De­fen­sie schoot te­kort bij mor­tie­ron­ge­luk Ma­li

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De­fen­sie is „ern­stig te­kort ge­scho­ten” in de zorg voor de vei­lig­heid van Ne­der­land­se mi­li­tai­ren in Ma­li, waar twee mi­li­tai­ren om­kwa­men door een on­ge­luk tij­dens een oe­fe­ning met een mor­tier. Zo­wel de vei­lig­heid van de gra­na­ten als de me­di­sche ge­zond­heids­zorg was niet op or­de. De On­der­zoeks­raad voor Vei­lig­heid con­clu­deert dit in het rap­port over het on­ge­luk, waar­bij een der­de mi­li­tair ern­stig ge­wond raak­te.

De mi­li­tai­ren Hen­ry Ho­ving (29) en Ke­vin Rog­ge­veld (24) kwa­men vo­rig jaar om tij­dens een oe­fe­ning met een 60 mm­mor­tier toen een gra­naat ont­plof­te. De zwaar­ge­won­de mi­li­tair kreeg in het To­go­le­se hos­pi­taal waar hij naar­toe was ge­bracht geen goe­de me­di­sche hulp.

De fa­ta­le gra­naat had vol­gens de On­der­zoeks­raad zwak­ke plek­ken in het ont­werp. De pro­jec­tie­len wa­ren in 2006 via het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie on­der gro­te tijds­druk aan­ge­schaft voor de mis­sie in Af­gha­nis­tan. Pro­ce­du­res en con­tro­les wer­den ach­ter­we­ge ge­la­ten om­dat De­fen­sie dacht dat het Ame­ri­kaan­se le­ger de mu­ni­tie zelf in ge­bruik had en de vei­lig­heid had ge­con­tro­leerd. Dit ter­wijl in het koop­con­tract ex­pli­ciet stond dat dit niet zo was.

In Ma­li wer­den de gra­na­ten op­ge­sla­gen in een niet-ge­koel­de con­tai­ner, waar­door de­ze aan te ho­ge tem­pe­ra­tu­ren zijn bloot­ge­steld. Toen de OVV dit jaar naar Ma­li af­reis­de om de res­te­ren­de gra­na­ten te on­der­zoe­ken, ble­ken de­ze er niet meer te zijn. De­fen­sie ver­klaar­de daar­na dat de gra­na­ten al in het na­jaar van 2016 wa­ren ver­nie­tigd.

In het To­go­le­se hos­pi­taal waar de ge­won­de mi­li­tair naar­toe

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.