CITYLAB010 2017: SA­MEN BOU­WEN AANDESTAD

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR - TEKST: CINDY MIRANDE BEELD: JAN VAN DER PLOEG

De plan­nen­ma­kers van CityLab010 lie­ten ook dit jaar weer fraaie staal­tjes van cre­a­ti­vi­teit en in­ven­ti­vi­teit zien. Bij dé werk­plaats voor de stad van­mor­gen pre­sen­teer­den de plan­nen­ma­kers idee­ën die zij dank­zij sub­si­dies mo­gen re­a­li­se­ren. Tij­dens het CityLab010 On Tour-event op de Ho­ge­school Rot­ter­dam ver­ras­ten de plan­nen­ma­kers on­der meer met edu­ca­tie­ve ro­bots, in­ter­ac­tie­ve knik­ker­ba­nen én di­ver­se pre­sen­ta­ties van hun plan­nen. Ook de moei­te waard zijn on­der meer Spa­reSp pa­ce, dat ver­bor­gen on­der­ne­mers zicht­baar maakt, en de veel­be­lo­ven­de Straat­kij­kers, die h het straat­le­ven bloot­leg­gen. SKARlo­kaal en The Per­pe­tu­al Plas­tic Pro­ject bren­gen jon­ger ren in con­tact met de ins en outs van het cre­a­tief en cir­cu­lair den­ken. Hier volgt een por­tret t van de­ze vier CityLab010-ini­ti­a­tie­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.