Zol­der­ka­mer­on­der­ne­mers in de eta­la­ge zet­ten

Spa­reSpa­ce bouwt sa­men met lo­ka­le ex­perts aan een in­ter­ac­tief on­li­ne plat­form met een di­rec­te link naar fy­sie­ke ken­nis- en net­wer­ke­vents. Met dit plat­form wer­ken star­ten­de on­der­ne­mers aan het ver­we­zen­lij­ken van hun am­bi­ties. Maat­schap­pe­lijk vast­goed­ont­wik

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR - www.fa­ce­book.com/spa­respa­ce.org

Den­nis Mous: “We bren­gen de ver­bor­gen on­der­ne­mers ac­tief bij el­kaar in een be­slo­ten com­mu­ni­ty. Daar kun­nen ze el­kaar hel­pen. Ons plat­form helpt de­ze on­der­ne­mers zich te ont­wik­ke­len zo­dat ze werk kun­nen ma­ken van hun am­bacht of idee. Spa­reSpa­ce biedt hun niet al­leen ken­nis en ex­per­ti­se, maar ook con­tac­ten, huis­ves­ting en mid­de­len. Spa­reSpa­ce heeft veel er­va­ring met het ver­der bren­gen van star­ten­de on­der­ne- mers. Het idee is ont­staan als ant­woord op de toe­ne­men­de win­kel­leeg­stand in ver­schil­len­de ste­den in Fries­land en Gr on­in­gen. Door cre­a­tie­ve on­der­ne­mers in leeg­staan­de lo­ca­ties on­der te bren­gen los je twee uit­da­gin­gen te­ge­lijk op. On­der­ne­mers zor­gen op die ma­nier voor een ver­rij­king van het ver­schraal­de win­kel­aan­bod en jon­ge on­der­ne­mers krij­gen zo een po­di­um om hun idee­ën en pro­duc­ten aan de man te bren­gen.” Po­ten­tie

Den­nis Mous: “We heb­ben er­va­ren dat het heb­ben van een pand geen ga­ran­tie voor suc­ces is. Er is een ster­ke be­hoef­te aan on­der­steu­ning en uit­wis­se­ling van ken­nis en er­va­ring tus­sen star­ters. Spa­reSpa­ce is een prak­tisch in­stru­ment dat hen on­der­steunt op weg naar on­der­ne­mer­schap. Voor dit plan over­leg­den­we­met on­der meer de ge­meen­te Rot­ter­dam en het Re­gi­o­naal Bu­reau Zelf­stan­di­gen Rot­ter­dam. We lie­ten ook een on­der­zoek uit­voe­ren door stu­den­ten van de op­lei­ding Small Bu­si­ness and Re­tail Ma­na­ge­ment van Ho­ge­school Rot­ter­dam. Ons plat­form heeft de po­ten­tie om de ve­le ini­ti­a­tie­ven te ver­bin­den en helpt ook men­sen aan werk. We ver­bin­den werk­zoe­ken­den met lo­ka­le pro­fes­si­o­nals en leeg­staan­de win­kel­lo­ca­ties.” Zicht­ba­re on­der­ne­mers Ni­an Wetsteijn: “We zijn in het ka­der van de Glo­bal En­tre­pre­neurs Week in ge­sprek met het Al­be­da Col­le­ge en de Ho­ge­school Rot­ter­dam. We ne­men stu­den­ten van 15 mbo’s mee naar de hbo-bij­een­kom­sten en an­ders­om. We den­ken dat de­ze stu­den­ten veel aan el­kaar kun­nen heb­ben. Ook zijn we ac­tief op zoek naar pop-up lo­ca­ties waar we de ver­bor­gen on­der­ne­mers kun­nen on­der­bren­gen. Op die ma­nier kun­nen al die zol­der­ka­mer­on­der­ne­mers zich met trots aan de stad pre­sen­te­ren. Want zicht­baar on­der­ne­mer­schap draagt bij aan de leef­baar­heid van (win­kel-) ge­bie­den, de lo­ka­le eco­no­mie en aan een af­na­me van het aan­tal uit­ke­rin­gen.”

CITYLAB010 PRESENTEERT PLAN­NEN VOOR DE TOEKOMST VAN ROT­TER­DAM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.