Zo schoon (of vies) zijn on­ze toi­let­ten

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - Het Rot­ter­dam­se uit­gaans­le­ven is be­zig met een op­mars. Vol­gens or­ga­ni­sa­tor Ka­rim So­li­man ont­staat er iets moois in de stad. SUZE DIJKSTRA rot­ter­dam@me­tro­nieuws.nl

Rot­ter­dam staat in de spot­lights en ook het uit­gaans­le­ven bruist steeds meer. Toch is de uit­gaans­scè­ne in Rot­ter­dam is be­dui­dend klei­ner dan in bij­voor­beeld Am­ster­dam, maar het aan­bod groeit. Al wordt er nog wel ge­klaagd over het cul­tu­re­le kli­maat, dat on­der­ne­men on­mo­ge­lijk zou ma­ken. Maar vol­gens Ka­rim So­li­man, ei­ge­naar van eve­ne­men­ten­bu­reau Gi­ve Soul, hoeft Rot­ter­dam niet som­ber te zijn.

In de ja­ren 90 was het par­ty­goe­roe Ted Lan­gen­bach die de stad met zijn Now& Wo­wop de kaart zet­te. Daar­na sloot het me­ren­deel van de clubs. Rot­ter­dam werd nood­ge­dwon­gen een un­der­dog. Naast fail­lis­se­men­ten en eco­no­mi­sche cri­sis was er nog een be­lang­rij­ke re­den. So­li­man: „Rot­ter­dam kent de hui­di­ge moei­lijk­he­den door in­ci­den­ten uit het ver­le­den. Hier­door was het las­tig om de ja­ren die daar­op volg­den een ver­gun­ning te krij­gen.”

De in­ci­den­ten waar So­li­man het over heeft be­treft on­der meer de strand­rel­len in 2009, waar­bij een jon­gen van 19 dood­ge­scho­ten werd door de in een hoek ge­dre­ven po­li­tie. Maar ook bij de Dan­ce Pa­ra­de in 2007 wer­den tien­tal­len ar­res­ta­ties ver­richt. Sa­men met wat klei­ne­re in­ci­den­ten zorg­de dat voor meer te­rug­hou­dend­heid bij de ge­meen­te. En dat botst nu. So­li­man: „Er heerst veel ka­pi­ta­lis­me in de­ze bran­che en de ge­meen­te is daar­om voor­zich­tig met het om­ar­men van nieu­we ini­ti­a­tie­ven. Or­ga­ni­sa­ties wil­len vaak van al­les. En er zijn al­tijd men­sen die een mo­no­po­lie wil­len op­bou­wen. De ge­meen­te is te­rug­hou­den­der dan voor­heen.”

So­li­man neemt het de ge­meen­de niet kwa­lijk. „De uit­gaans­scè­ne is nog in ont­wik­ke­ling, ook al lie­pen we ja­ren voor toenNo­wenWow­nog een be­grip was. Je con­cept moet in de cul­tuur­agen­da van Rot­ter­dam pas­sen. Gratis eve­ne­men­ten die wor­den ver­stierd, wor­den zo voor­ko­men. En ja, dat gaat met val­len en op­staan. Rot­ter­dam is geen Am­ster­dam, waar je ach­ter elk feest­je een be­ken­de or­ga­ni­sa­tie hebt zit- ten. Je hebt hier ge­noeg on­be­ken­de men­sen die iets op wil­len zet­ten en dat gaat meest­al fout. We kun­nen de ge­meen­te niet scheef aan­kij­ken. Die be­kijkt het za­ke­lij­ker en for­me­ler, dus daar­op moet je een con­cept toe­spit­sen.”

Ook­de zor­gen van be­wo­ners be­grijpt So­li­man. „Als er fes­ti­vals in woon­wij­ken zit­ten, om­dat de or­ga­ni­sa­ties nog te klein zijn, dan kan je al snel te ma- ken krij­gen met ge­luids­over­last. Die or­ga­ni­sa­ties moe­ten groei­en. Het is be­ter om lo­ca­ties iets ver­der van het cen­trum te doen en te zor­gen dat het pu­bliek mee­komt.” Het ge­klaag over het cul­tu­re­le aan­bod snapt hij wel. „De stad is in ont­wik­ke­ling, dit gaat met val­len en op­staan. Er moet weer ver­trou­wen ko­me­nen de gratis eve­ne­men­ten van vroe­ger heb­ben het ver­pest.”

Zelf werd hij daar ook slacht­of­fer van. In 2015 kreeg So­li­man geen ver­gun­ning voor het Mo­du­lar Fes­ti­val we­gens ge­luids­over­last. „Dit zal niet meer ge­beu­ren, we heb­ben ons ver­be­terd en zijn weer van har­te wel­kom.” Er zijn vol­gens hem­goe­de stap­pen ge­zet en hij hoopt op een groei van de sub­cul­tu­ren. Ze­ker ge­zien de mul­ti­cul­tu­re­le sa­men­stel­ling van Rot­ter­dam. „Gro­te groe­pen men­sen die er­gens voor staan zijn bij het cre­ë­ren van sub­cul­tu­ren brood­no­dig. Zo­dat het wat die­per kan gaan in Rot­ter­dam. Zo zul­len or­ga­ni­sa­ties die maar wat aan­mod­de­ren au­to­ma­tisch naar de ach­ter­grond schui­ven. De con­cep­ten die echt wat be­te­ke­nen voor de Rot­ter­dam­se cul­tuur­agen­da, kun­nen zo ster­ker wor­den. Ik hoop dat de­ze ont­wik­ke­ling de ko­men­de ja­ren vrij spel krijgt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.