Toe­zicht­hou­ders: Pas op voor de ‘cryp­to­koorts’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - CONSTANCE VAN AMSTEL c.van.amstel@tmg.nl

Wat zijn Initial Coin Offerings?

Met Initial Coin Offerings ha­len - vaak nieu­we - in­ter­net­be­drijf­jes geld op bij in­ves­teer­ders. Het wordt vaak ver­ge­le­ken met een beurs­gang, maar in plaats van aan­de­len krij­gen de in­ves­teer­ders een nieu­we vir­tu­e­le munt, ook wel ‘to­ken’ ge­noemd. In­ves­teer­ders ho­pen dat die munt ver­vol­gens in waar­de zal gaan stij­gen om die la­ter weer metwinst te ver- ko­pen.

Hoe­veel geld gaat er ei­gen­lijk om in die ICO’s?

Veel. Vol­gens een ar­ti­kel in Het Fi­nan­ci­eele Dag­blad de­den dit jaar 2010 be­drij­ven een ICO en haal­den daar­mee in to­taal 3,2 mil­jard dol­lar op. Dat men­sen mas­saal wil­len in­ves­te­ren is niet zo gek en heeft te ma­ken met het suc­ces van Et­he­re­um, het plat­form dat de di­gi­ta­le munt­een­heid ether be­dacht. Na een ICO in 2014 haal­de Et­he­re­um 18 mil­joen aan bit­coins op. De 40 dol­lar­cent die een ether toen waard was, is nu 307 dol­lar waard. Ban­kiers op Wall Street heb­ben hun baan op­ge­zegd om zich vol­le­dig op ICO’s te con­cen­tre­ren.

wordt er nu gewaarschuwd?

De laat­ste drie maan­den neemt de po­pu­la­ri­teit van ICO’s een gro­te vlucht. De Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) ziet dat er aan in­ves­teer­ders ho­ge ren­de­men­ten wor­den be­loofd, maar die zijn in fei­te ner­gens op ge­ba­seerd. De kans be­staat na­me­lijk dat die to­kens nooit wat waard wor­den en je dus nooit wat te­rug­krijgt voor je in­ves­te­ring. Om­dat ie­der­een met in­ter­net een ICO kan be­gin­nen, is de markt erg on­door­zich­tig. Het ri­si­co op mis­lei­ding, op­lich­ting en ma­ni­pu­la­tie is daar­door groot.

Is de AFM de eni­ge die waar­schuwt?

Nee, in na­vol­ging van de AFM en de Eu­ro­pean Se­cu­ri­ties and Mar­kets Aut­ho­ri­ty (ESMA) waar­schuw­de gis­te­ren ook De Ne­der­land­sche Bank (DNB) voor ICO’s. Dit om­dat niet al­leen con­su­men­ten, maar ook ban­ken en an­de­re fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen die be­trok­ken zijn bij het aan­bie­den van ICO’s of de han­del in to­kens het ri­si­co lo­pen be­trok­ken te ra­ken bij ma­ni­pu­la­tie, wit­was­prak­tij­ken, ter­ro­ris­me­fi­nan­cie­ring of an­de­re frau­du­leu­ze prak­tij­ken. In Chi­na zijn ISO’s in­mid­dels zelfs ver­bo­den.

val­len de di­gi­ta­le beurs­gan­gen bui­ten het toe­zicht van de AFM?

De AFM houdt toe­zicht op ge­val­len die te­rug te vin­den zijn in de Wet op fi­nan­ci­eel toe­zicht. Per ICO moet aan de hand van de­fi­ni­ties wor­den be­ke­ken of het on­der die wet valt, maar de mees­te ICO’s zijn zo op­ge­steld dat ze daar niet on­der val­len. AFM-voor­zit­ter Me­rel van Vroon­ho­ven zei gis­te­ren in het FD dat 99 van 100 ICO’s niet on­der de re­gel­ge­ving val­len.

de AFM het af om als ‘ge­wo­ne Ne­der­lan­der’ in ICO’s te stap­pen?

Ja. De AFM vindt de ri­si­co’s op gro­te ver­lie­zen mo­men­teel zo we­zen­lijk dat het par­ti­cu­lie­ren af­raadt om in ICO’s te in­ves­te­ren. De au­to­ri­teit noemt het in­ves­te­ren in ICO’s een hy­pe en denkt dat de ano­ni­mi­teit er­van kwaad­wil­len­den aan kan zet­ten om in­ves­teer­ders op te lich­ten.

als je nou wèl graag een gok­je waagt?

Dan moet je het wel doen. Dat zegt ook de AFM. Maar doe het dan wel door­dacht en al­leen met geld dat je kunt mis­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.