Hoe meet je kijk­cij­fers?

Dis­cus­sie laait op­nieuw op na lan­ce­ring ei­gen me­ting door BNNVARA.

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT - MARIO WISSE m.wisse@tmg.nl

Het ter­on­der­zoek vol­doen­de hui­di­ge de thans af­ge­lo­pen een Ne­der­land­se rap­por­ta­ge hui­di­ge vindt kijk- re­pre­sen­ta­tief week om­roep te­le­vi­sie-kijk- en is met be­vol­king. ge­da­teerd luis­ter­ge­drag BIKL de BNNVARA Be­reik-, lan­ceer­de, voor en en Dat luis- niet van het Im- dat al­pact, dus) brengt ter­cij­fers van Kijk- niet in de en al­leen kaart, ei­gen Luis­ter­cij­fers de maar om­roep. kijk- kijkt en (BIKL BIKL luis- ook naar Op den BIKL van de zijn be­reik- BNNVARA-ti­tels de be­reik­cij­fers en im­pact­cij­fers. op te vin- al­le meet­ba­re tes, Fa­ce­book, ka­na­len; YouTu­be, ra­dio, Twit­ter tv, web­si- en In­st­agram. Vol­gens Gerard Tim­mer, Al­ge­meen Di­rec­teur van BNNVARA, was het hoog tijd voor een rap­por­ta­ge die past in een tijd van ver­an­de­ren­de me­dia­con­sump­tie. „Of een pro­gram­ma suc­ces­vol is wordt mo­men­teel be­paald aan de hand van de kijk­cij­fers op NPO1, 2 of 3 of op ba­sis van het luis­ter­aan­deel op een van de ra­dio­zen­ders. Maar die op­vat­tin­gen gaan nog al­tijd niet ver­ge­zeld van het be­reik en de im­pact op al­le nieu­we plat­forms. Vol­gers op In­st­agram, Fa­ce­book of Twit­ter, het aan­tal abon­nees op YouTu­be en hoe­veel er op al de­ze plat­forms is ge­re­a­geerd of ge­dis­cus­si­eerd aan de hand van pro­gram­ma’s die we ma­ken, spe­len in de be­oor­de­ling van pro­gram­ma’s of de kracht van net­ten en zen­ders nog al­tijd geen rol. On­te­recht, want het is toe­ge­no­men be­reik en ex­tra im­pact.” „Géén nieuw kijk­on­der­zoek of een aan­vul­ling op het kijk­on­der­zoek dus”, re­a­geert Frans Kok, di­rec­teur van Stich­ting Kijk­On­der­zoek (SKO). „Het zijn de kijk­cij­fers van ons plus án­de­re bron­nen, zo­als li­kes op Fa­ce­book en ana­ly­tics-cij­fers van YouTu­be, die óók ge­bruikt kun­nen wor­den om te kij­ken naar pres­ta­ties van pro­gram­ma’s. Het lijkt me goed voor hen dat ze die heb­ben ver­za­meld.” Hij spreekt te­gen dat de ma­nier waar­op SKO kijk- en luis­ter­ge­drag

meet, met een pa­nel van 1250 huis­hou­dens (3000 men­sen) voor­zien van ap­pa­ra­tuur waar­mee wordt ge­re­gi­streerd naar wel­ke zen­der ge­ke­ken wordt, ach­ter­haald is. „Ik denk dat Tim­mer dat zegt om­dat hij be­paal­de pro­gram­ma’s on­vol­doen­de zicht­baar krijgt in de kijk­cij­fers. Maar pro­gram­ma’s met een klei­ne doel­groep die op een laat tijd­stip wor­den uit­ge­zon­den zijn moei­lijk sub­stan­ti­eel be­trouw­baar te rap­por­te­ren. Dat is ook in­he­rent aan het ge­frag­men­teer­de me­dia­land­schap. Wij zou­den ons pa­nel kun­nen ver­dub­be­len, maar dat is enorm kost­baar. Het is ook niet no­dig. On­ze kijk­cij­fers wor­den voor­al ge­bruikt kun­nen spe­ci­fie­ke on­der­zoek doeld is, ver­han­de­len. dan om pro­gram­ma’s niet heeft ad­ver­ten­tie­ruim­te pri­mair Gerard Kijk waar voor Tim­mer je naar ons be- te een bron­nen punt. kun­nen Daar­voor ge­brui­ken.” zou je an­de­re Het kijk­on­der­zoek van SKO is vol­gens Kok het bes­te ter we­reld, al kun­nen er din­gen be­ter. „Naar on­li­ne kijk­cij­fers kij­ken we sinds vo­rig jaar al, maar graag zou­den we ook over de da­ta uit de set top boxen van bij­voor­beeldKPNenZig­go be­schik­ken. Al­leen is dat van­we­ge pri­va­cy­wet­ge­ving las­tig. Het twee­de pro­bleem is dat we er ‘per­so­nen van wil­len ma­ken’. Dan kun- nen we mis­schien wel zien dat een set­topbox (het kast­je dat in­ter­ac­tie­ve te­le­vi­sie mo­ge­lijk maakt) op een be­paal­de zen­der staat, maar dan we­ten we nog niet hoe­veel per­so­nen daar­naar zit­ten te kij­ken. We on­der­zoe­ken nog hoe we dat aan kun­nen pak­ken. SKO zou ook graag da­ta van YouTu­be ont­van­gen. Maar die krij­gen we niet. Dus wij wil­len wel de­ge­lij­ke meer da­ta en an­de­re bron­nen, voor­al om die slecht be­ke­ken pro­gram­ma’s waar ik het eer­der over had toch meet­baar te ma­ken.” BNNVARA vindt dat het te lang duurt voor­dat deSKOof een an­de­re par­tij met een voor de om­roep be­vre­di­gen­de kijk- en luis­ter­cij­fer­me­ting komt. „Wij wil­len niet wach­ten tot ie­der­een het met el­kaar eens is”, al­dus Tim­mer. „Dat maakt pro­gram­ma’s, net­ten en zen­ders kwets­baar om­dat de­ze be­perkt wor­den be­oor­deeld.” „Op zich te­recht dat-ie dat zegt”, al­dus Kok van SKO. „Maar wij gaan niet over het af­re­ke­nen van pro­gram­ma’s.”

‘Wij wil­len niet wach­ten tot ie­der­een het met el­kaar eens is.’

Gerard Tim­mer, Al­ge­meen Di­rec­teur BNNVARA

COLOURBOX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.