Rover ver­vult wens bo­ze bus­rei­zi­gers

EEN MELDPUNT VOOR KLACH­TEN OVER BUSREIZEN BE­STOND NOG NIET. NA VEEL VRAAG ROEPT ROVER ER NU ÉÉN IN HET LE­VEN.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - AN­NE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

Niet al­leen prop­vol­le trei­nen zor­gen voor er­ger­nis bij ov-rei­zi­gers, ook wordt steen en been ge­klaagd over uit­pui­len­de bus­sen die hal­tes voor­bij rij­den. Dit blijkt uit veel mel­din­gen die rei­zi­gers­ver­e­ni­ging Rover bin­nen­krijgt. Het zijn er mo­men­teel zo veel en de de klach­ten ko­men zo fre­quent bin­nen dat Rover be­slo­ten heeft om in na­vol­ging van het meldpunt vol­le trei­nen nu het meldpunt vol­le bus­sen te ope­nen.

Het trei­nen­meld­punt werd al in 2011 ge­lan­ceerd. Van be­gin af aan liep het storm. „Er kwa­men met­een dui­zen­den mel­din­gen bin­nen en nu nog steeds ver­wer­ken we meer dan 20.000 mel­din­gen per jaar”, zegt San­ne van Ga­len na­mens Rover. Met de­ze mel­din­gen brengt Rover in kaart waar zich de erg­ste knel­pun­ten voor­doen op trein­tra­jec­ten. De­ze ge­ge­vens deelt het met de ver­voers­be­drij­ven om ze zo „te hel­pen op de juis­te mo­men­ten vol­doen­de ma­te­ri­eel in te zet­ten”.

„In de af­ge­lo­pen ja­ren is ons vaak ge­vraagd wan­neer wij nou met een meldpunt voor vol­le bus­sen zou­den ko­men, maar wij waag­den ons daar niet aan om­dat er zo veel bus­sen rij­den in Ne­der­land dat het moei­lijk zal zijn hier een aan­tal dui­de­lij­ke knel­pun­ten uit te ha­len”, zegt Van Ga­len. Maar daar is Rover nu op te­rug­ge­ko­men. „Sinds sep­tem­ber heb­ben we na­me­lijk al meer­de­re mel­din­gen ge­had van rei­zi­gers die niet met de bus mee­kun­nen, om­dat er geen plek is. Daar moet na­tuur­lijk ac­tie op wor­den on­der­no­men.”

Dus rij­den er te wei­nig bus­sen waar­door de­ze over­vol zijn? Of wil­len er te veel rei­zi­gers op het­zelf­de tijd­stip met de bus mee? Rover hoort het graag. Rei­zi­gers kun­nen van­af nu een vol­le bus mel­den via www.vol­le­bus­sen.nl. Het meldpunt is ook ge­schikt voor het mel­den van een vol­le tram of me­tro.

‘Wij waag­den ons er eer­der niet aan om­dat er zo veel bus­sen rij­den in Ne­der­land.’

San­ne van Ga­len, Rover

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.