CDA-Ka­mer­lid laat nep­ge­tui­ge aan het woord over MH17 en be­treurt dat

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

CDA-Ka­mer­lid Pie­ter Omt­zigt be­treurt het dat hij on­zorg­vul­dig heeft ge­han­deld door een nep­ge­tui­ge aan het woord te la­ten over de MH17-ramp. Dat zegt hij op Twit­ter. „In mijn ge­dre­ven­heid op dit dos­sier om vra­gen be­ant­woord te krij­gen heb ik op de­ze bij­een­komst on­zorg­vul­dig ge­han­deld. Dat be­treur ik.”

Uit een be­richt in NRC Han­dels­blad van za­ter­dag blijkt dat Omt­zigt een Oe­kra­ïen­se man twij­fel heeft la­ten zaai­en over de vlieg­ramp in een zaal vol na­be­staan­den. De krant schrijft dat op ba­sis van ge­luids­op­na­men en sms-ver­keer waar­over ze be­schikt. De Oe­kra­ï­ner sprak tij­dens een bij­een­komst op de Vrije Uni­ver­si­teit in Am­ster­dam in mei van dit jaar een tekst uit die door Omt­zigt zou zijn op­ge­steld. Zelf ver­bleef de Oe­kra­ï­ner tij­dens de ramp el­ders. Vol­gens het team dat straf­rech­te­lijk on­der­zoek doet naar de MH17-ramp is het toe­stel neer­ge­haald door een Rus­si­sche Buk-ra­ket. Maar de ge­tui­ge ver­klaar­de dat hij an­de­re toe­stel­len in de lucht had ge­zien op het mo­ment dat de MH17 werd neer­ge­scho­ten. Van­uit Rus­land is ge­sug­ge­reerd dat het toe­stel is neer­ge­haald door een Oe­kra­ïen­se straal­ja­ger.

Te­gen NRC heeft Omt­zigt ge­zegd dat hem niet dui­de­lijk was of de man in Ne­der­land al was ge­hoord en of de ver­kla­ring uit Duits­land wel bij het on­der­zoeks­team was aan­ge­ko­men. Ook zegt hij tij­dens een voor­ge­sprek niet te heb­ben be­gre­pen dat de man zelf geen oog­ge­tui­ge was. Een woord­voer­der van de CDA-frac­tie zegt dat de vraag of Omt­zigt zijn MH17-woord­voer­der­schap mag be­hou­den „niet aan de or­de” is.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.