Rot­ter­dam stopt met Zwar­te Piet

IN 2019 MOET NE­GEN­TIG PRO­CENT VAN DE PIE­TEN ROETVEEGPIET ZIJN

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - JOB HALKES j.halkes@tmg.nl

Ook Rot­ter­dam gaat over op roet­pie­ten, zo heeft het Sint Ni­co­laas In­tocht Co­mi­te (Snic) la­ten we­ten. Over de tran­si­tie van Zwar­te Piet naar roet­piet zijn af­spra­ken ge­maakt met het Plat­form Ru­tu, dat spreekt na­men di­ver­se Afro-ge­meen­schap­pen in Rot­ter­dam.

Om de schok niet te groot te la­ten zijn, zal dat in fa­ses ge­beu­ren. Zo is dit jaar de helft van de pie­ten roet­piet. In 2019 is dat 75 pro­cent en daar­na wordt het 90 pro­cent. Ook ver­dwij­nen de be­ken­de kroes­ha­ren, ro­de lip­pen en de oor­rin­gen. Door de­len van de zwar­te ge­meen­schap wor­den die ui­tin­gen als zeer kwet­send er­va­ren. Ook zal de piet geen dom­me knecht met een gek ac­cent meer zijn. Het woord zwart moet ook ver­dwij­nen uit de in­tocht, zo is af­ge­spro­ken.

Vol­gens bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb zijn som­mi­ge ver­an­de­rin­gen on­ver­mij­de­lijk. Ook zegt hij geen in­vloed te heb­ben op de in­tocht, om­dat an­ders dan in Am­ster­dam de or­ga­ni­sa­tie niet bij de ge­meen­te ligt. „Ik heb ge­zegd: ik ga er niet over. Wij gaan als po­li­ti­ci niet over cul­tuur. Dat doet de sa­men­le­ving zelf.” Hij heeft be­grip voor de ge­voe­lens van voor- en te­gen­stan­ders. „Som­mi­gen zul­len het toe­jui­chen, an­de­ren zul­len het voe­len als ver­lies.”

Op so­ci­al me­dia wordt in­tus­sen woe­dend ge­re­a­geerd op het be­sluit. Twit­te­raar De Vrije Sint spreekt wet­hou­der en lijst­trek­ker voor Leef­baar Rot­ter­dam, Joost Eerd­mans, aan op het be­sluit. „Rot­ter­dam weer ge­bom­bar­deerd, dit keer door cul­tuur­ter­ro­ris­ten. Laat Rot­ter­dam dit ge­beu­ren? @Eerd- mans.” Cra­zy­da­ve wil in ac­tie ko­men. „Hier is maar één ant­woord op, met dui­zen­den als Zwar­te Piet ver­kleed­de va­ders naar Rot­ter­dam trek­ken. Wij la­ten on­ze tra­di­tie niet ver­neu­ken. Nu niet, nooit niet.” Toch zijn er ook men­sen te vin­den die wel be­grip heb­ben voor het be­sluit. Roe­lant Siek­man noemt het juist voor­uit­gang.

Leef­baar Rot­ter­dam raads­lid Ta­nya Hoog­werf is woe­dend. „Ze zijn ge­zwicht voor een klein groep­je ac­tie­voer­ders. Het co­mi­té had moe­ten gaan pra­ten met Rot­ter­dam­mers, die zijn voor 95 pro­cent voor Zwar­te Piet.” Vol­gens haar is het ge­schreeuw van een klein groep­je min­der­he­den. „En die schu­wen er niet voor om te schreeu­wen, te in­ti­mi­de­ren en zelfs ge­weld te ge­brui­ken. Vo­rig jaar heb­ben we dat kun­nen zien.” De par­tij gaat zelf de stad in met sint en piet. „En die van ons zijn echt zwart.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.