#Me­tro­tipt

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Metro struint we­ke­lijks YouTu­be­ka­na­len af en tipt er op dinsdag drie. Wel­ke ka­na­len val­len op? Wel­ke zou je ook eens moe­ten be­kij­ken?

BATTELEN VOOR GOE­DE DOEL

De nieu­we be YouTu­bers el­kaar waar­in Chal­len­ges aan­gaan spelhow acht de strijd Cup be­ken­de voor op is met YouTu- het een goe­de De in­flu­en­cers doel. chal­len­gen te­gen el­kaar, in­di­vi­du­eel of als team. De­ge­ne die na twin­tig we­ken de mees­te pun­ten heeft, wint een mooi geld­be­drag voor een van de goe­de doe­len die de Post­co­de Lo­te­rij steunt. Het spel is pas vo­ri­ge week be­gon­nen, maar het ac­count heeft al bij­na 163.000 abon­nees!

PRO­FES­SI­O­NE­LE YOUTUBER IN DE MAAK

De de plat­form hij van slechts Jong 18-ja­ri­ge be­gon film­pjes 11 kent op jaar met YouTuber zijn toen het oud het duim­pje, on­li­ne hij ma­ken was. Don Sinds be­slo­ten stop­pen kort en om heeft full­ti­me met Don school voor te YouTu­be voor zich­zelf te gaan. wer­ken Hij gaat en hoopt zijn droom te kun­nen ver­we­zen­lij­ken: een ech­te pro­fes­si­o­ne­le YouTuber wor­den. Zijn film­pjes gaan over van al­les en nog wat, maar hu­mor en po­si­ti­vi­teit staan cen­traal.

GAMECHICK

Ach­ter van 22-ja­ri­ge is streamt ac­tief Dia­man­tje­wel het op re­gel­ma­tig Lin­da YouTu­be­ka­naal YouTu­be schuil. gaat op en Ze de Twitch op het strea­men - een si­te ge­richt van com­pu­ter­spel­len. Op haar ac­count vind je vlogs, chal­len­ges, bak­vi­deo’s en ga­me vi­deo’s. Haar fa­vo­rie­te ga­mes zijn Call of Du­ty, GTA V en meer. Ze is iets meer dan een jaar ac­tief op YouTu­be en heeft ruim 82.000 abon­nees.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.