MI­CHEL­LE LI­VE OP FA­CE­BOOK

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Meer dan twee­hon­derd be­drij­ven or­ga­ni­se­ren in de­zeWeek van deWerk­stress ac­ti­vi­tei­ten om werkstress aan te pak­ken en het werk­ple­zier te ver­gro­ten. Ar­beids­psy­cho­log Mi­chel­le Van Lae­them speelt twee keer een rol. Gis­te­ren sprak zij op een con­gres over prak­ti­sche toe­pas­sin­gen bij de uit­kom­sten van haar on­der­zoek. Wat kun­nen be­drij­ven doen om werk­ne­mers te hel­pen? Mor­gen om 16.00 uur is zij li­ve op Fa­ce­book te zien en be­ant­woordt zij vra­gen: Fa­ce­book.com/check­je­werk­stress.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.