Kt frau­deur

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

in wer­ke­lijk­heid ook el­ke keer een an­de­re rol. Hij is op geen en­kel mo­ment zich­zelf, hij doet als­of hij heel po­pu­lair is en veel geld heeft. Hij ís fic­tie. Aman­da was het me me eens.”

Hoe slecht het ook is wat Casper doet, als kij­ker is het las­tig om hem ook niet een beet­je te be­won­de­ren. „Je bent niet de eni­ge”, re­a­geert Ho­ran­yi. „Al­le slacht­of­fers van Casper die ik heb ge­spro­ken, want Aman­da was bij lan­ge na niet zijn eni­ge prooi, heb­ben het nog steeds al­le­maal over zijn hu­mor en char­mes. En ik mag hem ook. Maar ver­geet niet dat het ook heel slecht is wat hij heeft ge­daan. Aman­da heeft een enor­me tik ge­had. Ze was gek van ver­liefd­heid en waar ze ver­liefd op was bleek he­le­maal niet te be­staan. Dat is hef­tig. Ge­luk­kig is ze sterk en is ze haar ver­trou­wen in de mens­heid niet kwijt­ge­raakt. ‘Ik kan niet ver­der le­ven als ik men­sen niet meer ver­touw’, zegt ze. ”

The Stran­ger is be­hal­ve als boei­en­de do­cu­men­tai­re be­doeld als waar­schu­wing. „Wees als­je­blieft voor­zich­tig op so­ci­al me­dia”, al­dus de do­cu­men­tai­re­maak­ster. „Zorg voor een ge­zon­de do­sis scep­sis en wan­trou­wen. En meer nog dan mijn ei­gen ge­ne­ra­tie wil ik jon­ge­ren waar­schu­wen, want die bren­gen nog veel meer tijd door op so­ci­al me­dia en ont­moe­ten er aan de lo­pen­de band on­be­ken­den. Een be­ter in­stru­ment dan so­ci­al me­dia om te doen als­of je ie­mand an­ders bent is er niet.”

The Stran­ger is op IDFA te zien op za­ter­dag 18 no­vem­ber (Munt 11), zon­dag 19 no­vem­ber (Eye Ci­ne­ma 1), vrij­dag 24 no­vem­ber (Tusch­in­ski 2) en za­ter­dag 25 no­vem­ber (Munt 13). Tom Si­ze­mo­re is in 2003 van de set van de film Born Kil­lers weg­ge­stuurd, om­dat het kruis van zijn 11-ja­ri­ge me­de­speel­ster be­tast zou heb­ben, al­dus The Hol­ly­wood Re­por­ter. De nu 26-ja­ri­ge ac­tri­ce, die ano­niem wil blij­ven, zoekt als­nog ge­rech­tig­heid voor de­ze daad.

Si­ze­mo­re, die in be­ken­de films als Sa­ving Pri­va­te Ry­an en Heat speel­de, zou tij­dens een scè­ne waar­in het meis­je bij hem op schoot moest zit­ten, zijn hand over haar va­gi­na heb­ben la­ten gaan en zelfs zijn vin­ger in haar heb­ben ge­bracht. De ou­ders van het kind licht­ten hier­op de cas­ting di­rec­tor in, die Si­ze­mo­re con­fron­teer­de met het ver­haal. Hoe­wel hij het ont­ken­de, werd hij toch van de set ver­wij­derd. The Hol­ly­wood Re­por­ter sprak met meer­de­re men­sen die des­tijds be­trok­ken wa­ren bij de film en vol­gens hen gin­gen er veel ge­ruch­ten rond over het weg­stu­ren van de ac­teur. Zo was hij vaak on­der in­vloed van drank en drugs en ge­droeg hij zich vaak on­mo­ge­lijk.

Hoe­wel de ou­ders van het meis­je de po­li­tie in­licht­ten, de­den ze geen aan­gif­te. Een paar maan­den la­ter kwam Si­ze­mo­re weer op de set om de op­na­mes af te ma­ken. Het in­ci­dent bleef in de doof­pot, tot nu. De vrouw heeft een ad­vo­caat in de arm ge­no­men om ju­ri­di­sche ac­tie te on­der­ne­men te­gen de ac­teur, maar ook te­gen haar va­der en moe­der.

Step­hen Ri­ce, de agent van Si­ze­mo­re re­a­geer­de: „On­ze po­si­tie is 'geen com­men­taar.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.