Zo kom je op kan­toor in be­we­ging

Kin­de­ren moe­ten meer be­we­gen, luidt het ad­vies aan scho­len. Spor­ten leidt tot scher­pe­re con­cen­tra­tie en be­te­re pres­ta­ties. Ide­aal ook voor op kan­toor, maar het moet wel leuk blij­ven.

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - IRIS HERMANS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Een free­run door de kan­toor­tuin? Waar­om ook niet, al moet je wel uit­kij­ken dat niet van al­les en ie­der­een wordt (om)ge­beukt, ,,dan lijkt het net een af­le­ve­ring van The Of­fi­ce!” Gijs Hos­man ziet het al he­le­maal voor zich: ,,Freerun­ning wordt in elk ge­val steeds po­pu­lair­der op scho­len.” De op­rich­ter van Gym­spi­ra­tie.nl heeft ja­ren­lang gym­les ge­ge­ven en is nog steeds vaak in en op het veld te vin­den, wan­neer hij nieu­we spel­len uit­pro­beert. ,,Je weet met­een of iets werkt door naar de reacties en be­we­gin­gen van de kin­de­ren te kij­ken.”

Een open deur, maar be­we­ging is na­tuur­lijk heel erg be­lang­rijk. ,,De ba­sis leg je in je jon­ge ja­ren en hoe leuk je het toen vond, hoe meer je het la­ter doet.” Voor vol­was­se­nen is het com­pe­ti­tie-ele­ment al­tijd een deal­brea­ker, weet Hos­man en hij doet een sug­ges­tie, na­dat hij een foto laat zien van me­de­wer­kers van VWS die on­der hun bu­reau een trap­per heb­ben. Sluit de ‘bu­reau­fiets’ aan op een com­pu­ter en meet wie het hardst of meest trapt. Zo ont­dek je of de boys van fi­nan­ce echt snel zijn ,,en of de HR-af­de­ling meer ener­gie heeft dan de PR-men­sen.”

Je kunt van al­les be­den­ken: stress­bal­le­tjes over­gooi­en - de eerste drop­per haalt een kof­fie­rond­je -, een stoe­len­dans op Dol­ly Par­ton’s 9to5( de laat­ste zit­ter krijgt een kof­fie­rond­je), een da­ge­lijks dans­mo­ment op een knal­num­mer of elk uur een mi­nuut­je syn­chroon plan­ken, zo­als op som­mi­ge werk­plek­ken al wordt ge­daan. ,,Waar­om niet ge­woon plan­ken tij­dens de héle ver­ga­de­ring?” stelt de en­thou­si­as­te ‘gym­spi­ra­tor’ voor, ,,duurt het so­wie­so min­der lang en ie­der­een is in be­we­ging waar­door de bes­te idee­ën ont­staan.”

Op www.gym­spi­ra­tie.nl staat een da­ta­ba­se vol aan spel­len en oe­fe­nin­gen, de zo­ge­naam­de ener­gi­zers. ,,Dat zijn klei­ne kor­te spel­le­tjes voor tus­sen­door die een po­si­tief ef­fect heb­ben op je con­cen­tra­tie en goed te doen zijn in de klas of op kan­toor”, ver­telt Hos­man. Bas­ket­bal­len op je werk­plek lijkt ‘m niet echt wat -,,Ik zie al die com­pu­ters al gaan...”-, maar de gym­le­raar in hart en spie­ren weet wel een paar an­de­re oe­fe­nin­gen. Vier op een rij met niet­ma­chi­ne en com­pu­ter­mui­zen bij­voor­beeld, ,,de ver­lie­zer moet squa­ten!” Of prop­jes, even­tu­eel via een bas­ket, in de prul­len­bak gooi­en: ,,Tien keer op­druk­ken als je mist.” En op vrij­dag­mid­dag ‘ge­woon An­na Ma­ria Koe­koek’, ,,kun je daar­na top­fit aan de VrijMiBo be­gin­nen!”

Wat ook ge­ga­ran­deerd tot meer be­we­ging tij­dens werk leidt, is een kan­toor­hond. Dat fe­no­meen is over­ge­waaid uit de VS, waar bij be­drij­ven als Google, Ama­zon en Ben & Jer­ry’s nie­mand meer raar op­kijkt als de vier­voe­ters bij je ko­men snuf­fe­len en bij de re­cep­tie de hon­den­snoep­jes ge­woon naast de pe­per­munt­jes lig­gen. Nee, bij hen geen nat­te snuit on­der het bu­reau of run­der­pe­zen bij de kof­fie­au­to­maat, ver­telt no­ta­ris Jeroen Am­mer­laan, al heeft hij er al­tijd wel een paar in z’n bu­reau voor Ja­mes, zijn kan­toor­hond die el­ke dag mee­gaat naar zijn kan­toor Am­mer­laan Legal. ,,Een heel gaaf, maf beest vol jon­gens­ach­ti­ge bra­vou­re”, om­schrijft hij zijn trou­we jacht­hond lief­ko­zend. Een Duit­se Staan­de, ,,maar ze­ker geen stan­daard kan­toor­hond, die zijn vaak veel klei­ner en knuf­fe­li­ger.” Waar hij als klei­ne pup gro­te oren en dik­ke po­ten had, is de veer­tien maan­den ou­de Ja­mes nu ‘stie­kem best groot en sterk’, ,,een ech­te at­leet” en ook ‘best wel druk’, ver­klapt de no­ta­ris met een lach. Als hij klan­ten op kan­toor heeft, gaat hij dan ook in de bench. Soms ná een ken­nis­ma­king, als de klant dat wil. ,,Men­sen vin­den een hond toch vaak wel leuk en het werkt als ijs­bre­ker.”

Am­mer­laan Legal is een ‘ni­che no­ta­ris­kan­toor’, ge­richt op on­der­ne­min­gen. Hier­bij ho­ren ‘uren­lan­ge af­spra­ken’, ver­volgt de op­rich­ter van het Zeeuw­se kan­toor en dus véél zit­ten. ,,Na zo’n af­spraak is er niets lek­ker­der dan een rond­je met Ja­mes te lo­pen. Goed om je ge­dach­ten te ver­zet­ten, te re­la­ti­ve­ren en na­tuur­lijk te be­we­gen.” Ont­span­ning voor mens, in­span­ning voor dier, ,,hij heeft veel be­we­ging no­dig.” Ge­luk­kig on­der­ling geen ru­zie om ‘wie Ja­mes nu mag’ of in­ge­wik­kel­de roos­ters of ap­p­groep­jes, ,,Wie wil, neemt hem even mee. Het is een jon­ge hond die al­tijd wel naar bui­ten wil.” Een ‘ver­ras­sings­bood­schap’ heeft hij nog nooit ge­daan, een blaf­fer is het ook niet. Wel een jan­kerd, weet z’n baas in­tus­sen, maar al­leen als hij in het bos ‘ach­ter de zwijn­tjes’ aan­zit, ,,en die heb­ben we niet op kan­toor.”

Hoe kan­toor­hond Ja­mes het zelf vindt? Hij is na­tuur­lijk geen hon­den­fluis­te­raar, maar Am­mer­laan denkt toch wel te we­ten hoe zijn vier­voe­ter het al­le­maal vindt. Ter illustratie laat hij trots een foto zien van een ge­luk­ki­ge kan­toor­hond in vol or­naat die bij­na zicht­baar kwis­pe­lend wacht op het vol­gen­de blok­je om. ,,Hij is gek op nieu­we men­sen, echt een so­ci­a­le hond. El­ke dag is weer een kan­toor­feest­je voor hem.”

De at­le­ti­sche Duit­se Staan­de die al­le me­de­wer­kers in­der­daad re­gel­ma­tig ‘staan­de houdt’, staat nog niet op hun web­si­te bij ‘wie zijn we’, maar Am­mer­laan is hier­over wel aan het na­den­ken. ,, Dan zet ik Ja­mes er­bij als me­de­wer­ker Se­cu­ri­ty én Fit­ness!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.