech­ter die na een kort ge­ding be­sloot dat de slui­ting van een maand ge­recht­vaar­digd was maar een lan­ge­re slui­ting niet. Sinds­dien is Club Vie weer open.

In een aan­vul­len­de rap­por­ta­ge die de po­li­tie op 20 sep­tem­ber aan bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb stuur­de, staat dat er geen be­wij­zen aan­ge­trof­fen zijn van ze­den­de­lic­ten in of in de di­rec­te na­bij­heid van Club Vie. Ook is er geen be­wijs aan­ge­trof­fen van dro­ge­ring door drugs in de drank­jes van de vrou­we­lij­ke be­zoe­kers die aan­gif­te de­den van aan­ran­ding en ver­krach­ting.

De aan­vul­len­de rap­por­ta­ge van de po­li­tie kwam pas bo­ven wa­ter tij­dens de zit­ting van de be­zwaar­schrif­ten­com­mis­sie vo­ri­ge week. De voor­zit­ter, mr. Penn­arts, brak daar­op de zit­ting af. Hij ont­ving de rap­por­ta­ge zelf pas vlak voor de zit­ting en kon de­ze niet voor­be­rei­den. De ad­vo­ca­te van Club Vie kreeg de aan­vul­len­de rap­por­ta­ge pas tij­dens de zit­ting.

In de plot­se­ling op­ge­do­ken rap­por­ta­ge staat dat er vijf vrou­we­lij­ke be­zoe­kers van Club Vie aan­gif­te bij de po­li­tie de­den van aan­ran­ding en/of ver­krach­ting. Eer­der meld­de een woord­voer­der van het Open­baar Mi­nis­te­rie dat het zou gaan om acht aangiftes. Dat wijkt af van de in­for­ma­tie in de­ze of­fi­ci­ë­le brief van de po­li­tie aan bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb.

Van de­ze vijf aangiftes se­po­neer­de jus­ti­tie er twee. Van de drie over­ge­ble­ven aangiftes is er een­tje waar­voor twee ver­dach­ten voor de rech­ter moe­ten ko­men. Bij de an­de­re twee za­ken is nog niet dui­de­lijk of de ver­dach­ten zul­len wor­den ge­dag­vaard. Het on­der­zoek loopt nog. De rol van Club Vie is daar­bij niet aan de or­de, zo staat in de brief van de po­li­tie aan Abou­ta­leb. Daar staat ook in dat er geen ver­dach­ten vast­zit­ten.

Twee in­ci­den­ten waar­van aan­gif­te ge­daan is de­den zich voor bin­nen een straal van 350 me­ter van­af de lo­ca­tie van Club Vie aan de Maas. Twee an­de­re in­ci­den­ten waar­voor geen aan­gif­te ge­daan is, heb­ben zich ook bin­nen die straal van 350 me­ter voor­ge­daan.

Een af­stand van 350 me­ter komt over­een met de af­stand van drie­ën­half voet­bal­veld. Een groot ge­bied, zegt ad­vo­caat Ka­mans van Vie. „Ter­wijl in de ho­re­ca­no­ta staat dat ho­re­ca­hou­ders ver­ant­woor­de­lijk zijn voor een ge­bied van 25 me­ter rond­om hun zaak.” En­ke­le in­ci­den­ten heb­ben zich ook ver­der dan 350 me­ter van de club voor­ge­daan, zo blijkt uit de­zelf­de rap­por­ta­ge.

Bij twee in­ci­den­ten, waar­van niet dui­de­lijk is of de slacht­of­fers daar aan­gif­te van ge­daan heb­ben, was het al­co­hol­pro­mil­la­ge in het bloed zo hoog dat dit een ver­kla­ring kan zijn voor het ‘out’ gaan van het slacht­of­fer of stuk­ken van het ge­heu­gen kwijt is, schrijft de po­li­tie aan bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb in de brief met de aan­vul­len­de rap­por­ta­ge. „Uit de on­der­zoe­ken van de po­li­tie komt geen be­wijs van dro­ge­ren met een stof als bij­voor­beeld GHB naar vo­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.