‘Gro­te hon­ger naar suc­ces in Ma­rok­kaan­se voet­bal’

MA­ROK­KO NAAR HET WK, TER­WIJL NE­DER­LANDS ELF­TAL DE­ZE ZO­MER VOOR DE TV ZIT

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - SAN­DER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Daar waar het Ne­der­land­se voet­bal in een vrije val is be­land, zit het Ma­rok­kaan­se voet­bal juist enorm in de lift. Dit week­ein­de plaatste het Noor­dAfri­kaan­se land zich voor het eerst sinds 1998 weer eens voor het WK. „Dat is een enor­me boost voor het Ma­rok­kaan­se voet­bal”, re­a­geert Mark Wot­te, bondscoach van Jong Ma­rok­ko.

„Het ge­he­le Ma­rok­kaan­se voet­bal is enorm in op­komst. Wy­dad Ca­sa­blan­ca heeft dit jaar de Afri­kaan­se Cham­pi­ons Le­a­gue ge­won­nen en in de zo­mer won­nen we met Ma­rok­ko on­der 20 de pres­ti­gi­eu­ze Jeux de la Fran­copho­nie, een toer­nooi waar al­leen Frans­ta­li­ge lan­den aan mee­doen, door Ivoor­kust in de fi­na­le te ver­slaan. Daar komt nu de­ze kwa­li­fi­ca­tie voor het WK bij.”

Net als in veel Eu­ro­pe­se ste­den gin­gen ui­ter­aard ook in Ma­rok­ko de men­sen dit week­ein­de com­pleet uit hun dak na de kwa­li­fi­ca­tie voor het WK 2018. „Wij wa­ren op trai­nings­kamp met Jong Ma­rok­ko en heb­ben sa­men met de spe­lers in het ho­tel naar die wed­strijd van Ma­rok­ko ge­ke­ken. Na af­loop was er in het he­le land echt een ex­plo­sie van vreug­de. Over­al zag je vlag­gen, toe­te­ren­de au­to’s, fa­mi­lies op straat. Een gek­ken­huis, maar heel mooi. De men­sen heb­ben zo­lang moe­ten wach­ten en nu ein­de­lijk is Ma­rok­ko er weer bij op een WK.”

Pijn­lijk voor Ne­der­land dat uit­ge­re­kend de eer­ste keer in twin­tig jaar dat Ma­rok­ko mee­doet, Oran­je voor het eerst in zes­tien jaar ont­breekt op het we­reld­kam­pi­oen­schap. „Die ver­ge­lij­king wordt vaak ge­maakt, maar al­leen in Ne­der­land. Na­tuur­lijk spe­len er hier vier, vijf Ne­der­land­se Ma­rok­ka­nen, maar er spe­len ook vier Spaan­se- en vijf Fran­se Ma­rok­ka­nen in de na­ti­o­na­le ploeg. Ma­rok­ko is op dit mo­ment een prach­ti­ge mix van er­va­ren spe­lers en jon­ge ui­terst ta­lent­vol­le jon­gens. Een mix ook van Eu­ro­pe­se spe­lers en lo­ka­le jon­gens.” Een ver­ge­lij­king met het Ne­der­lands elf­tal valt niet te ma­ken, zegt Wot­te. „De op­lei­ding is in Ne­der­land nog steeds veel en veel be­ter, maar we zijn hier be­zig om een in­haal­slag te ma­ken. Ver­der is het on­mo­ge­lijk om de WK-kwa­li­fi­ca­tie in Afri­ka en Eu­ro­pa met el­kaar te ver­ge­lij­ken. Wat ik wel kan zeg­gen is dat ik hier een enor­me hon­ger naar suc­ces proef. Ik wil niet zeg­gen dat het Ne­der­land­se voet­bal ver­za­digd is, want ik kan al­leen over Ma­rok­ko oor­de­len, maar de hon­ger naar re­sul­ta­ten en aan­zien is hier gi­gan­tisch.”

Voor Ma­rok­kaan­se spe­lers in de Ere­di­vi­sie wordt het op de­ze ma­nier een stuk een­vou­di­ger om te kie­zen voor Ma­rok­ko. „Voor spe­lers die in Ne­der­land op­groei­en zal de keu­ze al­tijd 50/50 blij­ven, denk ik. Het hangt af van hun er­va­rin­gen. En het ge­voel van waar­de­ring. Zo voel­de Ha­kim Ziy­ech to­taal geen waar­de­ring in Ne­der­land, ter­wijl hij hier als een held werd bin­nen­ge­haald. Dan is de keu­ze snel ge­maakt.”

De uit­spraak van voor­ma­lig bondscoach Mar­co van Bas­ten zal de­ze week nog vaak her­haald wor­den. ‘Hoe dom kan je zijn om voor Ma­rok­ko te kie­zen, als je voor het Ne­der­lands elf­tal in aan­mer­king komt?’, zei Van Bas­ten na­dat Ziy­ech voor Ma­rok­ko had ge­ko­zen. „Dat vind ik goed­koop sco­ren. Van Bas­ten is af­ge­straft voor die uit­spraak nu Ma­rok­ko wel naar het WK gaat en Oran­je niet. Maar in de laat­ste 25 jaar is Oran­je er in ne­gen van de tien keer bij ge­weest op een WK. La­ten we ho­pen dat Ma­rok­ko er van­af nu ook ie­de­re keer bij is.”

AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.