‘Zo­mer­va­kan­tie ov moet kor­ter’

OV LO­KET PLAATST SO­WIE­SO VRAAGTEKENS BIJ HET UITGANGSPUNT VAN ZOMERDIENSTREGELINGEN

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - AN­NE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

De zomerdienstregelingen in het open­baar ver­voer moe­ten niet lan­ger du­ren dan de zo­mer­va­kan­tie van het on­der­wijs van zes we­ken en be­ter wor­den af­ge­stemd op al­le eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten in een re­gio. Dat vindt het OV lo­ket, de on­af­han­ke­lij­ke om­buds­man voor be­ter open­baar ver­voer.

De or­ga­ni­sa­tie, die klach­ten re­gi­streert en be­mid­delt wan­neer rei­zi­gers er niet uit­ko­men met een ov-be­drijf, ont­ving tus­sen ju­li tot en met sep­tem­ber veel klach­ten over de zomerdienstregelingen. Een jaar ge­le­den was dit ook al een on­der­werp voor veel klach­ten. De­ze spe­ci­a­le dienst­re­ge­lin­gen waar­door trei­nen, bus­sen, trams en me­tro’s min­der vaak rij­den en soms een an­de­re rou­te kie­zen - du­ren bij ver­voer­ders tus­sen de zes en ne­gen we­ken. Daar­mee gel­den ze vaak ook bui­ten de school­va­kan­ties in een re­gio. „Er wordt soms ook nau­we­lijks re­ke­ning ge­hou­den met het feit dat veel eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten (toe­ris­me) juist in die ‘va­kan­tie­pe­ri­o­de’ vol­op door­gaan.”

Het OV lo­ket plaatst so­wie­so vraagtekens bij het uitgangspunt van zomerdienstregelingen, schrijft het in een rap­por­ta­ge over het der­de kwar­taal van 2017. „Een dienst­re­ge­ling op hal­ve kracht past steeds min­der goed in de mo­der­ne tijd”, zegt het OV lo­ket. „On­der an­de­re om­dat er steeds min­der spra­ke is van col­lec­tie­ve va­kan­ties.” Als het dan toch moet, dan zou zo’n dienst­re­ge­ling bij al­le stad- en streek­ver­voer­ders ze­ker niet lan­ger moe­ten du­ren dan zes we­ken, vindt de om­buds­man.

De klach­ten ko­men uit al­le re­gio’s. Zo ont­ving het OV lo­ket een klacht over de zo­mer­dienst­re­ge­ling van GVB in Am­ster­dam. „In een druk­ke stad als Am­ster­dam een zo­mer­dienst­re­ge­ling in­voe­ren, dat vind ik echt niet kun­nen. Trams en me­tro’s rij­den vaak min­der en zijn ook over­vol met toe­ris­ten. Er wordt be­weerd dat het min­der druk is, maar ik zou niet we­ten op wel­ke lijn. Am­ster­dam wil een 24-uurs eco­no­mie zijn. Zo gaat dat niet luk­ken. Ik reis zelf el­ke dag met trams en me­tro’s en ze zit­ten over­vol.”

De over­he­den die op­dracht­ge­ver zijn van de ov-be­drij­ven zou­den ook een rol moe­ten heb­ben. „Die kun­nen in hun pro­gram­ma ei­sen stel­len dat een zo­mer­dienst­re­ge­ling maxi­maal zes we­ken mag du­ren”, al­dus het OV lo­ket. Ui­ter­aard kan de zo­mer­dienst­re­ge­ling in de ene re­gio eer­der star­ten dan in de an­de­re re­gio in ver­band met de ver­plich­te va­kan­tie­sprei­ding. Ver­der is het be­lang­rijk om ook re­ke­ning te hou­den met al­le eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten. In som­mi­ge re­gio’s kan het in de zo­mer­tijd heel druk zijn.”

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.