Kom maar op met de For­mu­le 1

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER OPINIE - MATTHIJS GOES

De Max-Ver­stap­pen­ge­k­te in Ne­der­land be­reikt steeds gro­te­re hoog­ten. De Lim­bur­ger be­schikt in­mid­dels over een goed­lo­pen­de bo­li­de. On­langs won hij de Grand Prix van Mexi­co, uniek voor een Ne­der­land­se F1-cou­reur. Max brengt tal­lo­ze Hol­lan­ders in ver­voe­ring. Dat valt ook de or­ga­ni­sa­tor van het ra­ce­cir­cus op, de Ame­ri­kaan Sean Brat­ches. Hij over­weegt se­ri­eus Ne­der­land aan de ra­ce­ka­len­der toe te voe­gen.

Hon­derd­dui­zen­den toe­schou­wers

Waar­om hier een co­lumn in de­ze Rot­ter­dam­se krant aan wij­den?

Ra­cen ge­beurt toch ge­woon op Zand­voort, ali­as Am­ster­dam Beach? De Ame­ri­kaan­se ei­ge­naars van het au­to­ra­cespek­ta­kel wil­len ech­ter veel ac­tie en be­le­ving en heel veel pu­bliek. Bij die am­bi­ties past het af­ge­leef­de cir­cuit in Zand­voort niet. De ra­ce moet in een gro­te stad plaats­vin­den waar al­le voor­zie­nin­gen al zijn om hon­derd­dui­zen­den toe­schou­wers te kun­nen ver­wel­ko­men. Dus Brat­ches wil een Grand Prix in Rot­ter­dam of Am­ster­dam. Ge­luk­kig maak­te het stads­be­stuur van de hoofd­stad met­een dui­de­lijk dat ze er niet aan moesten den­ken dat nog meer men­sen naar hun dorp zou­den ko­men. In Rot­ter­dam re­a­geer­de de po­li­tiek wel en­thou­si­ast: Leef­baar, VVD en zelfs de mi­li­eu­zo­ne­par­tij D66 staan met open ar­men klaar om Rot­ter­dam aan een mil­jar­den­pu­bliek te la­ten zien.

Mi­li­eu­zo­ne

Dat zit zo. Vol­gens D66-lijst­trek­ker Sa­mu­el Scham- pers is er nooit zo wei­nig ver­vui­ling in Rot­ter­dam ge­me­ten als tij­dens de F1-de­mon­stra­ties tij­dens het event Mo­na­co aan de Maas. Die paar ra­ce­wa­gens ver­sto­ken wel wat brand­stof, maar daar staat te­gen­over dat de hal­ve stad au­to­vrij is ge­maakt. Tja, daar is geen speld tus­sen te krij­gen. Er is nog een re­den waar­om je wel met een For­mu­le 1-au­to door de mi­li­eu­zo­ne kunt rij­den. De ben­zi­ne­mo­tor van zo’n ra­ce­mon­ster vol­doet aan al­le uit­stoot­ei­sen. So­wie­so zijn de au­to’s ge­bouwd na 1992, waar­door ze zelfs

de streng­ste mi­li­eu­zo­nes in zou­den mo­gen.

On­haal­baar?

Ook bij Leef­baar Rot­ter­dam zijn ze voor­stan­der van de komst van de For­mu­le 1 naar Rot­ter­dam. Raads­lid Bart-Joost van Rij denkt dat de Rot­ter­dam­se ar­chi­tec­tuur een mooie ach­ter­grond is voor de ra­ce en noemt de Eras­mus­brug als voor­beeld. Wie over die brug rijdt, weet dat het hier las­tig in­ha­len is. Moet je je voor­stel­len dat je met meer dan 300 ki­lo­me­ter per uur over de brug knalt. Dat kan he­le­maal niet. Ik stel voor om een ter­rein aan de west­zij­de van deWaal­ha­ven als cir­cuit om te bou­wen. Daar is ruim­te zat en de plek biedt een schit­te­rend zicht op de stad. Wij vin­den dieWaal­ha­ven een eind weg van de stad, maar voor veel bui­ten­lan­ders is het een af­stand van niks.

Op­mer­ke­lijk: Max Ver­stap­pen denkt dat een ra­ce op een Ne­der­lands stra­ten­cir­cuit vol­ko­men on­haal­baar is. Kom op Max, dan ken je de Rot­ter­dam­mers nog niet. Ons mot­to is ‘Ma­ke it hap­pen’, dus help ons, zo­dat we een fe­no­me­na­le Gro­te Prijs van Ne­der­land kun­nen or­ga­ni­se­ren.

De ben­zi­ne­mo­tor van zo’n ra­ce­mon­ster vol­doet aan al­le uit­stoot­ei­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.