Ge­loof in iets, ook als het be­te­kent dat je al­les moet op­ge­ven

DOET ’S WE­RELDS BEKENDSTE SPORT­MERK ER GOED AAN OM IN ZEE TE GAAN MET CO­LIN KA­E­PER­NICK?

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - HESTER RAMAKER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Een aan­tal Ame­ri­kaan­se bur­gers ver­brandt hun schoe­nen van Ni­ke. Het be­ken­de lo­go wordt uit sok­ken ge­knipt en som­mi­gen roe­pen zelfs een boy­cot op te­gen het be­drijf. Dat heeft al­les te ma­ken met de nieuw­ste re­cla­me­cam­pag­ne van het sport­merk, waar­in quar­ter­back Co­lin Ka­e­per­nick te zien is.

Ka­e­per­nick ver­wierf in 2016 we­reld­wij­de be­kend­heid om­dat hij als eer­ste Ame­ri­can Foot­ball spe­ler kniel­de toen het volks­lied werd ge­speeld tij­dens een wed­strijd in de Na­ti­o­nal Foot­ball Le­a­gue (NFL). Dat deed hij uit pro­test om het po­li­tie­ge­weld te­gen voor­al zwar­te Ame­ri­ka­nen. Het lied gaat over ge­lijk­heid en even­re­dig­heid voor ie­der­een, ter­wijl dat in Ame­ri­ka niet het ge­val is, be­ar­gu­men­teer­de hij.

De­ze ac­tie werd in con­ser­va­tie­ve krin­gen niet goed ont­van­gen. Maar Ka­e­per­nick ver­loor er ook zijn werk door; de San Fran­cis­co 49ers wil­de niet met hem door. Sinds 2016 is er geen NFL-team dat hem nog een con­tract wil­de (of durf­de?) te ge­ven. Ni­ke, te­vens kle­ding­spon­sor van al­le NFL-teams, doet dat dus wel.

Ka­per­nick is over­al op bill­boards te zien met de tekst: ‘Be­lie­ve in so­me­thing. Even if it means sa­cri­fising eve­ry­thing’. Ge­loof in iets, ook als het be­te­kent dat je al­les moet op­ge­ven. Om­dat Ka­e­per­nick met zijn ac­tie veel men­sen te­gen het ze­re been schop­te, heeft de Ni­k­e­cam­pag­ne het­zelf­de ef­fect.

„Gro­te mer­ken heb­ben steeds meer aan­dacht voor hun ei­gen iden­ti­teit en au­then­ti­ci­teit”, zegt pro­fes­sor Mar­ke­ting Hen­ry Rob­ben van de Ny­en­ro­de Bu­si­ness Uni­ver­si­teit in Breu­ke­len. „Lang ge­le­den heb­ben ze ge­for­mu­leerd waar­voor ze op aar­de zijn en dat gaan ze nu steeds meer uit­dra­gen. De ko­pers iden­ti­fi­ce­ren zich met de pro­duc­ten die het be­drijf le­vert. Het is be­lang­rijk dat een be­drijf laat zien waar het staat in de maat­schap­pij. Dat doet Ni­ke ook.”

De ne­ga­tie­ve re­ac­ties zal Ni­ke vol­gens Rob­ben heb­ben in­ge­cal­cu­leerd. „Dat weet Ni­ke wel, he­le­maal als je zo’n con­tro­ver­si­eel on­der­werp in de markt brengt. Het merk staat voor iets, voor pres­ta­tie en am­bi­tie. Dat wil­len ze uit­dra­gen. Ze ne­ge­ren het sen­ti­ment van de dag. Ni­ke zegt: wij staan er­gens voor en daar blij­ven we voor staan.”

Dat idee wordt zo­wel po­si­tief als ne­ga­tief ont­van­gen. Het aan­deel Ni­ke daal­de aan­van­ke­lijk met drie pro­cent, maar het her­stel is ook al­weer te zien. Rob­ben: „Er zal best een groep men­sen zijn die zegt: ik koop geen Ni­kes meer. Maar er is ook een an­de­re groep. Die groep wil graag zeg­gen: kijk, ik draag een merk dat geen krimp geeft als de min­der­heid be­na­deeld wordt. Ik denk zelfs dat je als or­ga­ni­sa­tie trouw moet zijn aan je uit­gangs­pun­ten. Dan ben je voor­spel­baar. Als je je oren laat naar wat er ge­roe­pen wordt, is een merk zwak en on­be­trouw­baar. En dat wil je als be­drijf niet”, be­sluit Rob­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.