Mijn nieu­we iden­ti­teit

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

‘Ik durf het dus bij­na niet te zeg­gen, maar dit ty­pe ben ik.’

Constance van Amstel

Ik heb goed nieuws. Want hou je vast: ik blijk een ge­bo­ren be­leg­ger! Nou ja: ik heb het in me om te be­leg­gen, want ik ben er na­tuur­lijk nog niet. Ik ont­dek­te dit heug­lij­ke feit tij­dens het le­zen van mijn nieu­we fa­vo­rie­te boek: ‘Be­leg­gen voor Dum­mies’. Ja­ze­ker, als ik me er­gens in ver­diep, doe ik het goed en dus zit ik te­gen­woor­dig in de trein van en naar werk met mijn neus in dit eco­no­mi­sche epis­tel.

Vol­gens de schrij­vers van dit nut­ti­ge na­slag­werk zijn er drie soor­ten men­sen: de con­su­ment, de spaar­der en de be­leg­ger. De con­su­ment is ei­gen­lijk een keu­rig woord voor ie­mand met een gat in zijn hand. Je weet wel, die per­soon die aan het ein­de van zijn geld al­tijd een stuk­je maand over­houdt; de eeu­wi­ge shop­per. Om zijn of haar kans op de beurs aan te ge­ven zou je het hok­je ‘on­ge­schikt’ aan moe­ten vin­ken, sim­pel­weg om­dat hij/zij te wei­nig geld over­houdt om mee te kun­nen be­leg­gen.

Het tweede ty­pe is dus de spaar­der. De­ze men­sen hou­den aan het eind van de maand geld over, heb­ben een pot­je voor een ka­pot­te was­ma­chi­ne en doen hun bood­schap­pen met een bood­schap­pen­lijst­je. Dat klinkt zui­nig en on­ge­zel­lig en dat is het fei­te- lijk ook. Ik durf het dus bij­na niet te zeg­gen, maar dit ty­pe ben ik. En­wat ik nu ga zeg­gen staat niet in mijn be­leg­bij­bel, maar uit er­va­ring kan ik zeg­gen dat ook de spaar­der wel van een wijn­tje houdt, hoor.

Het der­de ty­pe is de be­leg­ger en dat wil ik dus wór­den. Om het boek te ci­te­ren: ‘Je bent klaar voor de vol­gen­de stap: be­leg­gen’. En: ‘Je kunt uit­groei­en tot een suc­ces­vol­le be­leg­ger.’ In de om­schrij­vin­gen van de be­leg­ger her­ken ik me voor een groot deel ook al: ik wil meer dan de spaar­ren­te

van de bank­mij biedt, ben be­reid om mijn geld voor drie jaar vast te zet­ten en ik lig ook ze­ker niet wak­ker als de beurs daalt en ik dus min­der geld heb. Al weet ik niet of dat laat­ste ook nog zo is als ik mijn eer­ste aan­de­len­pak­ket heb aan­ge­schaft, maar dat zien we straks wel.

Al­leen in het laat­ste ken­merk van mijn nieuw ver­wor­ven iden­ti­teit her­ken ik me nog niet he­le­maal: ‘Je kent films als Mar­gin Call en Wolf

of Wall­street uit je hoofd’. Ik ge­loof dat de­ze Dum­mie van­avond wat te doen heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.