Net­wer­ken doe je zo: zorg dat je die gun­fac­tor krijgt

Waar de een al klot­sen­de ok­sels krijgt bij het idee, kan de an­der kan er geen ge­noeg van krij­gen: net­wer­ken. Bij­na een kwart van de ge­von­den ba­nen kwam in 2016 via ei­gen net­werk bin­nen. Vier net­werk­pro’s over do’s en don’ts van net­wer­ken.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - CONSTANCE VAN AMSTEL c.van.amstel@tmg.nl

„Een paar we­ken ge­le­den zag ik op een net­werk­bor­rel een man met een enor­me sta­pel vi­si­te­kaart­jes. Hij stel­de zich aan ie­der­een voor, gaf hen een kaartje en ver­wacht­te ver­vol­gens dat ie­der­een hem ging bel­len. Nou, dat ge­beur­de dus niet”, ver­telt trai­ner in com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den Johan van Tiel uit Em­men. Johan, zelf een ge­bo­ren net­wer­ker, zag met­een wat er mis ging: de man was te­veel be­zig met zich­zelf en ver­gat daar­door in­te­res­se te to­nen in de an­der. „Bij goed net­wer­ken ko­men twee din­gen kij­ken, na­me­lijk je­zelf ver­ko­pen én in­te­res­se to­nen in de an­der. Leer de an­der ken­nen, stel vra­gen. En dat werkt: 80 pro­cent van de za­ke­lij­ke be­slis­sin­gen wordt ge­no­men op ba­sis van niet-za­ke­lij­ke over­we­gin­gen. Zorg dat je die gun­fac­tor krijgt, dan komt de rest van­zelf wel.”

De man met de kaart­jes komt PR-da­me Jen­ni­fer De­la­no uit Hoofd­dorp be­kend voor. Zij maak­te in het be­gin van haar car­ri­è­re de­zelf­de fout. „Dan kwam ik er­gens, pak­te over­al kaart­jes mee en liet die van mij ach­ter zon­der dat ie­mand ver­vol­gens wist wie ik was. Dat werk­te na­tuur­lijk niet.” In­mid­dels heeft Jen­ni­fer, die MKB’ers helpt hun zicht­baar­heid te ver­gro­ten, een heel an­de­re aan­pak als het om net­wer­ken gaat. „Mijn mot­to is: laat men­sen al­tijd be­ter ach­ter dan hoe je ze hebt ge­von­den. Daar­naast zorg ik dat ik am­bas­sa­deurs heb; men­sen die mij en mijn werk goed ken­nen en mijn naam kun­nen noe­men bij an­de­ren.”

Net­werk­trai­ner Ara­mik Ga­ra­bi­di­an, net als De­la­no uit Hoofd­dorp, gaat so­wie­so zon- der kaart­jes op pad. Hij net­werkt het liefst on­li­ne via Lin­ke­dIn. „Ik heb niet eens vi­si­te­kaart­jes! Als ik ie­mand spreek, dan luis­ter ik voor­al goed naar wat hij te ver­tel­len heeft en voeg ik hem met­een toe op Lin­ke­dIn. Daar­na is het zaak om op te val­len tus­sen al­le an­de­re spam, mail en ad­ver­ten­ties die jouw con­tact ziet on­li­ne.” Ie­de­re dag maakt Ara­mik tijd vrij om zijn on­li­ne net­werk bij te hou­den. ,,Ik schrijf ie­de­re week een re­le­vant ar­ti­kel op Lin­ke­din en deel da­ge- lijks tips om mijn net­werk te hel­pen. Ook tag ik mijn con­nec­ties bij an­de­re ar­ti­ke­len waar zij iets aan heb­ben. Mijn 60-mi­nu­ten-tem­pla­te ge­bruik ik ie­de­re dag. Net­wer­ken is net wer­ken.”

Het be­drijf van Cha­nel Lo­dik heet ’de mar­ke­ting­vrouw’ en dat is niet voor niks: ze net­werkt al sinds het be­gin van haar hbo-op­lei­ding Com­mu­ni­ca­tie. „Als stu­dent ging ik al vaak naar se­mi­nars en bij­een­kom­sten. Die wer­den stee­vast af­ge­slo­ten met de net­werk­bor- rel, voor een stu­dent na­tuur­lijk heel erg span­nend. Ik had me­zelf daar­om een doel ge­steld: al­tijd min­stens één nieuw con­tact op­doen voor je naar huis gaat.” In­mid­dels is Cha­nel twee jaar klaar met haar op­lei­ding, maar plukt ze nog steeds de vruch­ten van haar net­werks­kills als stu­dent: „Ik krijg veel nieu­we klan­ten bin­nen via mijn net­werk, maar ik zet het ook ac­tief in om an­de­ren te hel­pen. Net­wer­ken doe je dan ook ab­so­luut niet al­leen voor je­zelf.”

‘Ik had me­zelf een doel ge­steld: al­tijd min­stens één nieuw con­tact op­doen voor je naar huis gaat.’

Cha­nel Lo­dik

Trai­ner in com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den Johan van Tiel.

Net­werk­trai­ner Ara­mik Ga­ra­bi­di­an.

/BRENLY OLIANDER, OCAPTURED PHOTOGRAPHY

‘De­mar­ke­ting­vrouw’ Cha­nel Lo­dik.

/BIBI VETH

PR- da­me Jen­ni­fer De­la­no.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.