Te jong voor een za­ke­lij­ke re­ke­ning

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Joep van Dam­me (17)

Ha­vo-scho­lier en ei­ge­naar van JOEP, een web­shop in ge­haak­te mut­sen en sjaals

Oma

„Zes jaar was ik, en ik zag mijn oma ha­ken. Ik vond het er vet uit­zien, en bo­ven­dien ver­veel­de ik me, dus ik vroeg haar of ze het mij wil­de le­ren. Haak­werk is heel per­soon­lijk. Mijn steek is heel an­ders dan die van haar. Je kunt het zien of ik een muts heb ge­haakt of ie­mand an­ders. Daar­om heet mijn be­drijf ook JOEP. Ik maak al­les zelf, al­le bij­na dui­zend mut­sen die we per jaar ver­ko­pen.”

Fa­ce­book- opa

„Het mut­sen ma­ken ont­plof­te na­dat om­roep Zee­land een re­por­ta­ge maak­te over mij. Ze had­den me op­ge­merkt, om­dat mijn opa een fo­to met één van mijn mut­sen op Fa­ce­book had ge­zet. Des­tijds maak­te ik te­gen kost­prijs van de wol mut­sen voor mijn fa­mi­lie en ken­nis­sen daar­van. Na­dat die re­por­ta­ge door het Jeugd­jour­naal werd uit­ge­zon­den, kreeg ik zo­veel ver­zoe­ken dat ik het niet meer aan­kon.”

Blij­ven zit­ten

„Met mijn ou­ders ben ik naar school ge­gaan, ik zat in 2-ha­vo, en heb­ben we be­slo­ten dat ik een jaar lang geen huis­werk zou ma­ken, maar zou gaan ha­ken. Niks mis met een jaar­tje blij­ven zit­ten, als dat be­te­kent dat je je ta­lent ont­wik­kelt.”

Lek­ke­re flow

„In­mid­dels werk ik 16, 17 uur per dag. Ik ben al­tijd be­zig. Met school, want dat moet, en ook met ha­ken, mijn bij­baan in een kle­ding­win­kel in het ho­ge­re seg­ment, met mijn vrien­den. Dat ik vaak tot 2, 3 uur ’s nachts be­zig ben, vind ik niet erg. Nu zit ik in een lek­ke­re flow, vind ik zelf, waar­in ik mak­ke­lijk din­gen mee­pak.”

Kna­ken

„Geld­ge­brek heb ik nooit ge­had. Niet om­dat ik zo­veel om­zet draai, maar om­dat ik voor­zich­tig ben met mijn geld. Som­mi­ge scho­lie­ren ko­pen el­ke dag iets in de kan­ti­ne, dat vind ik niet slim. Ik ga lie­ver naar een fes­ti­val dan dat ik een tos­ti eet.”

Knop om

„Ik sta in­ge­schre­ven bij de Kamer van Koop­han­del en heb een btw-num­mer, maar ik mag dat niet ge­brui­ken tot ik 18 ben. Ook voor een za­ke­lij­ke re­ke­ning ben ik te jong. Heel on­han­dig, want al­les loopt nu door el­kaar. Ter­wijl ik in­mid­dels naast mijn web­shop ook mijn ei­gen wol­merk CoolWool De­signs en een boek, Ha­ken met Joep heb uit­ge­bracht. Pas toen dat boek uit­kwam, kwam het bij mij bin­nen dat ik nu on­der­ne­mer ben. Toen werd het voor mijn ge­voel pas echt se­ri­eus. Al be­schouw ik me­zelf wel als een klei­ne on­der­ne­mer.”

Su­per­gaaf

„Mijn ad­vies voor jon­ge­ren die een be­drijf wil­len star­ten, is dat je het ze­ker niet voor het geld moet doen. Doe het om­dat je iets su­per­gaaf vindt en dat wilt ver­mark­ten. Zo ging het bij mij. Ik wil­de niet per se een be­drijf star­ten, ik wil­de ha­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.