HOROSCOOP

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

RAM 21/3-19/4

De mo­ge­lijk­he­den zijn er wel, maar toch lijkt het als­of je er een pot­je van maakt. Pas toch op, je kunt een he­le fij­ne tijd be­le­ven met je part­ner, maar dan zul jij je wel open en eer­lijk moe­ten ge­dra­gen.

STIER 20/4-20/5

Je hebt de nei­ging te den­ken dat jouw ei­gen doen en la­ten ver­keerd is, al­leen maar om­dat an­de­ren het be­ter doen in jouw ogen. An­de­re men­sen doen de din­gen an­ders, maar dat is niet al­tijd be­ter.

TWEELING 21/5-20/6

Je krijgt de kans een nieuw le­ven op te bou­wen. Of dat he­le­maal zon­der pijn gaat is de vraag, maar laat je niet ont­moe­di­gen. Houd voor ogen dat je hier­door uit­ein­de­lijk ge­luk­ki­ger zult wor­den.

KREEFT 21/6-22/7

Voor­zich­tig­heid is nood­za­ke­lijk als het gaat om fa­mi­lie­con­tac­ten. Een ru­zie hangt in de lucht en dat is iets dat jij vandaag he­le­maal niet kunt ge­brui­ken. Je wilt en zoekt juist de steun van je fa­mi­lie.

LEEUW 23/7-22/8

Geld­zor­gen gaan de kop op­ste­ken of heb­ben dat al ge­daan. In ie­der ge­val doe jij er ver­stan­dig aan geen gro­te uit­ga­ven te doen vandaag. Je zou so­wie­so toch spijt krij­gen van je aan­schaf.

MAAGD 23/8-22/9

Je krijgt het niet ge­mak­ke­lijk in de lief­de. De ber­gen zijn hoog en harts­toch­te­lijk maar de da­len zijn diep en de ru­zies zijn hef­tig. Toch vind je het de moei­te waard, want het is ook wel heel bij­zon­der.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Als waar­heid staat voor de sub­jec­tie­ve be­le­ving van za­ken door men­sen, heeft ie­der­een zijn ei­gen waar­heid. Hoe­veel zin heeft het dan de waar­heid te ver­tel­len?

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Goe­de plan­nen en idee­tjes heb jij al­tijd wel. Ook vandaag kan men niet om je plan­nen heen. Dat komt goed uit, want jij doet toch al­tijd het liefst je ei­gen zin.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Een on­ver­wach­te ge­beur­te­nis ver­eist een fan­ta­sie­vol­le en on­ge­wo­ne op­los­sing. Is het dan zo vreemd dat men juist bij jou aan­klopt?

STEENBOK 22/12-19/1

Jij hebt tijd voor je­zelf no­dig om je ei­gen din­ge­tjes te kun­nen doen. Je neemt daar­om een pau­ze, van je werk maar ook van je re­la­tie? Laat het wel bij een pau­ze en ga daar­na weer aan de slag.

WATERMAN 20/1-19/2

Men kan je vandaag be­ter uit de weg gaan, want je hu­meur is be­ne­den peil. Wat is er aan de hand? Slecht ge­sla­pen of ligt de oor­zaak die­per? Tijd om daar wat aan te doen is het wel.

VISSEN 20/2-20/3

Je bent toe aan ver­an­de­rin­gen. Geen gro­te ver­an­de­rin­gen, maar be­paal­de din­gen gaan op de schop. Een pe­ri­o­de van aan­pas­sen en wen­nen, maar er­va­ring leert dat het uit­ein­de­lijk be­ter wordt.

El­ke dag de Me­tro- horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.