Kom maar op!

Hoe drie stu­die­vrien­den met een goed idee de we­reld ver­o­ve­ren: het ver­haal van de po­pu­lai­re app Uni­te­dWard­ro­be.

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - ROSAN DE VOS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Met je vrien­den een be­drijf be­gin­nen: het is een droom voor ve­len. Stu­die­vrien­den Sjuul Ber­den (25), Thijs Ver­heul (25) en Thijs Slijk­huis (27) de­den het ge­woon. Met mo­men­teel 22 werk­ne­mers in dienst van wie er slechts één boven de der­tig is, tim­mert Uni­te­dWard­ro­be aar­dig aan de weg. Met 1,1 mil­joen ge­brui­kers zijn ze de groot­ste ver­han­de­laar van vin­ta­ge kle­ding in de Be­ne­lux.

Uni­ted Ward­ro­be wil im­pact ma­ken op een „ver­ziek­te kle­ding­markt” en dat loont. Door de (ver)koop van twee­de­hands vin­ta­ge kle­ding via hun ap­pli­ca­tie Uni­ted Ward­ro­be, ver­o­ve­ren ze de kle­ding­markt. On­langs heeft in­ves­te­rings­be­drijf Peak Ca­pi­tal ge­zegd 1 mil­joen te in­ves­te­ren in de app: voor de twin­ti­gers een kans­om­van­uit hun kan­toor in Utrecht de groot­ste ter we­reld te wor­den. Kort­om: van stu­den­ten met een goed idee, naar mil­joe­nen­or­ga­ni­sa­tie. „Ei­gen­lijk wil­len we een soort Airbnb van de kle­ding zijn”, zegt me­de­op­rich­ter Sjuul Ber­den te­gen Me­tro.

Op het plat­form Uni­ted Ward­ro­be (ver)koop je op een vei­li­ge ma­nier twee­de­hands kle­ding. An­ders dan bij Markt­plaats, be­taal je als ko­per eerst aan Uni­ted Ward­ro­be. Zij hou­den ver­vol­gens het geld ’vast’ tot­dat jij het pro­duct vei­lig hebt ont­van­gen en goed­ge­keurd. Per ver­kocht kle­ding­stuk ver­dient Uni­ted Ward­ro­be een com­mis­sie van 10 pro­cent.

Als twin­ti­ger zou je je een he­le pief moe­ten voe­len als dit een­maal lukt, maar Ber­den blijft er nuch­ter on­der. „Ik ben nu nog heel be­schei­den. Ik wil eerst hon­derd keer gro­ter zijn, dan pas ga ik echt jui­chen.” Met de­ze in­ves­te­ring wil­len ze uit­brei­den naar Frank­rijk en Duits­land, maar over vijf jaar wil­len ze de we­reld al ver­o­verd heb­ben. „Hoe vet zou het zijn als je via Uni­ted Ward­ro­be een Cha­nel-tas uit Pa­rijs kunt krij­gen en je jas uit Mos­kou?” Ber­den weet ze­ker dat dit hen gaat luk­ken. „Al­les wat je je kunt voor­stel­len is mo­ge­lijk, als je er maar voor de vol­le hon­derd pro­cent voor gaat.”

Maar de ham­vraag is na­tuur­lijk: hoe krijgt een stel twin­ti­gers dit voor el­kaar? Je hoort dan toch ge­woon in de kroeg te zit­ten? „Met een goed team kan je echt al­les”, zegt Ber­den. „Wij vul­len el­kaar per­fect aan. Thijs Slijk­huis is een beet­je on­ze slim­me pro­gram­meer­nerd, Thijs Ver­heul een so­ci­aal dier: hij kan echt al­les bin­nen een dag ge­re­geld heb­ben. En ik ben meer van het the­o­re­tisch ka­der. Met de mix van tech­nisch han­de­len en goed na­den­ken zijn wij de bes­te com­bi­na­tie.”

De meest mo­di­eu­ze per­soon is Ber­den niet, maar hij vindt het wel be­lang­rijk om er goed uit te zien. Op de vraag of hij nog wel eens een shirtje scoort bij de H&M, ant­woordt hij vol­mon­dig: „Nee, na­tuur­lijk niet.” Uni­ted Ward­ro­be heeft de slo­gan ‘Fuck Fast Fas­hi­on’, in het le­ven ge­roe­pen, waar­mee ze hun lief­de voor duur­za­me kle­ding on­der de aan­dacht wil­len bren­gen bij jon­ge­ren. Mis­si­on ac­com­pli­sed: er staan meer dan 750.000 duur­za­me, twee­de­hands items te koop, en dit aan­tal groeit nog al­tijd met de dag.

‘Hoe vet zou het zijn als je via Uni­ted Ward­ro­be een Cha­nel-tas uit Pa­rijs kunt krij­gen en je jas uit Mos­kou?’ Sjuul Ber­den

STEPHAN VAN LEIDEN

@uni­te­dward­ro­be op In­st­agram:„Af­ge­lo­pen week heb­ben we ge­werkt van­uit Ber­lijn, het was een prach­ti­ge er­va­ring om te kij­ken hoe Duit­se mo­de­lief­heb­bers te­gen Uni­ted Ward­ro­be aan­kij­ken. Wij zien het als on­ze mis­sie om jul­lie een kijk­je te ge­ven in de kle­ding­kast van de ech­te Ber­lin hip­ster.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.