‘Trump mis­bruikt dood Warm­bier’

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Noord-Ko­rea ver­wijt Was­hing­ton mis­bruik te ma­ken van de dood van Ot­to Warm­bier. Die Ame­ri­kaan­se stu­dent over­leed kort na­dat de Noord-Ko­re­aan­se au­to­ri­tei­ten hem eer­der dit jaar had­den vrij­ge­la­ten. Pre­si­dent Do­nald Trump schreef la­ter op Twit­ter dat de twin­ti­ger op gru­we­lij­ke wij­ze was ge­mar­teld. Het Noord-Ko­re­aan­se mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken ont­ken­de die be­schul­di­ging don­der­dag met klem. Het de­par­te­ment waar­schuw­de vol­gens het Zuid-Ko­re­aan­se pers­bu­reau Yon­hap dat de „on­voor­zich­ti­ge en on­ver­stan­di­ge” op­mer­kin­gen van Trump „ver­woes­ten­de ge­vol­gen” kun­nen heb­ben.

Het mi­nis­te­rie klaag­de in een ver­kla­ring dat de VS „zelfs be­reid zijn een do­de per­soon in te zet­ten” in hun con­flict met Py­on­gyang. De dood van de stu­dent zou op een slu­we en kin­der­ach­ti­ge wij­ze wor­den ge­ëx­ploi­teerd.

Warm­bier zat sinds ja­nu­a­ri 2016 in een Noord-Ko­re­aan­se ge­van­ge­nis en werd in ju­ni van dit jaar in slech­te ge­zond­heid te­rug­ge­stuurd naar de VS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.