Dit moet je vra­gen bij een sol­li­ci­ta­tie

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Tij­dens een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek kun je in ie­der ge­val één vraag ver­wach­ten: ’Heb je zelf nog vra­gen?’. Dank­zij de tips van Ami Hoover van Ta­lentZoo in Bu­si­ness In­si­der sta je niet met je mond vol tan­den.

Waar­om komt de­ze 1 func­tie vrij?

Je sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek is er niet al­leen maar om in­druk te ma­ken en en­thou­si­ast over te ko­men, je wil er ook ach­ter ko­men of het be­drijf bij je past.

Wat is de re­den dat 2 men­sen bij dit be­drijf blij­ven wer­ken?

Het is dan goed om te ach­ter­ha­len wel­ke in­vloed de be­drijfs­cul­tuur op het per­so­neel heeft.

Stel dat ik word aan3 ge­no­men, wat zijn dan de be­lang­rijk­ste din­gen die ik moet be­rei­ken in de eer­ste 12 maan­den?

Hoe meer je weet over ie­mands ver­wach­tin­gen en idee­ën over suc­ces, hoe mak- ke­lij­ker het voor jou is om in het ge­sprek aan te ge­ven dat je ge­schikt bent voor de baan.

Wat maakt ie­mand in 4 de­ze func­tie suc­ces­vol?

Door de­ze vraag te stel­len kom je er­ach­ter wat de doel­stel­lin­gen zijn voor de­ze func­tie.

Zijn er din­gen die we 5 be­spro­ken heb­ben waar­door je gaat twij­fe­len of ik ge­schikt ben voor de baan?

Zo’n vraag kan je een beeld ge­ven van waar je staat. Je krijgt mo­ge­lijk in­te­res­san­te feed­back en hebt de kans om even­tu­e­le twij­fels weg te ne­men nu je nog de vol­le aan­dacht hebt.

Wan­neer wil je een 6 be­slis­sing ne­men?

Ga nooit weg bij een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek zon­der te we­ten wan­neer je wat hoort over of je het wel of niet bent ge­wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.