GER VOS VOE LT EEN DRANG OM IETS AAN DE STAD TE­RUG TE GE­VEN

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR AGENDA - TEKST: JOB HALKES

Wat is de be­doe­ling van de­ze Fee­ling Good Tour show?

Ik werk al twin­tig jaar in de top van het mon­di­a­le za­ken­le­ven, van Mo­na­co tot Mar­bel­la en van Azië tot Ame­ri­ka. Maar Rot­ter­dam is de stad waar­mijn hart ligt. Een­maal per jaar or­ga­ni­seer ik een gro­te show in het Luxor The­a­ter, dit jaar voor de zes­de keer. We heb­ben dui­zend be­ta­len­de gas­ten, en­ke­le spon­so­ren en zor­gor­ga­ni­sa­tie Ca­reyn die zes­hon­derd een­za­me ou­de­ren een heer­lij­ke avond gaan be­zor­gen. We ha­len ze op met twaalf tou­ring­cars en gaan ze flink ver­wen­nen.

Hoe is Fee­ling Good Tour zes jaar ge­le­den ont­staan?

Ik woon in Briel­le en loop ge­re­geld langs het ver­zor­gings­te­huis. En om­dat ik daar best be­kend ben, zwaai­en men­sen van­uit het huis naar me. Waar­om doen we ei­gen­lijk niets voor de­ze ou­de­ren, be­dacht ik me zes jaar ge­le­den? Ik ken ge­noeg men­sen die al­leen be­zig zijn met zich­zelf en hun car­ri­è­re. Ik voel­de de drang om iets te­rug te ge­ven aan de stad waar­aan ik zo­veel te dan­ken heb. Mu­ziek ver­bindt, dus ook met de ou­de­ren.

Waar komt de dri­ve van­daan om dit zes jaar lang te doen?

Ik wil blij­ven­de aan­dacht voor een­zaam­heid on­der ou­de­ren. Het is mij niet te doen om pu­bli­ci­teit of om me­zelf te pro­mo­ten. Ik ben met de voor­be­rei­ding maan­den­lang be­zig. In het be­gin moesten wij uit ei­gen zak tien­dui­zen­den eu­ro’s bij­leg­gen. We draai­en de show zon­der sub­si­die. Al­les wordt op­ge­bracht door spon­so­ren en be­ta­len­de gas­ten. Daar krij­gen ze een­mooie avond voor te­rug en wij kun­nen de ou­de­ren echt ver­wen­nen.

Wat kun­nen be­zoe­kers ver­wach­ten wat de mu­ziek be­treft?

Je kunt het een klein beet­je ver­ge­lij­ken met de Top­pers, al­leen dan in een chi­que uit­voe­ring. Tij­dens de show la­ten we mu­ziek van toen en nu horen.

Wat is het ge­heim ach­ter het suc­ces van de­ze shows?

De kwa­li­teit van de show, het eten, de mu­ziek, al­les. Als or­kest heb­ben wij Gui­do’s Or­ches­tra, be­kend van Symp­ho­nica in Ros­so. Zij ston­den on­langs met Sim­ply Red in de Zig­go Do­me. Dit jaar heb­ben we ook Ma­ris­ka van Kol­ck ge­vraagd en is om­roep Max bij de show be­trok­ken.

Ben je zelf wel eens een­zaam?

Ik heb heel veel lief­de­vol­le men­sen om mij heen. Vol­gens mij heb je zelf de keu­ze wat je er van maakt. Maar als je ou­der en een­zaam bent, heb je die keu­ze vaak niet meer. Ik hoop ge­zond te blij­ven en leu­ke din­gen te mo­gen blij­ven doen. Ik heb niet voor niets op mijn kaartje staan ‘Mul­ti­mil­jo­nair in beau­ti­ful mo­ments’. Fee­ling Good Tour, in­clu­sief feest na de show • maan­dag 27 no­vem­ber • www.luxor­the­a­ter.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.