Rot­ter­dam­se fluis­ter­ar­chi­tec­tuur: een speels berg­land­schap met zeer in­ge­to­gen kleu­ren en ma­te­ri­a­len.

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER ARCHITECTUUR -

De Meent groeit uit tot een brui­sen­de al­lee in een zelf­be­wust, vol­was­sen ge­wor­den Rot­ter­dam. Hier har­mo­ni­eert de we­der­op­bouw­ar­chi­tec­tuur als van­zelf­spre­kend met de an­de­re tijd­sla­gen van de stad. Een niets­ver­moe­den­de be­zoe­ker zal ech­ter niet be­vroe­den dat zich ach­ter het vrien­de­lij­ke ge­bouw, waar­in on­der meer res­tau­rant Thoms is ge­ves­tigd, een groots en bij­zon­der stuk ar­chi­tec­tuur be­vindt. Een ggrij­zi­ge wolk van staal en glas, die on­heil­spel­lend lijkt te zijn aan­n­ge­meerd te­gen het we­der­op­p­bouw­pand. Wie van­af de dr­ruk­ke Meent de Raam in­sl­laat, komt in een vol­le­dig an­de­re be­le­vings­we­reld te­recht. Het con­trast kan bij­na niet gr­ro­ter zijn: de over­daad aan in­druk­ken op de Meent ver­ge­lek­ken met de rust van de Raam en ddit ver­ras­sen­de ge­bouw. Het lijkt eeen on­waar­schijn­lijk hu­we­lijk, eenn ge­val van te­gen­po­len die el­kaar aan­n­trek­ken, de­ze fu­sie van de nieuw­bouw van ar­chi­tec­ten­bu­reau OMA en het we­der­op­bouw­pand er­voor. De on­waar­schijn­lij­ke com­bi­na­tie is het re­sul­taat van een prijs­vraag die de ge­meen­te uit­schreef om een tweede le­ven te ge­ven aan het voor­ma­li­ge Stads­tim­mer­huis, een ge­bouw met een be­lang­rij­ke his­to­ri­sche la­ding.

Ga­pen­de leeg­te

Stads­tim­me­ren, het had zo­maar straat­taal kun­nen zijn voor los­ge­la­gen voet­bal­hoo­li­gans. Maar het woord gaat over een an­de­re be­zig­heid. Het is een oer-Rot­ter­dams en eeu­wen­oud be­grip dat ver­wijst naar het be­roep van de stads­tim­mer­man, een am­bachts­man die bouw­op­drach­ten voor de stad uit­voer­de. La­ter werd het be­grip sy­no­niem met het werk van stads­ar­chi­tec­ten die in dienst van de ge­meen­te tim­mer­den aan het Rot­ter­dam van mor­gen. Na het bom­bar­de­ment moest er meer dan ooit ge­tim­merd wor­den. Om de­ze mam­moet­klus te kla­ren werd voor de dienst Open­ba­re wer­ken een nieuw Stads­tim­mer­huis ge­bouwd. Be­gin ja­ren 50 ver­rees het ont­werp van stads­ar­chi­tect J.R.A. Koops als een van de eer­ste ge­bou­wen in de ga­pen­de leeg­te, om ver­vol­gens de­cen­nia het de­cor te zijn voor de or­ga­ni­sa­tie van de we­der­op- bouw. Het L-vor­mi­ge ge­bouw oogt van bui­ten ta­me­lijk klas­siek ver­ge­le­ken met de mees­te we­der­op­bouw­ar­chi­tec­tuur: een sta­ti­ge ge­vel met veel re­li­ëf en rit­miek. Een ont­werp met ‘een dui­de­lijk amb­te­lij­ke stijl’ stel­de des­tijds de krantHet VrijeVolk. Maar bin­nen wa­ren mo­der­ne slim­mig­he­den ont­wor­pen, zo­als vrij in­deel­ba­re ver­die­pin­gen met flexi­be­le wan­den. Oor­spron­ke­lijk had het ge­bouw aan de Raam drie ex­tra vleu­gels moe­ten krij­gen, maar de­ze wer­den uit­ein­de­lijk niet uit­ge­voerd. Nij­pend ruim­te­ge­brek leid­de la­ter tot een vrij ar­moe­di­ge aan­bouw in de leeg ge­ble­ven ruim­te ach­ter het ge­bouw. Toen de ge­meen­te het ver­ou­der­de ge­bouw ver­liet, was het tijd om zich te be­ra­den op de toekomst. Van­we­ge de cul­tuur­his­to­ri­sche be­te­ke­nis be­sloot men dit fraaie bouw­blok op te waar­de­ren tot ge­meen­te­lijk mo­nu­ment, waar­door sloop uit­ge­slo­ten was. Vijf ont­wer­pen bouw­teams na­men deel aan een prijs­vraag voor het nieu­we Timmerhuis. Bij­zon­der aan het win­nen­de plan is dat het niet de zo­veel­ste ho­ge to­ren op­le­ver­de, maar een ont­werp met een ei­gen vor­men­taal.

PRO­DUC­TIE: JESSE KIKKERT & JAAP VAN RIJN FO­TO: JAAP VAN RIJN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.